สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 307 เรื่อง

1. การศึกษาปริมาณสารไนโตรซามีน ผงคาร์บอน ฝุ่นรวมและฝุ่นที่สามารถ เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตก

3. ปัจจัยบางประการ ที่มีผลต่อการส่งเสริมการปลูกยางพารา ในจังหวัดภาคตะวันออก

4. การศึกษาอัตราการแปรรูปไม้ยางพารา

5. การศึกษากำลังผลิตไม้ยางพารา

6. การศึกษาการโค่นล้ม-ตัดทอนต้นยางพารา

7. การวิเคราะห์คุณภาพของพันธุ์ยางพาราโดยอาศัยหลักทางชีวเคมี

8. น้ำมันผสมสีจากน้ำมันเมล็ดยางพารา

9. การสำรวจพื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซ็ท

10. การผูกขาดตลาดดีบุกและยางพารา ระหว่างภาคเอกชนไทยกับสิงคโปร์

11. การเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดฟางโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่สลายตัวระดับต่าง ๆ กันเปรียบเทียบการใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุเพาะ

12. ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารารวบรวมโดยศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

13. ถาวรภาพของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพาราอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

14. การใช้กากเมล็ดยางพารา กากเมล็ดปาล์ม และฟางหมักยูเรีย ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

15. การเพิ่มผลผลิตยางพารา

16. การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมือง ของยางพาราในหลอดทดลอง ไว้ใช้เป็นต้นตอ

17. การวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ของยางพาราไทย

18. การคัดเลือกแคลลัสยางพาราที่ต้านทานต่อ Phytophthora palmivora และการชักนำการสร้างพืชใหม่

19. การศึกษาการปลูกพืชในสกุลหน้าวัวเป็นพืชแซมในสวนยางพารา

20. อิทธิพลของเอนไซม์ 1, 3-เบต้ากลูคาเนสต่อการต้านทานโรคของต้นยางพารา

21. กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำยางในต้นยางพารา

22. การสร้างแบบจำลองเกมการจัดการธุรกิจ : อุตสาหกรรมยางพารา

23. ประสิทธิภาพทางการตลาดของตลาดประมูลยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช

24. การออกแบบสร้างอุปกรณ์เปิดหน้ายางพารา

25. การทดสอบผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ลาดกระบัง 1 ส.จ.4 ส.จ.5 และ นครสวรรค์ 1 ที่ปลูกในระหว่างแถวยางพาราและที่ปลูกในที่โล่งแจ้ง

26. การออกแบบสร้างแม่พิมพ์ยางพารา

27. เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการปฏิบัติการกรีดยางพารา

28. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาถาวรภาพทางการเกษตรในระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพาราจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล

29. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาถาวรภาพทางการเกษตรในระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพาราจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล

30. ข้อกำหนดเทคนิคที่ดีในการอบไม้ยางพาราแปรรูป

31. ศักยภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแนวโน้มและผลกระทบ

32. การประเมินผลทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา

33. ความรู้ เจตคติ และแนวปฏิบัติของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจังหวัดสงขลา

34. การวิจัยออกแบบหลักสูตรการอบรมระยะสั้น เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลงานไม้ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา

35. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของแรงงานหญิงย้ายถิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา

36. การตัดสินใจในการใช้วิธีการกรีดยางระหว่างวิธีการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเร่งน้ำยาง กับการใช้มีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช

37. การดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราภาคตะวันออกตามทัศนะของสมาชิกสหกรณ์

38. การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

39. การแสดงออกของยีนต้านเชื้อรา (เบต้า-1, 3-กลูคาเนสและไคติเนส) ในยางพารา

40. การปรับปรุงระบบกรีดยางพาราในต้นยางแก่โดยใช้สารเร่งน้ำยาง

41. การนำแผ่นผิวไม้ยางพาราเพื่อแปรสภาพเป็นวัตถุดิบที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

42. ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราในเขตภาคใต้

43. กลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตลาดของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

44. สภาพการปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

45. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ต่อโครงการปลูกยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46. การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย

47. การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก

48. ปฏิกิริยาตอบสนองของยางพาราต่อท็อกซินจากเชื้อรา Phytophthora spp.

49. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรหลักต่อสภาวะของพื้นผิวที่ผ่านการตัดในการกลึงไม้ยางพารา โดยใบมีดเหล็กกล้าไฮสปีด

50. การโคลนยีนรับเบอร์ซินเทสจากต้นยางพารา

Recent Posts