สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 11 เรื่อง

1. การพัฒนาคูส่งน้ำเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา

2. การศึกษาการรวมกลุ่มของชาวนาพัทลุงเพื่อพัฒนารูปแบบการปรับตัว ท่ามกลางสถานการณ์สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันรุกนา

3. การตัดแต่งทรงพุ่มและการจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการออกดอกของมังคุดที่ปลูกในสวนยางพารา

4. การพัฒนาคลองชลประทานผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา

5. ผนังอาคารกันกระสุนปืนจากยางพาราและเส้นใยทะลายปาล์มเปล่า

6. การทำเครื่องตรึงกระดูกมนุษย์จากยางพารา

7. การเตรียม การทดสอบ และการประยุกต์ใช้งานของที่นอนพอลิเมอร์เจลห่อหุ้มด้วยยางพาราป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับตัวได้

8. การประยุกต์ใช้กากตะกอนอ้อยและวัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุเพาะเห็ดเพื่อทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราของกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดในจังหวัดบุรีรัมย์

9. แผ่นไม้ไผ่สานกันความร้อนจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพารา

10. การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบ คุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือ ที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711)

11. โครงการประเมินความสอดคล้องการจัดสรรทุนเรื่องยางพารา และแนวทางการจัดสรรทุนเพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนายางพาราของประเทศ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts