กรมการข้าว

จำนวน 1,270 เรื่อง

1. ระยะเวลาที่เหมาะสมของพันธุ์ข้าวต่างๆที่ปลูกโดยวิธีหว่านข้าวแห้งในนาดินร่วนปนทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. การจัดการข้าวแดงในนาหว่านน้ำตม

3. การทดสอบสารกำจัดวัชพืชควบคุมข้าววัชพืชในนาหว่านน้ำตม

4. อัตราการแปรสภาพข้าวกล้องและข้าวสารพันธุ์ปทุมธานี 1

5. คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าวชัยนาท 1 และ กข 23 ในขาวดอกมะลิ 105

6. วิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7. การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการข้าววัชพืชแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

8. การจัดการข้าววัชพืชแบบผสมผสานในนาหว่านน้ำตม: กรณีศึกษาแปลงเกษตรกร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

9. คุณภาพข้าวเพื่อทำผลิตภัณฑ์เส้นและแผ่น

10. คุณภาพข้าวนึ่งที่ทำจากข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก

11. การตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP: GRAIN ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

12. การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

13. ผลของปุ๋ยหมักระยะยาวต่อผลผลิตพืชร่วมระบบถั่วเหลือง-ข้าวและคุณสมบัติทางเคมีของดินนาชุดสระบุรี

14. การเตรียมแปลงเพื่อกำจัดข้าวเรื้อในการผลิตเมล็ดพันธุ์

15. การวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดข้าววัชพืชในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

16. การจัดการคุณภาพข้าวกล้องเพื่อการค้า

17. ข้าวพันธุ์แรก: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

18. ผลของวิธีการปลูกข้าวต่อการระบาดและการจัดการศัตรูข้าวในสภาวะอากาศแปรปรวน

19. ผลของการจัดการตอซังข้าวนาดำและฤดูปลูกต่อการเกิดหน่อใหม่และผลผลิตของลูกข้าว

20. การประเมินพันธุกรรมข้าวป่าและข้าวปลูกในประชากรข้าววัชพืช

21. การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว

22. แกมม่าออไรซานอลและโทโคเฟอรอลในรำข้าวพันธุ์ดีและพันธุ์พื้นเมืองบางพันธุ์

23. โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้อง

24. การสำรวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

25. การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน โดยการใช้แผ่นเทียบสี (LCC) ในการปลูกข้าวนาชลประทานพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคกลาง

26. การศึกษาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีต่อผลผลิต

27. การหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดข้าวงอก สำหรับทำข้าวยาคู

28. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ข้าว

29. การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30. การเตรียมดินและวิธีการปลูกต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105

31. คุณภาพเมล็ดและโภชนาการของข้าวพันธุ์ดีและข้าวพื้นเมืองภาคใต้

32. อัตราเมล็ดพันธุ์ และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข23 ที่ปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตมแผนใหม่

33. บูรณาการการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (ข้าว GI)

34. ปฏิกิริยาของสายพันธุ์/พันธุ์ข้าวจากแหล่งเชื้อพันธุ์ธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวและ INGER ต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งจังหวัดชัยนาท

35. การคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานแล้งระหว่างชาติ

36. การศึกษาชีววิทยาและการจัดการข้าวแดงในการผลิตพันธุ์ข้าวภาคใต้

37. การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา

38. การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้

39. ชื่อพันธุ์ข้าวใหม่…ทำไมยังสับสน

40. การทดสอบปลูกข้าวจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดของโรงงานกระดาษ บริษัทอินเตอร์แปซิฟิค เปเปอร์จำกัด

41. การจัดการข้าววัชพืชแบบผสมผสานในนาหว่านน้ำตม กรณีศึกษาแปลงเกษตรกร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

42. ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอัดแท่ง

43. การประเมินผลผลิตข้าวที่สูญเสียเนื่องจากวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้ง จังหวัดสุรินทร์

44. ซิวแดง: ข้าวเหนียวท้องถิ่น

45. โครงการวิจัยการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวไทยโดยใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว

46. ศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมของข้าวลูกผสมในเขตศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

47. ผลการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวปรับปรุงดินและผลผลิตข้าว

48. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินในระบบข้าว-ข้าวสาลี

49. เมล็ดพันธุ์หลักข้าวพันธุ์ดี โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวพระนครศรีอยุธยา

50. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว เมื่อปลูกแบบหว่านข้าวแห้งและหว่านน้ำตม

Recent Posts