สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 22 เรื่อง

1. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารองค์ประกอบสำคัญจากกวาวเครือขาวในช่วงเวลาต่าง ๆ ;Comparative study of chemical constituents of pueraria candollei var. miriffica in different harvesting periods

2. ผลของใบกวาวเครือขาวต่อเต้านม ต่อมน้ำนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกกระต่าย;Effects of pueraria mirifica leaves on nipple, mammary gland and reproductive organs of immature rabbits

3. การควบคุมแมลงสาบอเมริกัน Periplaneta americana โดยใช้สารสกัดจากกวาวเครือขาว Pueraria mirifica;Control of American cockroach, Periplaneta americana by Using Pueraria mirifica Extract

4. ผลของกวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย

5. การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสมุนไพรกวาวเครือขาวที่เหมาะสมสำหรับใช้คุมกำเนิดนกพิราบ;Improvement and development of suitable forms of pueraria milifica for birth control in pigeons.

6. รายงานการวิจัยการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสมุนไพรกวาวเครือขาวที่เหมาะสมสำหรับใช้คุมกำเนิดนกพิราบ

7. รายงานการวิจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเขตกรรมต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การติดเมล็ด และการสะสมสารประกอบทางเคมีในหัวกวาวเครือขาว [Pueraria candollei Grah var.mirifica (Airy Shaw et Suvatabandhu) Niyomdham] และกวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.); Influen

8. รายงานการวิจัยผลของสารสกัดกวาวเครือขาวต่อการหดตัวของเส้นเลือดและมดลูกในหนูทดลองเพศเมีย;Effects of pueraria mirifica extracts on vascular and uterine contraction in female rats

9. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลของสารสะกัดหัวกวาวเครือต่อน้ำหนักตัว อวัยวะสืบพันธุ์ ต่อมใต้สมอง การหลั่งน้ำนมและการฝังตัวของตัวอ่อนในหนูขาวใหญ่;การศึกษาผลของสารสะกัดหัวกวาวเครือต่อน้ำหนักตัว อวัยวะสืบพันธุ์ ต่อมใต้สมอง การหลั่งน้ำนมและการฝังตัวของตัวอ่อนใน

10. รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแอนโดรเจนและพิษวิทยาระยะสั้นของสารสกัดจากกวาวเครือขาวเมื่อใช้ในรูปแบบยาทาเฉพาะที่

11. รายงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระยะที่ 1

12. รายงานการวิจัยการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกวาวเครือ;Antioxtidative activity of Kwao Kreur

13. รายงานการวิจัยพันธุ์สารออกฤทธิ์สำคัญและผลของสารสำคัญในกวาวเครือขาว;The varieties, phytochemicals and their effects in White Kwao Krua

14. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในโครโมโซมจากตับหนู;Effect of Pueraria mirifica crude extract on function of cytochrome P450 in rat liver microsome

15. ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกวาวเครือแดงในการผลิตลูกปลานิลเพศผู้ล้วน;Efficiency of red Kwao Kreue (Butea superb) extract on sex reversal of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

16. การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยการเสริมกวาวเครือขาวในสูตรอาหารเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค;The enhancing potential in anabas testudineus culture by adding pueraria mirifica in the fish feed for producing safety food for a consumption

17. รายงานการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในหัวกวาวเครือแดง;Bioactive compounds from the tuberous roots of butea superba roxb.

18. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการส่งเสริมการเจริญของเส้นผม; The hair growth promoting effect of butea superba Roxb. extract

19. รายงานการวิจัยการหาขนาดที่เหมาะสมและทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากหัวกวาวเครือแดงในหนูทดลองเพศผู้;Optimal dose and toxicity test of flavonoids isolated from the tuberous roots of butea superba roxb in male mice

20. การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงในการควบคุมเพศปลาหมอไทยและปลานิล

21. การศึกษาฤทธิ์ของกวาวเครือขาวที่พบใน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

22. การศึกษาสมุนไพรกระตุ้นกำหนัดเพศชายที่พบใน เขตพื้นที่ จ.พะเยา

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts