การยางแห่งประเทศไทย

จำนวน 482 เรื่อง

1. การศึกษาโครงสร้างธุรกิจการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรม ยางพาราใน จ.สุราษฎร์ธานี

2. การเปรียบเทียบระบบซื้อขายไม้ยางพาราระหว่างตลาดกลางไม้ยางพาราสุราษฎร์ธานีกับตลาดไม้ยางพาราแบบดั้งเดิม

3. โครงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลยางพาราจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อมูลยางพาราพร้อมทั้งสำรวจและประเมินผลกระทบของเกษตรกรสวนยางพาราจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดหนองคาย

4. การวิจัยและพัฒนาระบบตลาดกลางไม้ยางพาราอิเล็กทรอนิกส์

5. การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจร่วมกับยางพารา

6. ศึกษาผลกระทบการตั้งตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาง

7. โอกาสและความสามารถของอุตสาหกรรมยางพาราไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกแทนยางพาราและปาล์มน้ำมัน

9. ศึกษาการปลูกหวายและสะเดาเทียมร่วมกับยางพารา

10. การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้าง

11. โครงการวิจัยขนาดเล็ก เรื่อง ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12. การประเมินผลกระทบของการใช้แก๊สเอทธิลีนต่อต้นยางพาราอายุน้อยที่เปิดกรีดแล้วเปรียบเทียบกับต้นยางพาราแก่

13. การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา

14. การศึกษาการสัมผัสฝุ่นไม้ยางพาราที่เกิดจากการทำงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอาการระบบทางเดินหายใจของผู้สัมผัสฝุ่นไม้ยางพารา ระยะที่ 2

15. การวิเคราะห์ศักยภาพการปลูกยางพาราในช่วงก่อนเปิดกรีดระดับแปลงเกษตรกร ในโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคง ให้แก่เกษตรกรในเขตปลูกยางใหม่

16. สำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธงชัย คำโคตร, นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์, สุรเดช ปัจฉิมกุล

17. การดูดซับซัลไฟด์ในน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพารา

18. การศึกษาศักยภาพของเมล็ดยางพาราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ในเขตภาคใต้

19. การปลูกหมากเป็นพืชร่วมกับยางพารา

20. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเชียมในน้ำยางขัน (ยางพารา)

21. การศึกษาปริมาตรไม้ยางพาราจังหวัดสุราษฏร์ธานี

22. การกำจัดสีย้อมในน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพารา

23. การถ่ายทอดความรู้วิชาการพื้นฐานด้านยางพาราสำหรับนักวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยยางพารา

24. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25. ศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ต่อต้านในการป้องกันกำจัดโรคยางพาราที่สำคัญ

26. ศึกษาความเจริญของเชื้อ Corticium salmonicolor บนท่อนยางพาราในสภาพอุณหภูมิและความชื้นระดับต่าง ๆ กัน

27. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสมบัติไม้ยางพารา

28. การพัฒนาการให้บริการตลาดกลางยางพาราตามระบบการบริหารงานคุณภาพ

29. บทบาทของตลาดกลางยางพาราต่อการพัฒนาตลาดยาง

30. พืชร่วมยางที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อราโรครากขาวของยางพารา

31. พฤติกรรมการรับสื่อด้านยางพารา

32. สภาพการผลิตยางพาราและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

33. ครงการศึกษาศักยภาพตลาดกลางยางพารา ระบบโครงข่ายโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานยางพาราของจังหวัดพิษณุโลกในระดับนานาชาติ

34. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินการปลูกยางพาราทดแทนอ้อยโรงงาน ของโครงการปลูกยางพารา ในจังหวัดอุดรธานี

35. การรับรู้วิธีการปลูกยางพาราของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกยางพารา ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

36. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 5-3-5 ต่อการให้ผลผลิตของยางพาราและศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้เหมาะสมกับยางพารา(โครงการปีที่ 2)

37. ผลของเอทธิลีนต่อผลผลิตและคุณภาพของน้ำยางพารา คุณภาพของเนื้อไม้ยางพาราในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

38. การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สถานการณ์ราคายางพารา โดยใช้ แบบจำลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง กรณีศึกษาสำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช

39. พืชอาศัยเชื้อราโรครากแดงของยางพารา

40. การประเมินระบบประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดกลางยางพารา

41. การมีส่วนร่วมในการทำสวนยางพาราของแม่บ้านเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกยางพารา ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

42. คุณสมบัติของกำแพงอิฐมอญที่ก่อด้วยปูนทรายผสมน้ำยางพารา : กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กการประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

43. พืชร่วมบางชนิดที่เป็นพืชอาศัยเชื้อโรครากขาวของยางพารา

44. การเสริมสร้างความต้านทานของต้นยางพาราต่อการเข้าทำลายเชื้อราโรครากขาว

45. การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราไทย ภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนจาก สกว. เรื่อง แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย

46. การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการทำสวนยางพาราขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศน์ยางพาราที่สูง ที่ลูกคลื่นลอนลาด และที่ราบในตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

47. ประเมินความสำเร็จตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา

48. การศึกษาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราในเขตจังหวัดเลย

49. ศึกษาปัจจัยพื้นฐานการผลิต การตลาดและการขนส่งยางพาราในภาคเหนือ

50. การระบาดของโรคยางพาราที่สำคัญ และผลกระทบต่อผลผลิตของพันธุ์ยางแนะนำ

Recent Posts