สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 88 เรื่อง

1. การศึกษาสภาพการทำสวนส้มโอของเกษตรกรในภาคกลาง

2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอที่ปอกเปลือกแล้วโดยใช้พลาสติกห่อหุ้ม

3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจของเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการพัฒนาทุเรียนและส้มโอเพื่อการส่งออก

4. การรวบรวมพันธุ์ส้มโอ

5. ปัจจัยบางประการที่มีผลการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มโอพันธุ์ท่าข่อยของเกษตรกร จังหวัดพิจิตร

6. สภาพการผลิตส้มโอ ในเขตจังหวัดนครนายก

7. สถานการณ์การผลิตและการตลาดส้มโอของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม

8. ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะปลูกส้มโอท่าข่อย ในจังหวัดพิจิตร

9. การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก

10. การพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีการขัดล้างและการคัดคุณภาพมะม่วง และส้มโอ

11. ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรในสวนส้มโอ : กรณีศึกษา หมู่บ้านม่วงยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

12. การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ

13. ศึกษาการกระจายตัวของสารลิโมนินและนาริงจินในผลส้มโอ

14. ผลของการแทนที่ไขมันบางส่วนอัลบิโดผงจากเปลือกส้มโอ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หมูยอ

15. เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคเหนือ

16. เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคกลาง

17. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณดัชนีความสุกแก่ของส้มโอ โดยใช้ Image analysis และ Texture analysis technique

18. ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานและเจลาติน สำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแปรรูปพร้อมบริโภค

19. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตและการออกดอก ของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง

20. การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพ

21. การศึกษารูปแบบการผลิตส้มโอ ในพื้นที่ภาคเหนือและการพัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออก

22. การพัฒนาแผ่นฟิล์มบริโภคได้ร่วมกับสารสกัดจากพืชวงศ์ส้ม เพื่อใช้ในส้มโอตัดแต่งสด

23. การจัดทรงพุ่มที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของส้มโอ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

24. ผลของน้ำคั้นจากผลส้มโอต่อการทำงานของ cytochrome P450 3A4 ในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี

25. การพัฒนาการสกัดและพัฒนาคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

26. การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

27. การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารและการจัดการเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในเขตลุ่มน้ำปากพนัง

28. การศึกษาสาเหตุการร่วงของผลก่อนการเก็บเกี่ยว และการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในรอบปี ของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง ในเขตลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี-แม่กลอง

29. ผลของการแทนที่ไขมันบางส่วน ด้วยอัลบิโดผงจากเปลือกส้มโอ

30. เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคใต้

31. ผลของเอทธีลีนต่อการลดสารให้ความขมในเปลือกและน้ำของผลส้มโอ

32. การพัฒนาสารสกัดและพัฒนาคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอระดับห้องปฎิบัติการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

33. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชผักสมุนไพรบางชนิด ที่มีต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคจุดดำของส้มโอ

34. การศึกษาชนิดของวัสดุห่อผลที่มีต่อการเจริญเติบโต คุณภาพและการเข้าทำลายโดยโรคแมลงของส้มโอพันธุ์ทองดีและทับทิมสยาม

35. ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพันธุ์ส้มโอไทยโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์

36. การพัฒนาการเชื่อมโยงองค์ความรู้การผลิตส้มโอสู่เกษตรกรจังหวัดนครปฐม

37. การศึกษาต้นแบบการผลิตส้มโอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ส้มโอพันธุ์ทองดี อำเภอบ้านแท่น เป็นกรณีศึกษา และการพัฒนาศักยภาพส้มโอเนื้อสีแดง เพื่อเป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ

38. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม

39. การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันตะไคร้หอมกันยุงจากเศษขี้เลื่อยจากการเพาะเห็ดเปลือกส้มโอ และก้านผักตบชวา

40. การชักนำการออกดอกของส้มโอพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้งด้วยสารพาโคลบิวทราโซล

41. การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มไม้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูส้มโอ โดยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร :ตำบลโพธิ์ประทับช้าง

42. การศึกษาไวรอยด์ในส้มโอเพื่อการส่งออกส้มโอ

43. ฤทธิ์ของน้ำคั้นส้มโอต่ออัตราการไหลเวียนเลือดที่สมองของหนูขาวที่เป็นเบาหวาน

44. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติดินในแหล่งปลูกกับปริมาณและคุณภาพผลผลิตส้มโอ

45. โครงการฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำคั้นส้มโอต่อการทกงานของหลอดเลือดในหนูที่มีคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง

46. โครงการฤทธิ์สารสกัดเนื้อส้มโอต่อการยับยั้งการย่อยคาร์โบไฮเดรตและไขมัน และการต้านไกลเคชั่น

47. โครงการศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน

48. การประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 เพื่อการฟื้นฟู กรณีศึกษาสวนส้มโอสายพันธุ์ที่ได้สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

49. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตส้มโออย่างยั่งยืนเพื่อการส่งออก ของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง

50. การศึกษาช่องทางการจำหน่ายส้มโอ ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม

Recent Posts