สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 24 เรื่อง

1. รายงานผลการศึกษา การผลิตและการตลาดเงาะของเกษตรกรในภาคใต้

2. น้ำส้มสายชูหมักจากเงาะที่เหลือจากกระบวนการแปรรูป;Vinegar fermentation from the rest of rambutan processing

3. รูปแบบของใบมีดที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องคว้านเมล็ดเงาะ;Suitable knife shape for design of Rambutan Pitting Machine.

4. ผลของกลีเซอรอลที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เงาะกวน;The Effect Glycerol of Quality Rambutan Stirring

5. ผลของกลีเซอรอลที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เงาะกวน;The Effect Glycerol of Quality Rambutan Stirring

6. การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในเงาะอบแห้ง;Analysis of vitamin C in dried rambutan

7. รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะแผ่น (กวน) เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมระดับชุมชน;Development of rambutan leather (kuan) product for industrial community

8. ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดเงาะ ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ;Effect of dietary substitution of Rambutan seed starch for broken rice on productive performance in broilers

9. การคัดเลือกพืชสมุนไพรเพื่อยับยั้งการเจริญของโรคราหลังการเก็บเกี่ยวของเงาะโรงเรียน;Screening of medicinal plants for growth inhibition of fungal causing postharvest disease of Rambutan “Rong Rein”

10. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานนอลจากเงาะเหลือทิ้ง;The study on the suitable condition ethanol production from waste rambutan

11. การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ;Development of vinegar production from rambutan by prototype acetifier

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เงาะ Freeze dried ในสภาวะควบคุม;Product Development of Rambutan Freeze dried

13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกเงาะ;Development of Anti-aging Cream Product with Rambutan Peel Extracts

14. ศึกษากรรมวิธีการผลิตน้ำเงาะใสโดยเอนไซม์เพคติเนส (Pectinex ultra SP-L);Clarification of Rambutan Juice by Enzyme Pectinase (Pectinex ultra SP-L)

15. ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวและสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเงาะนอกฤดูกาลพันธุ์โรงเรียนใน จ.นครศรีธรรมราช;รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวและสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเงาะ

16. การใช้ประโยชน์จากเปลือกเงาะเป็นใยอาหารในอาหารเพื่อสุขภาพ;Utilization of rambutan peel as dietary fiber in health food products

17. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองของ stomata ในผลเงาะโรงเรียนต่อการยืดอายุการเก็บรักษา;A study of factors affecting stomata responsibility on extent shelf life of rambutan fruit cv. Rongrien

18. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมระหว่างถ่านไม้เงาะและถ่านกัมมันต์;Comparison of dyestuff decolourization efficiency between rambutan charcoal and activated charcoal

19. การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับผลเงาะครบทุกส่วนโดยการนําส่วนเนื้อ เปลือกและเมล็ดเงาะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง;Economic Value Added of Rambutan by Using Each Part to Produce Valuable Products

20. การอบแห้งเนื้อผลลำไย ลิ้นจี่ และเงาะ ด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด

21. การคัดเลือกเชื้อกลุ่มแอคติโนมัยซีทส์จากดินในจังหวัดจันทบุรีและตราด เพื่อการยับยั้งโรคเชื้อราที่เกิดจาก Pestalotiopsis sp. ในมังคุดและเงาะ

22. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของระดับปุ๋ยผสม N P K และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตเงาะนอกฤดูกาล ในภาคใต้ของประเทศไทย

23. การออกแบบบ้านพักนักท่องเที่ยวโดยใช้รูปแบบเรือนชาวม้ง กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

24. รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติสำหรับการคว้านเมล็ดและปอกเปลือกเงาะเพื่อการแปรรูปผลผลิตระดับวิสาหกิจชุมชน

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts