มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 16 เรื่อง

1. เศรษฐกิจการผลิตการตลาดสับปะรดภาคตะวันออก

2. รายงานการวิจัยการสกัดบรอมิเลนจากวัสดุเศษเหลือของสับปะรดเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารและเครื่องสำอาง

3. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สับปะรด เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

4. การประยุกต์ใช้เทคนิค Surface Culture Fermentation ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์สับปะรด

5. รายงานวิจัยเรื่องผลของความชื้นและการใช้จุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายปอเทืองและความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกสับปะรด

6. รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัยการจัดการความรู้เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรด ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเท

7. รายงานวิจัยเรื่องผลของการใช้ Methyl jasmonate ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

8. การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อนโดยวิธีการทางสถิติขั้นสูงและนิวรอลเน็ตเวิร์ค

9. การถ่ายทอดงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอจากเส้นใยสับปะรด

10. การพัฒนากระดาษสับปะรดและกระดาษกล้วยที่ทำด้วยมือแบบไทยเพื่อพิมพ์สกรีน

11. การย้อมสีเส้นใยสับปะรดด้วยสีรีแอคทีฟ

12. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบสับปะรด สำหรับตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้สอดคล้อ

13. โครงการรวบรวมพันธุ์สับปะรดและการคัดเลือกพันธุ์

14. รายงานผลการศึกษา เรื่องสับปะรด

15. โครงสร้างการตลาดสับปะรดและสับปะรดกระป๋องในประเทศไทยปี 2522

16. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสินค้ายุทธศาสตร์เกษตร : กรณีของสับปะรด

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts