สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 7 เรื่อง

1. การพัฒนาแอนติบอดีต่อสารกวาคูรินและวิธีการวิเคราะห์โดยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพกวาวเครือขาว

2. การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสารไมโรเอสทรอลและดีออกซี่ไมโรเอสทรอลจากหัวกวาวเครือขาวในเซลล์ RAW 264.7 แมคโครฟาจและในหนูทดลอง

3. การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอร่วมกับสารไอโซฟลาโวนอยด์เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของกวาวเครือขาว

4. ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450

5. สารองค์ประกอบกวาวเครือแดงต่อการแข็งตัวขององคชาตในหนูแรท

6. การผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยงและรากเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว

7. การศึกษากลไกการยับยั้งการตกไข่ของสารไฟโตอีสโตรเจนในกวาวเครือขาวในลิงหางยาวเพศเมีย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts