มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 249 เรื่อง

1. รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 19 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

2. รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 30 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ดาวดึงส์

3. การเสริมสร้างพลังอำนาจชาวนาในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

4. บทบาทของกองทัพไทยในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล : กรณีศึกษา การแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน

5. ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

6. ข้าวนึ่งไทย : จากการค้าสู่การสำรวจความรู้ในกระบวนการผลิต

7. KU สร้างสรรค์ข้าวไทย “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี”

8. รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GMP) ของโรงสีข้าว

9. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย

10. รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 21-25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเ

11. รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัย”วิจัยพัฒนา นำใช้และสร้างวัตกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายฤดูล่วงหน้า 3-

12. ผลกระทบด้านการผลิตข้าวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม

13. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมวิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษและ

14. รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยหมู่บ้านนำร่องการใช้กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Escape strat

15. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย

16. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การประยุกต์ใช้แบคทีเรียต้านทานแคดเมียมสายพันธุ์ Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 เพื่อการ

17. คุณูปการงานวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการคุณค่าการผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม : กรณีศึกษา ข้าว

19. รายงานการศึกษา เรื่อง ผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวต่อคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

20. การจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

21. การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดลำปาง

22. เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม : การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรมงานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย

23. การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย

24. การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดเชียงใหม่

25. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “อุปสงค์การบริโภคข้าวของไทย”

26. ศึกษาการปลูกพืชหลังนาข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2554

27. ตลาดข้าวชาวนา : เส้นทางสู่ดุลยภาพและความเป็นธรรม

28. รายงานวิจัยการจัดการระบบตลาดแบบชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

29. รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่แข็งจากร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร

30. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการผลิตไฮโดรเจลจากแป้งข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่าง ๆ

31. การศึกษาเอนไซม์ xylosyltransferases ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ผนังเซลล์พืช

32. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า”

33. ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด

34. รายงานการวิจัยเรื่องค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารทางการแพทย์สูตรถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าว

35. รายงานการวิจัยประสิทธิภาพการเป็นสารลดความดันเลือดและต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวหอมมะลิ

36. นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย

37. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทของการใช้ที่ดินสำหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าวที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่ง

38. รายงานการวิจัยการพัฒนาการจัดการระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

39. รายงานการวิจัยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีขอ

40. รายงานสรุปผลการวิจัยรูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกร

41. รายงานโครงงานเรื่องการพัฒนาคุณค่าของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารชีวภาพไคโตซาน ในการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรฟางข้า

42. สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2555, 25-26 เมษายน 2555 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

43. รายงานการวิจัยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดก

44. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร

45. การทำวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสจากข้าว Oryza sativa เพื่อความจำเพาะต่อสับเสรต

46. รายงานการวิจัยการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์

47. รายงานการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 ในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากข้าวฟ

48. รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตสารสกัดมูลค่าสูงจากมอลต์ข้าวไทย 9 สายพันธ์ระดับอุตสาหกรรม

49. รายงานการวิจัยเรื่อง”กระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอความแก่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากรำข้าว และขอ

50. รายงานการวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวเพื่อเป็นสารเสริมสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร

Recent Posts