สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 236 เรื่อง

1. การวัดความสดของเมล็ดข้าวโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ความหนืดแบบรวดเร็วและเคโมเมทริกซ์

2. ทัศนคติและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อสินค้าข้าวบรรจุถุง ที่ได้รับการรับรองการค้าที่เป็นธรรมในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทย

3. การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก ระยะที่ 2

4. ดิน น้ำ ข้าว และชาวนา : ข้อเท็จจริงทางชาติพันธุ์วรรณาของชาวนาบางระกำ

5. การค้นหายีนอย่างรวดเร็วและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่จำเพาะกับลักษณะการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมให้มีคุณลักษณะเหมือนข้าวบาสมาติสำหรับตลาดข้าวหอมที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ

6. การสำรวจเอกสารเรื่อง ข้าวนึ่ง: กระบวนการผลิต สมบัติเชิงหน้าที่ และ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ ข้าวนึ่ง

7. การศึกษาและการสื่อสารของวิสาหกิจชุมชนข้าวไร่ในแปลงยางพารา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

8. การคัดเลือกข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานต่อการขาดธาตุฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่

9. การศึกษาการระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคพืชของข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด: การศึกษาโดยการสร้างแบบจำลอง

10. วิจัยเพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้ารายฤดู 3-6 เดือน

11. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและการประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าว ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

12. การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก

13. แนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อพื้นที่ภายใต้อิทธิพลเกลือในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของจังหวัดอุดรธานี

14. การศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบของเกษตรกรในกลไกตลาดข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

15. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานภายใต้พันธมิตรธุรกิจ

16. พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะการสุกแก่เร็ว ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ด และปริมาณสารไลโคพีนในฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)

17. พฤติกรรมการอพยพของแมลงศัตรูข้าวกลุ่มเพลี้ยที่ตอบสนองต่อการผันแปรของสภาพภูมิอากาศ

18. อิทธิพลของถ่านชีวภาพต่อการผลิตข้าวไร่และอ้อย ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบการผลิตอ้อย

19. โครงสร้างการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย Production Structure and Marketing of Thai Jusmine Rice

20. การจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตในระบบการผลิตข้าว-ผักปลอดสารเคมี

21. อุปสงค์การบริโภคข้าวของไทย

22. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมของการใช้ฟางข้าวสำหรับอาหารสัตว์ พลังงาน และปุ๋ยในประเทศไทย

23. การประเมินต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งข้าวไทยเพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A และแม่น้ำโขงสู่ตลาดประเทศจีน

24. การเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

25. การปรับตัวของเกษตรกรปลูกข้าวในทุ่งระโนดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

26. ผลการเสริมสารแกมมาโอริซานอลจากน้ำมันรำข้าวต่อคุณภาพของน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำเชื้อกับการเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน

27. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมถั่วที่มีไกลซีมิกต่ำโดยใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชัน

28. การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเพื่อตรวจหาราที่ผลิตอะฟลาทอกซินและอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวกล้อง

29. กลไกการสื่อสารสัญญาณแคลเซียมและการต้านทานความเครียดจากความเค็มในข้าวโดยใช้การวิเคราะห์ทรานคริปโทมและวิธีการเชิงโมเลกุล

30. เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรครวงไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของข้าวในประเทศไทย

31. ผลของเม็ดสีสีแดงจากราข้าวแดง Monascus purpureus ในการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. Citri สาเหตุโรคเน่าดำ และ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยว

32. แบบแผนรายได้และการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับการสร้างสมดุลในการดำรงชีพ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

33. เทคนิคการลดกลิ่นโคลนในปลานิลด้วยปูนยิปซั่ม ฟางข้าวและจุลินทรีย์

34. การคอร์รัปชั่นกรณีศึกษา:โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด

35. การศึกษากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงของภาคส่วนเกษตรต่อสภาวะอากาศรุนแรงโดยระบบประกันภัยพืชผล: กรณีศึกษาระบบเพาะปลูกข้าว

36. ผลของการเลี้ยงเชื้อรา Metarhizium anisopliae บนแมลงอาศัยและอาหารเทียมแบบต่อเนื่องต่อความสามารถในการก่อให้เกิดโรค ความรุนแรง กิจกรรมของเอนไซม์ และการแสดงออกของยีนในหนอนผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica Staint (Lepidoptera: Pyralidae)

37. การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของสตาร์ช โปรตีน และไขมัน และการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบด้วยลมร้อนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งข้าวที่มีค่าอัตราการย่อยได้ของแป้งต่ำ

38. การศึกษาพลวัตรเศรษฐกิจข้าวในภาคใต้ตอนบน

39. วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวโพดแบบครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

40. ผลของลิกนินคราฟท์ที่มีต่อสภาวะการอัดรีดและสมบัติทางกายภาพของวัสดุย่อยสลายที่ทำจากรำข้าวสกัดน้ำมัน

41. การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย

42. ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย

43. ข้าวเหนียวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

44. แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย: กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร

45. ความร่วมมือส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ของครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา

46. การประเมินพื้นที่เสี่ยงและความเปราะบางของชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหาร: กรณีศึกษา ระบบการผลิตข้าวของชุมชน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

47. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่

48. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเสี่ยงของการปลูกข้าวแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49. การลดขนาดแบบจำลองภูมิอากาศโลกเพื่อการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวของประเทศไทย

50. แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ รายงานผลและทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร: กรณีศึกษาจากนาข้าว

Recent Posts