กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 121 เรื่อง

1. คุณภาพเมล็ดข้าวเมื่อปลูกในดินเค็มและน้ำกร่อยที่ระดับความอุดมสมบูรณ์ต่างกัน

2. คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105

3. พันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี พันธุ์ข้าวหอมแนะนำพันธุ์ใหม่

4. การเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยวิธีเขตกรรม

5. พันธุ์ข้าวเจ้าชัยนาท 1 พันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์ใหม่

6. การแข่งขันระหว่างข้าวกับวัชพืชจากการใส่ปุ๋ยรองพื้นระยะเวลาต่างๆ ในนาหว่านข้าวแห้ง

7. ข้าวพันธุ์และอัตราปุ๋ยที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมในดินนาเนื้อหยาบสภาพนาน้ำฝนของจังหวัด พิษณุโลก

8. การประเมินสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline:2AP ในข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 โดยเทคนิค NIR Spectroscopy

9. ความสัมพันธ์ของพันธุ์ข้าวส่งเสริมบางพันธุ์ต่อปริมาณประชากรของ

10. การบันทึกลักษณะและวิเคราะห์ลักษณะข้าวป่าในประเทศไทย

11. ขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมของแปลงทดลองข้าวสาลี

12. อิทธิพลของระดับน้ำต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105

13. การเปลี่ยนแปลงลักษณะภายในลำต้นข้าวเมื่อให้น้ำในระดับต่างกัน

14. ความสำคัญของ Secondary Branches บนรวงในการปรับปรุงคุณภาพท้องไข่ของเมล็ดข้าว

15. อิทธิพลของอายุกล้าและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105

16. อิทธิพลของปริมาณและระยะเวลาในการใส่ปุ่ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว

17. การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการเก็บรักษาข้าวสาร

18. การทดสอบผลผลิตและการยอมรับของเกษตรกรต่อข้าวนาน้ำฝน สายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

19. การระบาดของแมลงสิงบนข้าวพันธุ์ส่งเสริม

20. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวสารจำนวน 8 พันธุ์

21. การศึกษาพืชอาศัยของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคข้าวด้วยเทคนิคทางเซรุ่มวิทยา

22. การทำลายข้าวพันธุ์รับรองไม่ไวแสงของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugen (StɿI) ในภาคตะวันออก

23. ปฏิกริยาของข้าวพันธุ์ กข 10 และสันป่าตอง 1 ต่อการทำลายของแมลงบั่วและผลผลิต

24. ปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อหนอนกอในสภาพธรรมชาติ

25. อิทธิพลของระดับน้ำต่อการอยู่รอด และการทำลายข้าวของด้วงดำ (Heteronychus lioderes Redtenbacher)

26. ข้าวป่า, Oryza rufipogon เชื้อพันธุ์พืชต้านทานไส้เดือนฝอยรากปมในข้าว

27. แมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในนาข้าวญี่ปุ่น ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท

28. การศึกษาอนุกรมวิธานของข้าวพื้นเมืองโดยใช้วิธีเชิงตัวเลข

29. การใช้กับดักถังน้ำสีเหลืองคาดการณ์การกระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

30. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก

31. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้งในสภาพที่มีการใส่และไม่ใส่ปุ๋ย

32. องค์ประกอบทางพันธุกรรมของลูกผสมดีเด่นในข้าวลูกผสมชั่วที่ 1

33. ผลของฟางข้าวคลุมดินในสภาพน้ำท่วมในเวลาต่างกันต่อการเจริญเติบโตของข้าวและการควบคุมวัชพืชโดยไม่เตรียมดิน

34. ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อคุณภาพของข้าวดอกมะลิ 105 และผลตกค้างของสารในข้าว

35. การสำรวจ VA-mycorrhizas ในข้าวไร่

36. การจัดการข้าวแดงแบบผสมผสานในนาหว่านน้ำตม

37. ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยรากปมข้าวกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสาลี

38. ประสิทธิภาพของเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกในการกำจัดแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวในโรงสีข้าวขนาดใหญ่และขนาดชุมชน

39. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการล้ม และผลผลิตของข้าวนาหว่านน้ำตมที่อัตราเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ

40. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวเมื่อปลูกแบบหว่านข้าวแห้งและหว่านน้ำตม

41. การใช้สารจิบเบอเรลลิน (GA3) และปุ๋ยยูเรียในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม

42. ข้าวลูกผสมในประเทศไทย

43. ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองของพันธุ์ข้าวต่อความมืดและการทนน้ำท่วมฉับพลัน

44. ศึกษาการระบาดของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญบนข้าวพันธุ์ส่งเสริม

45. ระยะเก็บเกี่ยวและอัตราเมล็ดพันธุ์ทีทเหมาะสมของข้าวฤดูแรกในการปลูกข้าวแบบล้มตอซังในเขตภาคกลาง

46. การระบุยีนข้าวที่ตอบสนองในระยะแรกต่อการปลูกเชื้อด้วยเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ (Pyricularia grisea (Cook) Sacc.)

47. ทรัพยากรเชื้อพันธุ์ข้าวป่าในประเทศไทย

48. การทดสอบพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นในนาเกษตรกรภาคเหนือตอนล่าง

49. พืชอายุสั้นก่อนข้าวขึ้นน้ำ

50. การใช้สารรมฟอสฟีนเพื่อการเก็บรักษาข้าวระยะยาว

Recent Posts