สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 994 เรื่อง

1. ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า

2. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลี ในเขตภาคเหนือตอนบน

3. กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด

4. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตก

5. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ข้าวสาลีอินทรีย์

6. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว

7. แผนงานการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช ในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

8. การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวเสาไห้พันธุ์เจ๊กเชย เชิงพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

9. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

10. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่นาน้ำฝน

11. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

12. การวิจัยและพัฒนาการจัดการแมลงและสัตว์ศัตรู ข้าวที่สำคัญ

13. แผนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีชีวภาพ

14. การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศไทย

15. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยข้าว พ.ศ. 2515 – 2520กองทะเบียนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

16. การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี

17. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน

18. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง

19. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคข้าว

20. อิทธิพลของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105

21. การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวลูกผสม

22. ผลิตแก๊สใช้กับเครื่องยนต์ ด้วยการเผาฟางข้าว

23. การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับโปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงในการผลิตข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 5

24. การวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปข้าว

25. การจัดการดินกลุ่มชุดที่ 10 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

26. รายงานการวิจัย ผลกระทบของการกำหนดราคาข้าวต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาปี 2525-2524ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19

27. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยข้าว พ.ศ.2515-2520

28. บทบาทความสำคัญของการขนส่งและกลไกการประกอบอื่น ๆ ทางตลาดซึ่งจำเป็นแก่การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและราคาข้าวและข้าวโพดของประเทศไทย

29. ผลการใช้หินฟอสเฟตและแหนแดงเป็นปุ๋ยในนาข้าวอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30. ตอบปัญหาจิปาถะเกี่ยวแก่การบำรุงข้าว

31. การทดลองหาระยะเวลาในการปลูกและวิธีการปลูกข้าว กข6, กข8, และ กข15, ในสภาพข้าวไร่

32. ผลการใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียต่อ น้ำหนัก สัมประสิทธิ์การย่อยได้และค่าโลหิตวิทยาของกระบือ

33. การสะสมโปรลีนของข้าวไร่ที่ปลูกภายใต้ภาวะเครียด

34. การใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเลี้ยงกระบือในช่วงก่อนคลอด

35. ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง

36. การสนองสินค้ารำข้าว และถั่วเหลือง ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันพืช

37. การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งข้าวพลังงานแสงอาทิตย์

38. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพรีเมี่ยมข้าว : พรมแดนแห่งความรู้

39. การศึกษาปัญหาการใช้เคียวแทนแกะเก็บเกี่ยวข้าว ของชาวนาในเขตชนบทยากจน จังหวัดนครศรีธรรมราช

40. การศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงไรน้ำ (Moina macrocopa Strauss) ด้วยฟางข้าวและยีสต์

41. ผลกระทบของนโยบายปัจจัยการผลิต ที่มีต่อพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ย และปริมาณการผลิตข้าวเป็นรายภาค

42. การศึกษากับผลผลิตการเกษตร (ศึกษาเฉพาะกรณี: ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2529/2530 ของ ต.มาปโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี) /ปิยะวดี วิริยะชาติ, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล

43. การสร้างแบบหุ่น เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในจังหวัดสุพรรณบุรี

44. เครื่องสีข้าวแบบใช้ไฟฟ้า

45. การวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ข้าวกองทะเบียนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

46. รายงานการวิจัยเรื่องข้าวโดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

47. การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบข้าว

48. การจำแนกพันธุ์มะม่วงและข้าวพื้นเมืองของไทยด้วยรูปแบบของไอโซไซม์

49. ระบบการตลาดส่งออกข้าวบรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็กของประเทศไทย

50. การผลิตสารสีแดงของ Monascus purpureus จากข้าวในระดับกึ่งอุตสาหกรรม I ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวแดง

51. การหาอัตราการสูญเสียของข้าว ขณะเก็บเกี่ยวและนวด

52. การใช้แกลบข้าวที่ถูกคาร์บอไนซ์แล้วเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในครัวเรือน

53. การศึกษาภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในนาข้าวเขตพื้นที่พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

54. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการผลิตข้าวระหว่างเกษตรกรที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี

55. การเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดฟางโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่สลายตัวระดับต่าง ๆ กันเปรียบเทียบการใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุเพาะ

56. ความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งแวดล้อมในการทำงาน สภาพการทำงาน กับภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงสีข้าว : กรณีศึกษา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

57. การศึกษาสมรรถนะของระบบยุ้งเก็บและอบแห้งข้าวสำหรับชนบท

58. ผลของธาตุปุ๋ย กำมะถัน โซเดียม และความเค็ม ต่อคุณภาพและผลผลิตของข้าวหอมมะลิ

59. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัย เรื่องการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว พ.ศ.2525-2532

60. การศึกษาถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวไร่ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง

61. การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดเพื่อใช้แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

62. ศึกษาการใช้เปลือกสับปะรดและฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเป็นอาหารเสริม สำหรับโคที่กำลังให้นมในฤดูแล้ง

63. เงื่อนไขของการปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจในสังคมเปลี่ยนผ่าน : ศึกษากรณี หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

64. การย่อยได้และการกินได้ของฟางข้าวที่เสริมด้วยกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม ซึ่งหมักด้วยยูเรียและจุลินทรีย์

65. การศึกษาหาระดับหญ้ารูซี่ในแกะ ที่มีต่อปริมาณการกินและการย่อยได้ของอาหารหยาบ ที่มีหญ้ารูซี่ผสมกับฟางข้าว

66. รายงานการประชุมวิชาการข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1ก้าวใหม่ของข้าวไทยคณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

67. อัตราการปล่อยปลานิลเพศผู้ (Oreochromis niloticus) ในนาข้าว

68. อิทธิพลของวันปลูกและเวลาในการกำจัดวัชพืชต่อปริมาณวัชพืชและผลผลิตข้าวนาหยอด

69. ผลของการใช้ฟางข้าวหมักยูเรีย เปลือกสับปะรดและหญ้าขนเป็นอาหารหยาบ เลี้ยงโคกำลังให้นมในฤดูแล้ง

70. การศึกษาเพื่อปรับปรุงการตากแผ่ข้าวหลังการเกี่ยว และการชะลอการเสื่อมคุณภาพข้าวเปลือกความชื้นสูงในระดับเกษตรกร

71. การศึกษาอัตราส่วนของฟางถั่วเหลืองกับฟางข้าว ในการบ่มด้วยแอมโมเนียที่มีผลต่อสมรรถภาพของโค

72. การคัดเลือกและเพิ่มปริมาณสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ที่สามารถตรึงไนโตรเจนเพื่อพัฒนาดินและเพิ่มผลผลิตในนาข้าว ในท้องที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

73. การศึกษาปัญหาในการผลิต และการใช้เครื่องอบแห้งข้าวเปลือก สำหรับโรงสีข้าวในเขตภาคกลาง

74. เกษตรธรรมชาติ : การศึกษาอัตราถั่วเขียวและวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

75. การศึกษาสภาวะการสีที่มีผลกระทบต่อการขัดขาวข้าว

76. การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว

77. การปรับปรุงข้าวหอม (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ไม่ไวต่อช่วงแสงโดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร

78. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ไม่ทนเค็ม

79. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

80. การสกัดใยอาหารจากรำข้าว

81. การศึกษาวิธีการลดความชื้นและความชื้นก่อนสีของข้าวเปลือกที่มีต่อคุณภาพการสีของข้าว

82. ระบบการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมข้าวไร่

83. การเสริมพลังงานในรูปกากน้ำตาลเหลวแก่แม่โคนมในช่วงปลาย ระยะการให้นมที่ได้รับฟางข้าวและอาหารข้นต่างระดับโปรตีนในช่วงฤดูแล้ง

84. วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง

85. การตรวจหาความแปรปรวนทางพันธุกรรมในข้าวขึ้นน้ำ (Oryza sativa var. indica L.) ของไทย ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา

86. ความคิดเห็นของเกษตรกรในการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง จังหวัดสุพรรณบุรี

87. การศึกษาระบบควบคุมการคัดแยกเมล็ดข้าวดำโดยการตรวจจับสี

88. การประยุกต์ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงอับเรณูและการเพาะเลี้ยงคัพภะในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและถั่วลิสง

89. การศึกษาเปรียบเทียบการปลูกข้าวสุพรรณบุรี 2 คลองหลวง 1 และคลองหลวง 87028-6-1-1-1 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

90. การทดลองเบื้องต้นในการกำจัดโรคผลเน่าของแตงโมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีการที่เหมาะสม

91. การศึกษาความต้านทานของพันธุ์ข้าวต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เทคนิคด้านการสกัดมูลหวานของแมลง

92. ผลของการใช้ภาชนะบรรจุและการปรับสภาพบรรยากาศในการบรรจุต่อคุณภาพและอายุการเก็บของข้าวหอมไทย

93. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวร่วมกับปุ๋ยเคมีในนาข้าวในโครงการเร่งรัดการปรับปรุงบำรุงดินของจังหวัดพะเยา

94. การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำให้เป็นต้นใหม่ของข้าว โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

95. อิทธิพลของจำนวนครั้งการขัดขาวต่อคุณภาพการสีข้าว

96. การเพาะเลี้ยงเซลล์เอนไดสเปอร์มจากข้าวไร่แบบแขวนลอยและการใช้ประโยชน์ เพื่อศึกษาเอนไซม์ในวิถีการสังเคราะห์แป้ง

97. อิทธิพลของความชื้นและอุณหภูมิการสีต่อคุณภาพหลังสีของข้าวหอมมะลิ 105

98. การวิเคราะห์ยีโนมของราข้าวแดง Monascus spp. โดยวิธี random amplified polymorphic DNA (RAPD) assay และ electrophoretic karyotyping

99. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

100. การวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดเมล็ดข้าว

Recent Posts