สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 38 เรื่อง

1. โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 3

2. การวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 4

3. ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญและการสืบพันธุ์ของยุงรำคาญและผลกระทบต่อปลาบางชนิด

4. ผลของกวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกสุกรเพศเมีย

5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการชักนำให้เกิดเนื้อเยื่อรากจากกวาวเครือขาว

6. การผลิตสาร secondary metabolites ในพืชสมุนไพรกวาวขาว โดยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ :(II) การศึกษาเบื้องต้นของการส่งถ่ายยีนเข้าในสมุนไพรกวาวเครือขาว (Puerara mirifica)

7. ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแอนโดรเจนและพิษวิทยาระยะสั้นของสารสกัดจากกวาวเครือขาว เมื่อใช้ในรูปแบบยาทาเฉพาะที่

8. ผลของใบกวาวเครือขาวต่อเต้านม ต่อมน้ำนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกกระต่าย

9. การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของกวาวเครือชนิดต่างๆกัน ในสภาพแวดล้อมต่างกัน

10. การควบคุมแมลงสาบอเมริกัน Periplaneta americana โดยใช้สารสกัดจากกวาวเครือขาว Pueraria mirifica

11. การขจัดพิษของสารจากกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu) โดยรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.)

12. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในกวาวเครือ

13. ผลของ ใบ เถา และหัวกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ในปลานิล (Oreochromis niloticus)

14. การศึกษาผลของกวาวเครือขาวต่อการเลี้ยงกบโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ จังหวัดเชียงราย

15. ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมือง และไก่กระทง

16. ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านก่อกลายพันธุ์ ของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica กวาวเครือแดง Butea superba และกวาวเครือดำ Mucuna collettii จากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทยด้วยวิธีทดสอบแบบเอมส์

17. การศึกษาระยะก่อนคลินิกด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย ของสมุนไพรกวาวเครือแดง กระชาย และกระชายดำ เพื่อพัฒนาเป็นยาขยายหลอดเลือดใช้รักษาอวัยวะเพศชายไม่ทำงาน

18. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกวาวเครือขาว หญ้าหวาน ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และชุมเห็ดเทศ เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

19. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตปลานิลเพศผู้ โดยการใช้ฮอร์โมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง [Pueraria mirifica]

20. การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย

21. อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเขตกรรมต่อการเจริญเติบโต การออกดอกการติดเมล็ด และการสะสมสารประกอบทางเคมีในหัวกวาวเครือขาว [Pueraria candollei Grah var. mirifica (Airy Shaw et Suvatabandhu) Niyomdham] และกวาวเครือแดง [Butea superba Roxb.]

22. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารองค์ประกอบสำคัญจากกวาวเครือขาวในช่วงเวลาต่างๆ

23. ผลของกวาวเครือแดง ต่อการแข็งตัวขององคชาต ในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน

24. โครงการผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยง และรากเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว

25. ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในไมโครโซมจากตับหนู

26. ผลของสารสกัดกวาวเครือขาวต่อการหดตัวของเส้นเลือดและมดลูกในหนูทดลองเพศเมีย

27. ผลของกวาวเครือแดงต่อการแข็งตัวขององคชาตในหนูแรทที่เป็นโรคเบาหวาน

28. พันธุ์สารออกฤทธิ์สำคัญและผลของสารสำคัญในกวาวเครือขาว

29. ไมโรเอทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในแคลลัสและเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว

30. โครงการ ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพราะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของเนื้อเยื่อเพราะเลี้ยงต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450

31. ผลของไมโรเอสทรอลในสารสกัดกวาวเครือขาวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่

32. การศึกษาผลและกลไกการรักษาภาวะกระดูกพรุนของพืชสมุนไพรไทยกวาวเครือขาวในหนูแรท

33. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในหัวกวาวเครือแดง

34. ไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในแคลลัสและเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว

35. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจำแนกสายพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์สมุนไพรกวาวเครือขาวและว่านชักมดลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร

36. การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอร่วมกับสารไอโซฟลาโวนอยด์เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของกวาวเครือขาว

37. การหาขนาดที่เหมาะสมและทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากหัวกวาวเครือแดงในหนูทดลองเพศผู้

38. การพัฒนาแอนติบอดีต่อสารกวาคูรินและวิธีการวิเคราะห์โดยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพกวาวเครือขาว

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts