กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 32 เรื่อง

1. โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2. แผนงานวิจัยและพัฒนายางพารา

3. การเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา(Hevea brasiliensis Muell.Arg.) ในพื้นที่นาร้างและพื้นที่ดอน

4. โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 2)

5. โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

6. วิธีการผสมน้ำมันจากเมล็ดยางพารากับน้ำมันแห้งเร็วบางชนิดเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมการพิมพ์

7. โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

8. ชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ยางเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

9. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตยาง

10. คุณสมบัติทางเคมีและเชิงกลของไม้ยางพารา

11. การประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี

12. ศึกษาลักษณะการกระจายรากของยางพาราโดยธาตุกัมมันตรังสี P32

13. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหวายเพื่อปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยาง

14. โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

15. โครงการวิจัยศึกษาเศรษฐกิจการผลิตยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16. ผลของการขาดน้ำต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยางพาราอายุ 3 เดือน

17. เปรียบเทียบวิธีการหาเนื้อยางแห้งและความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อยางแห้งกับองค์ประกอบทางชีวเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชในน้ำยางพารา

18. โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างผสมผสานในการผลิตพืช

19. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ยาง

20. การศึกษาค่า Stomatal Conductance ในใบยางพารา

21. โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดสวนยางในแหล่งปลูกยางใหม่

22. โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น

23. โครงการวิจัยการพัฒนาการแปรรูปยางดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24. การปลูกหวายเป็นพืชร่วมในสวนยาง

25. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ใช้น้ำฝน

26. โครงการวิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและการแปรรูปไม้ยาง

27. การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมกับพันธุ์ยางแนะนำ เพื่อผลผลิตเนื้อไม้และผลผลิตน้ำยาง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

28. โครงการวิจัยการศึกษาความหลากหลายและการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

29. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรคใบขาวของอ้อย

30. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

31. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

32. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts