สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 18 เรื่อง

1. การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดพร้อมดื่มเสริมพรีไบโอติกโดยแสงอัลตร้าไวโอเลตและกระบวนการความดันสูง

2. การจัดการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน (ปีที่ 2)

3. การจัดการโซ่อุปทานสับปะรดภูแลผลสดเพื่อการส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้

4. การทดสอบสับปะรดสายพันธุ์ใหม่สำหรับการบริโภคผลสดเพื่อการส่งออก ปีที่ 2

5. นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์

6. ประสิทธิภาพการใช้สารแคลเซียมคลอไรด์และโบรอนก่อนการเก็บเกี่ยวร่วมกับการใช้สารเมทิลจัสโมเนทและสารกรดอะซิติลซาลิไซลิคหลังการเก็บเกี่ยวต่อการลดอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาการจัดการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน

7. การทดสอบสับปะรดสายพันธุ์ใหม่สำหรับการบริโภคผลสดเพื่อการส่งออก

8. ผลของอาหารผสมเสร็จหมักจากเศษเหลือสับปะรดต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้โภชนะในแพะลูกผสม

9. การเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ใน 3 พื้นที่และการยอมรับของผู้บริโภค

10. การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา และอิเล็กตรอนบีม

11. การพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดให้เหมาะสมกับผลสดและอุตสาหกรรมสับปะรด

12. การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ เพื่อการตรวจจับและเฝ้าระวังเชื้อ Pineapple Mealybug Wilt associated Virus ในการผลิตสับปะรดปลอดโรค

13. การทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร

14. การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก

15. การพัฒนาเทคนิค TAS-ELISA ในการตรวจสอบเชื้อ Pineapple Mealybug Wilt associated Virus เพื่อการผลิตสับปะรดปลอดโรค

16. การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกสับปะรดผสมซังข้าวโพด เปรียบเทียบกับการใช้ซังข้าวโพดอย่างเดียว : กรณีศึกษาการลดปัญหาหมอกควันที่จังหวัดเชียงราย

17. การผลิตกรดกลูโคนิกจากกากสับปะรดโดยใช้กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ การหมัก และการแยกด้วยเมมเบรน

18. การใช้แป้งจากลำต้นสับปะรดเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารโค

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts