สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 92 เรื่อง

1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารด้วยน้ำจุลินทรีย์ EM ที่ผลิตจากน้ำส้ม น้ำมะละกอ และน้ำสับปะรด (กรณีศึกษา : โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

2. การผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด ;Ethanol Fermentation From Pine apple Cover

3. การศึกษาชนิดของ Stabilizer ที่เหมาะสมต่อการป้องกันการแยกชั้น ในน้ำสับปะรด

4. ศึกษาการหมักเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารโคนม

5. การศึกษาการทำกระดาษจากเปลือกสับปะรดพันธุ์ภูแล จังหวัดเชียงราย ;The production of paper from Phulae , pineapple skin in Chieng Rai province.

6. โครงการวิจัยทางเคมีการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้โดยสารยับยั้งจากเปลือกสับปะรด;Inhibition of Browning in fruits and Vegetables by Inhibitors form Pineapple shell

7. โครงการวิจัยทางเคมีการวิเคราะห์หาปริมาณสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้จากเปลือกสับปะรด;Quantitative Determinations of Inhibitors Browning in Pineapple Shell

8. การผลิตแซนแทนกัมจากน้ำคั้นเปลือกสับปะรด ;The production of Xanthan gum from pineapple ride

9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากแกนสับปะรด;Development of paper products from pineapple core

10. ศึกษาวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูจากสับปะรดโดยการหมักวิธีธรรมชาติและใช้เครื่องหมัก;Study on Vinegar Producing from Pineapple by Natural Fermentation and the use of Fermenter

11. การศึกษาอัตราปุ๋ยทีเหมาะสมของสับปะรด;Study on Optimum Fertilizer to Pineapple in Lampang Province

12. การศึกษาสูตรและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับสับปะรดในจังหวัดลำปาง;The Study on Formular and Rate of Fertilized for Pineapple in Lampang

13. การศึกษาสาเหตุเบื้องต้นอาการผลแกนของสับปะรด;Study on cause of marble fruit in pineapple

14. ผลของการคัดเลือกต้นพันธุ์ต่อการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของสับปะรดเพื่อส่งโรงงานแปรรูปและรับประทานผลสดในพื้นที่ปลูกตำบลบ้านเสด็จ จังหวัดลำปาง;Effect of Selective Varieties on Quality of Pineapple for Industry and Fresh Product in Lampang Province.

15. การเ้ก็บรักษาสับปะรดในสภาพอุณหภูมิห้อง;Pineapple Storage in Ambient Temperature

16. การศึกษาใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องปอกเปลือกเหง้าสับปะรด;A Study of Optimum Knife Peeling for Pineapple Stumps Peeler

17. ผลของการใช้ฟางข้าวหมักยูเรีย เปลือกสับปะรดและหญ้าขนเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคกำลังให้นม;Effects of Rice Straw Ensiling with Urea, Pineapple Wastes and Para Grass as Roughages for Fed Milking Cows in Dry Season.

18. ศึกษาการใช้เปลือกสับปะรดและฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเป็นอาหารเสริมสำหรับโคที่กำลังให้นมในฤดูแล้ง;Study on Pineapple Waste and Rice Straw Ensiling With Urea for Supp lementary feeds of Milking Cows during Dry Season

19. ผลของการใช้ฟางข้าวหมักยูเรีย เปลือกสับปะรดและหญ้าขนเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคกำลังให้นมในฤดูแล้ง;Effects of Rice Straw Ensiling with Urea, Pineapple Wastes and Para Grass as Roughages for Fed Milking Cows in Dry Season.

20. การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตแชมเปญจากไวน์สับปะรด;The Studies Possibility of Champagne Process from Pineapple Wine

21. น้ำสับปะรดผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า(Spirulina platensis)

22. ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานต่อคุณภาพสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

23. การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดทอดสุญญากาศ

24. รายงานการวิจัยเรื่องการตรวจสอบปัญหาการละลายของดีบุกในกระป๋องสับปะรดส่งออกด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าของการทดสอบการกัดกร่อน;Investigation of detinning problem of exported pineapple can by electrochemical technique of corrosion testing

25. รายงานการวิจัยเรื่องการเก็บรักษาผลสับปะรดในบรรยากาศที่ควบคุมได้ ;Controlled atmosphere storage of fresh pineapple fruits

26. รายงานการวิจัยการศึกษาการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด ;Study of Ethanal production from pineapple peel

27. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษจากใบสับปะรดด้วยวิธีเคมีในหม้อต้มเยื่อต้นแบบ;Study on non-wood fibre chemical pulping of pineapple leaves in prototype pulper

