สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 10 เรื่อง

1. การจัดการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน

2. การทดสอบสับปะรดสายพันธุ์ใหม่สำหรับการบริโภคผลสดเพื่อการส่งออก

3. ผลของอาหารผสมเสร็จหมักจากเศษเหลือสับปะรดต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้โภชนะในแพะลูกผสม

4. การเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ใน 3 พื้นที่และการยอมรับของผู้บริโภค

5. การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา และอิเล็กตรอนบีม

6. การพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดให้เหมาะสมกับผลสดและอุตสาหกรรมสับปะรด

7. การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ เพื่อการตรวจจับและเฝ้าระวังเชื้อ Pineapple Mealybug Wilt associated Virus ในการผลิตสับปะรดปลอดโรค

8. การทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร

9. การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก

10. การพัฒนาเทคนิค TAS-ELISA ในการตรวจสอบเชื้อ Pineapple Mealybug Wilt associated Virus เพื่อการผลิตสับปะรดปลอดโรค

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts