สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 989 เรื่อง

1. ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า

2. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลี ในเขตภาคเหนือตอนบน

3. กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด

4. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพารา และปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตก

5. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ข้าวสาลีอินทรีย์

6. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว

7. แผนงานการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช ในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

8. การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวเสาไห้พันธุ์เจ๊กเชย เชิงพาณิชย์จังหวัดสระบุรี

9. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

10. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่นาน้ำฝน

11. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

12. การวิจัยและพัฒนาการจัดการแมลงและสัตว์ศัตรู ข้าวที่สำคัญ

13. แผนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีชีวภาพ

14. การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศไทย

15. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยข้าว พ.ศ. 2515 – 2520กองทะเบียนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

16. การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี

17. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน

18. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง

19. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคข้าว

20. อิทธิพลของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105

21. การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวลูกผสม

22. ผลิตแก๊สใช้กับเครื่องยนต์ ด้วยการเผาฟางข้าว

23. การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับโปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงในการผลิตข้าวในกลุ่มชุดดินที่ 5

24. การวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปข้าว

25. การจัดการดินกลุ่มชุดที่ 10 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

26. รายงานการวิจัย ผลกระทบของการกำหนดราคาข้าวต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาปี 2525-2524ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 19

27. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยข้าว พ.ศ.2515-2520

28. บทบาทความสำคัญของการขนส่งและกลไกการประกอบอื่น ๆ ทางตลาดซึ่งจำเป็นแก่การเพิ่มผลผลิตคุณภาพและราคาข้าวและข้าวโพดของประเทศไทย

29. ผลการใช้หินฟอสเฟตและแหนแดงเป็นปุ๋ยในนาข้าวอาศัยน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30. ตอบปัญหาจิปาถะเกี่ยวแก่การบำรุงข้าว

31. การทดลองหาระยะเวลาในการปลูกและวิธีการปลูกข้าว กข6, กข8, และ กข15, ในสภาพข้าวไร่

32. ผลการใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียต่อ น้ำหนัก สัมประสิทธิ์การย่อยได้และค่าโลหิตวิทยาของกระบือ

33. การสะสมโปรลีนของข้าวไร่ที่ปลูกภายใต้ภาวะเครียด

34. การใช้ฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเลี้ยงกระบือในช่วงก่อนคลอด

35. ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง

36. การสนองสินค้ารำข้าว และถั่วเหลือง ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันพืช

37. การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งข้าวพลังงานแสงอาทิตย์

38. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพรีเมี่ยมข้าว : พรมแดนแห่งความรู้

39. การศึกษาปัญหาการใช้เคียวแทนแกะเก็บเกี่ยวข้าว ของชาวนาในเขตชนบทยากจน จังหวัดนครศรีธรรมราช

40. การศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงไรน้ำ (Moina macrocopa Strauss) ด้วยฟางข้าวและยีสต์

41. ผลกระทบของนโยบายปัจจัยการผลิต ที่มีต่อพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ย และปริมาณการผลิตข้าวเป็นรายภาค

42. การศึกษากับผลผลิตการเกษตร (ศึกษาเฉพาะกรณี: ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2529/2530 ของ ต.มาปโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี) /ปิยะวดี วิริยะชาติ, จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล

43. การสร้างแบบหุ่น เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในจังหวัดสุพรรณบุรี

44. เครื่องสีข้าวแบบใช้ไฟฟ้า

45. การวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ข้าวกองทะเบียนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

46. รายงานการวิจัยเรื่องข้าวโดยคณะอนุกรรมการวิจัยปัญหาเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

47. การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบข้าว

48. การจำแนกพันธุ์มะม่วงและข้าวพื้นเมืองของไทยด้วยรูปแบบของไอโซไซม์

49. ระบบการตลาดส่งออกข้าวบรรจุถุงพลาสติกขนาดเล็กของประเทศไทย

50. การผลิตสารสีแดงของ Monascus purpureus จากข้าวในระดับกึ่งอุตสาหกรรม I ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวแดง

Recent Posts