28. การทำแยมสับปะรดแคลอรี่ต่ำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์;รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการทำแยมสับปะรดแคลอรี่ต่ำ

29. ผลของอุณหภูมิและสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของ สับปะรดสดพร้อมบริโภค : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของอุณหภูมิและสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของ สับปะรดสดพร้อมบริโภค;Effect of temperature and ed

30. การตรวจหาระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับหรือพยาธิใบไม้ลำไส้โดยวิธีการย่อยปลาด้วยน้ำสับปะรด ;Detection of infective stage of liver or intestinal flukes from fish by a digestion method using pineapple juice

31. การประเมินประสิทธิภาพของน้ำคั้นมะละกอดิบและน้ำคั้นสับปะรดในการย่อยเนื้อปลาเพื่อตรวจหาเมตาเซอร์คาเรีย;Evaluation the efficacy of raw papaya juice and pineapple juice to digest fish for Metacercarial detection

32. รายงานการวิจัยการผลิตเอทานอลจากน้ำบีบเปลือกและแกนสับปะรดโดยการหมักแบบกะและกึ่งกะในระดับห้องปฏิบัติการ;Ethanol production from pineapple wastes by batch and fed-batch fermentation in laboratory scale

33. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณค่าทางอาหารและวิธีการหมักปลาในน้ำสับปะรด (เค็มสับปะรด) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) การปรับปรุงตำรับอาหารของเค็มสับปะรด ;การศึกษาคุณค่าทางอาหารและวิธีการหมักปลาในน้ำสับปะรด (เค็มสับปะรด) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;การปรับปรุงตำร

34. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณค่าทางอาหารและวิธีการหมักปลาในน้ำสับปะรด (เค็มสับปะรด) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3) ผลของการถนอมเค็มสับปะรดโดยกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ ;การศึกษาคุณค่าทางอาหารและวิธีการหมักปลาในน้ำสับปะรด (เค็มสับปะรด) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3)

35. รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยการใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารโคเนื้อ: I.ผลของอาหารผสมสำเร็จที่มีเปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ;Feeding and utilization of pineapple waste for beef cattle: effect of total mixed ration in which pineapple waste us

36. รายงานวิจัยเรื่องการบังคับการออกดอกของสับปะรดด้วยสารเคมีบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;การบังคับการออกดอกของสับปะรดด้วยสารเคมีบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

37. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกสับปะรดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Studies on the pineapple plantation in the Northeast

38. รายงานการวิจัยการผลิตเอทานอลจากน้ำบีบเปลือกและแกนสับปะรดโดยการหมักแบบกะและกึ่งกะในระดับห้องปฏิบัติการ;Ethanol production from pineapple wastes by batch and fed-batch fermentation in laboratory scale

39. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดทอดสุญญากาศปรุงรส;Development of seasoned vacuum fry pineapple

40. การปรับปรุงคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สับปะรดภูเก็ต : รายงานวิจัย;Quality – improved and value -added Phuket pineapples

41. การศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกของเซลล์เดี่ยวจากใบสับปะรดโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซิส;An investigation of dielectric properties of single cells from pineapple leaf using dielectrophoresis

42. การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกสับปะรดโดยใช้ระบบ Fix Bed Reactor

43. การใช้เส้นใยสับปะรดเสริมในไส้กรอกไก่;Chicken sausage supplementation of crude fiber from pineapples

44. โครงงานวิจัยทางเคมีการพัฒนาวิธีการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด เปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย;Development of Method in Producing Ethanol from fibers Surrounding the pulp of the Pineapple Durian and Banana

45. ศึกษาศักยภาพการใช้ใบสับปะรดในการเพาะเห็ดนางรม

46. การใช้เปลือกสัปะรดหมักเลี้ยงโค : ลักษณะทางกายภาพและคุณค่าอาหารของเปลือกสับปะรดหมัก;The u~e of pineapple waste as cuttie feed: physical characteristic and nutri~ive value of silage from pines pple \vaste

47. รายงานผลการวิจัย เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษเส้นใยสับปะรด;Pineapple’s paper research for packaging and graphic design

48. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากสับปะรดสำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จากัด;Development of Pineapple Food Products and Packaging for Hubkapong Agricultural Cooperation Group Limited

49. เครื่องปอกเปลือกและเจาะแกนสับปะรด;Pineapple Core Punching and Peeling Machine

50. การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมะเม่า น้ำสับปะรดและ น้ำว่านกาบหอยในการทำน้ำผลไม้พร้อมดื่ม;The optimal ratio of Mao, Pineapple and Commelinaceae juice in making an instant fruit Juice

Recent Posts