สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 24 เรื่อง

1. การควบคุมโรคผลเน่า ของเงาะและทุเรียน หลังการเก็บเกี่ยว

2. การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน

3. การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเงาะในถังหมักแบบไร้ออกซิเจน

4. การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดเงาะด้วยกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์ริฟิเคชั่น โดยใช้เอนไซม์ไลเปส

5. การพัฒนากระบวนการผลิตไม้อบแห้งแบบแช่แข็ง ในระดับต้นแบบ :เงาะ, ลำไย

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยจากสารสกัดเปลือกเงาะ

7. การพัฒนาระบบล้างเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งในเงาะ

8. การยืดอายุการเก็บรักษาเงาะโดยการปรับสภาพบรรยากาศ

9. การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจาก เงาะ มังคุด ลองกอง ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของ คะน้า ผักกาดหัวและถั่วฝักยาวพุ่ม

10. การสกัดและสมบัติของไขมันจากเมล็ดเงาะ

11. การใช้ sodium bicarbonate, acetaldehyde และ acetic acid ในการควบคุมเชื้อรา Botryodiplodia theobromae สาเหตุโรคผลเน่าของเงาะ

12. การใช้สารสกัดคอนเดนส์แทนนินจากเปลือกเงาะต่อการย่อยได้ในไก่เนื้อ

13. การใช้แคลเซียมคลอไรด์และสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อสถาพของขนและเปลือกเงาะเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะ

14. ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดเงาะ ทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ

15. ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อการเก็บรักษาผลเงาะที่อุณหภูมิต่ำ

16. ระบบการตลาดเงาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17. ระยะเวลาเก็บเกี่ยวและสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเงาะนอกฤดูกาลพันธุ์โรงเรียนใน จ.นครศรีธรรมราช

18. วิจัยและพัฒนาเงาะ

19. สารสกัด คุณสมบัติของแอนโทไซยานินส์จากเปลือกจากเงาะสด

20. การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยวิธีทางชีวภาพจากสารสกัดเปลือกเงาะและศึกษาคุณสมบัติการยับยั้ง การเจริญของแบคทีเรีย

21. โครงการการใช้ประโยชน์จากเปลือกเงาะเป็นใยอาหารในอาหารเพื่อสุขภาพ

22. พัฒนากลไกการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการความรู้การฟื้นฟูสวนเงาะนอกฤดู

23. การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์โดยวิธีทางชีวภาพจากสารสกัดเปลือกเงาะเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารฆ่า เชื้อจุลินทรีย์สำหรับการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

24. การพัฒนาเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติสำหรับการคว้านเมล็ดและปอกเปลือกเงาะ เพื่อการแปรรูปผลผลิตระดับวิสาหกิจชุมชน

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts