กรมวิชาการเกษตร

รวม 12 เรื่อง

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องลำเลียงผลสับปะรด

2. ผลของปุ๋ยไนโตรเจนรูปแบบต่างๆ ต่อผลผลิตและคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (Ananas comosus (L.) Merr.)

3. โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในพื้นที่เกษตรกร

4. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในระดับเกษตรกร

5. แผนงานวิจัยการควบคุมอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดผลสดพันธุ์ตราดสีทอง

6. การพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง

7. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง

8. โครงการวิจัยการศึกษาระบบการผลิตสับปะรด

9. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาสับปะรด

10. แผนงานวิจัยและพัฒนาสับปะรด

11. โครงการวิจัยพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสับปะรดสำหรับการส่งออก

12. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์สับปะรด

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts