สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 241 เรื่อง

1. การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฎิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก

2. การใช้ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยเพื่อป้องกันความเสี่ยง

3. จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตก่อตัวเร็วผสมน้ำยางพาราสำหรับงานผิวทางคอนกรีต

4. นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. สมบัติของไม้ยางพาราอัดสารสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพา

6. การสกัดน้ำมันจากเมล็ดต้นยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว

7. การประยุกต์ใช้ซีรัมน้ำยางพาราให้เกิดประโยชน์ทางด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรมยาง

8. หุ่นจำลองยางพาราสำหรับตรวจสอบความถูกต้องปริมาณรังสีจากการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคการรักษาสามมิติ

9. การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายในการสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างมีศักยภาพของประเทศไทย

10. การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม (ระยะที่ 5)

11. การรับรู้ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

12. เปปติโดมิกส์และการวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศเพื่อประเมินการใช้ประโยชน์เปปไทด์จากน้ำยางพาราพันธุ์ BPM24 (ระยะที่ 2)

13. การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ๊นต์ของสวนยางพารา: ระยะที่ 4

14. การศึกษาและการสื่อสารของวิสาหกิจชุมชนข้าวไร่ในแปลงยางพารา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

15. การปรับปรุงคุณภาพแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพาราเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

16. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลสุขภาพเกษตรกรสวนยางพารา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17. การติดตาม วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนงานวิจัยยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2558 และการทบทวนเพื่อเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติฉบับใหม่ (พ.ศ.2560-2564)

18. การสังเคราะห์สารเคลือบความทนทานสูงที่มีสมบัติกันการเกาะติดของน้ำยางพาราโดยเทคนิคการแยกชั้นด้วยตัวเองของสารเคลือบที่ประกอบด้วยคอลลอยด์อนุภาคนาโนสองชนิด

19. การพัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

20. การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อโรครากขาว และความสามารถในการเข้ากันได้กับกิ่งพันธุ์ RRIM600 และ RRIT251

21. แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงของตลาดและมาตรการสนับสนุนการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราไทย : เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน (Phase I-เน้นการศึกษายางพาราเขตภาคเหนือตอนบน)

22. การพัฒนาการยึดติดของกาวยางพาราด้วยพลาสมา

23. เปปติโดมิกส์และการวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศเพื่อประเมินการใช้ประโยชน์จากเปปไทด์จากน้ำยางพาราพันธุ์ BPM24

24. การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ๊นต์ของสวนยางพารา : ระยะที่ 3

25. การพัฒนาระบบบริหารการจัดการเงินสงเคราะห์ (Cess) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย

26. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา

27. การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลและพัฒนาวิธีระบบไมโครโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับตรวจหาปริมาณฟอสเฟตตกค้างในน้ำยางพารา

28. ของเหลวคล้ายน้ำมันที่ยืดและแผ่ตัวได้ที่มีส่วนผสมของยางพาราเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งยา

29. ปัญหาการบังคับใช้กฏหมายซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ศึกษากรณียางพาราในเขตภาคใต้ตอนบน

30. ผลกระทบของการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไร่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราบนพื้นที่ลาดชันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

31. ตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารูปทรงพีระมิดจากยางพารา (ระยะที่ 2)

32. การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา: ระยะที่ 2

33. แคปซูลออสโมติกปั้มจากยางพารา

34. การปรับตัวของระบบการผลิตยางพาราต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตภาคใต้ตอนบน

35. การพัฒนาระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ

36. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา (Hevea Brasiliensis)

37. การยืดอายุการเก็บรักษาและการรักษาคุณภาพเห็ดฟางด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้จากยางพาราได้อย่างปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเพื่อการส่งออก (ระยะที่ 2)

38. โครงการสังเคราะห์ผลการวิจัยยางพาราปีงบประมาณ 2556

39. การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้บำรุงรักษาคลองชลประทาน

40. การวิจัยเชิงนโยบายการจัดทำคาร์บอนเครดิต และการประเมินความต้องการการใช้น้ำจากการดำเนินการปลูกสร้างสวนยางพารา ระยะที่ 3 ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 250,000 ไร่

41. การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2555

42. การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัยยางพาราที่มีประสิทธิภาพ

43. การใช้รูปแบบความร่วมมือสามฝ่าย (Triple Helix) เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44. การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา

45. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

46. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

47. เครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 3

48. นโยบายคาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพรินท์ และวอเตอร์ฟุตพรินท์ เพื่อการปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกใหม่ของภาคใต้

49. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

50. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

51. การพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับการปลูกยางพาราของประเทศไทยด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

52. องค์ประกอบที่ไม่ใช่เนิ้อยางของน้ำยางพารา: ชนิด ปริมาณ ผลต่อผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้ประโยชน์

53. การเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพาราในดินกรดโดยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพ

54. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

55. การศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาเสถียรภาพของราคายางพารา

56. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อย ด้วยการจัดการแบบบูรณาการในระบบเกษตรผสมผสานในจังหวัดน่าน

57. ตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารูปทรงพีระมิดจากยางพารา

58. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

59. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.

60. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

61. เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย

62. กลไกตลาดยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

63. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

64. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

65. การวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของไทยจากเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเซีย และข้อตกลงภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

66. การวิจัยเชิงนโยบายการจัดทำคาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตปริ้นต์ และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ จากการดำเนินการปลูกสร้างสวนยางพารา ระยะที่ 3 แปดแสนไร่

67. โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2555

68. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

69. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

70. การปรับปรุงสมบัติการต้านทานน้ำของแผ่นพาร์ทิเคิลที่ใช้กาวไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยน้ำยางพารา

71. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

72. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

73. การศึกษานโยบายและมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของประเทศไทย ด้วยกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้ง

74. สังเคราะห์ผลการวิจัยยางพารา ปี 2555

75. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

76. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

77. การพัฒนาวิธีการไทเทรตที่ปราศจากไซยาไนด์สำหรับวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางพาราเพื่อเสนอกำหนดเป็นมาตรฐานไทยและมาตรฐานระหว่างประเทศ

78. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

79. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

80. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สังกัดสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง (2)

81. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2)

82. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

83. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

84. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

85. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

86. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

87. การถ่ายทอดความรู้วิชาการพื้นฐานด้านยางพาราสำหรับนักวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยยางพารา

88. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยยางพาราในงานมหกรรมวิชาการ สกว.

89. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

90. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

91. โครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หัวข้อพิเศษ นวัตกรรมอุปกรณ์กรีดยางพารา

92. การศึกษายีนที่ผลิตอิลิซิตินของเชื้อ Phytophthora palmivora ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในยางพารา และความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อไอโซเลทต่าง ๆ

93. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

94. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

95. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (2)

96. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของทิศทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

97. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

98. ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา

99. โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

100. โครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2554

Recent Posts