สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รวม 136 เรื่อง

1. การสำรวจโรคไวรัสในสับปะรดในประเทศไทย

2. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการสับปะรดวันที่ 27-29 เมษายน 2537คณะอนุกรรมการประสานงานวัชพืช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. ศึกษาการออกแบบ flame sterilizer ขนาดเล็กกึ่งอัตโนมัติและทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ของสับปะรดกระป๋อง

4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ่ายชำระหนี้ของชาวไร่สับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. ต้นทุนการผลิตสับปะรด

6. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยางมะละกอและน้ำสับปะรดในการปรับปรุงคุณภาพของเนื้อโค

7. อิทธิพลของระยะเวลาและอัตราความเข้มข้นของอีทีฟอนต่อการออกดอกและคุณภาพของสับปะรด

8. การศึกษาขบวนการหมัก คุณค่าทางอาหาร และอายุการเก็บรักษาของปลาหมักในสับปะรด (เค็มบักนัด)

9. ศึกษาอิทธิพลของอีทีฟอนต่อการออกดอกและคุณภาพของสับปะรดนอกฤดูกาล

10. การเปรียบเทียบอัตราการสึกกร่อนของโลหะทำภาชนะบรรจุสับปะรดจากสารละลายสับปะรดกระป๋องที่สภาวะต่าง ๆ

11. สมบัติทางฟิสิกส์ และทางความร้อนของสับปะรด

12. การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งสับปะรดแช่อิ่ม

13. ศึกษาการใช้เปลือกสับปะรดและฟางข้าวหมักด้วยยูเรียเป็นอาหารเสริม สำหรับโคที่กำลังให้นมในฤดูแล้ง

14. รายงานการสัมมนาวิชาการสับปะรด ครั้งที่ 1วันที่ 27-29 เมษายน 2537 ณ โรงแรมไพน์สบีช จังหวัดระยองจัดโดย คณะอนุกรรมการประสานงานวัชพืช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

15. การผลิตสับปะรดตามระบบตลาดข้อตกลง ในจังหวัดระยอง ปี 2537

16. การศึกษาลักษณะและอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคผสมโคนม-โคเนื้อ โดยใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบ

17. ผลของการใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ ต่อการทำลายต้นแม่ของสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต

18. ผลของการใช้ฟางข้าวหมักยูเรีย เปลือกสับปะรดและหญ้าขนเป็นอาหารหยาบ เลี้ยงโคกำลังให้นมในฤดูแล้ง

19. การศึกษาการใช้เยื่อแผ่นสังเคราะห์ UF และเยื่อแผ่นไดนามิค UF ในการกรองน้ำสับปะรด

20. การปฏิบัติของเกษตรกรในการปลูกสับปะรดตามคำแนะนำของโรงงานอุตสาหกรรมกับคุณภาพของผลผลิตในตำบลบ้านเสด็จ จังหวัดลำปาง

21. ชนิดและระดับของสารช่วยเพิ่มคุณภาพในการทำสับปะรดแผ่น

22. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สับปะรด

23. ผลของอาหารผสมสำเร็จที่มีเปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบเพื่อเป็นอาหารโคเหนือ

24. การพัฒนาระบบสกัดน้ำหวานจากเศษเหลือสับปะรดแบบไหลสวนทางย้อนกลับและการหาผลเลิศในการสกัด

25. สภาพการผลิตสับปะรดของเกษตรกร ในจังหวัดชุมพร

26. ลักษณะสำคัญของเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวในสับปะรด

27. การยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในกล้วยหอมโดยน้ำสับปะรด

28. การศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกของเซลล์เดี่ยวจากใบสับปะรดโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซิส

29. ผลกระทบของคลอไรด์ต่อปริมาณกรด คุณภาพผล และผลผลิตของสับปะรด

30. ผลกระทบของการให้น้ำต่อการเจริญเติบโต อายุการบังคับผลและการกระจายผลผลิตของสับปะรด

31. การตรวจสอบปัญหาการละลายของดีบุกในกระป๋องสับปะรดส่งออกด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าของการทดสอบการกัดกร่อน

32. ต้นทุนและผลตอบแทนการทำไร่สับปะรด เพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ของตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

33. การจำลองกลไกการถ่ายเทความร้อนของสับปะรดแว่นบรรจุกระป๋อง ในหม้อฆ่าเชื้อแบบนิ่ง

34. การผลิตและการตลาดสับปะรด จังหวัดเพชรบุรี

35. พัฒนาการของดอกและผลสับปะรดภูเก็ต หลังใช้สารเคมีชักนำการออกดอก

36. การศึกษากระบวนการผลิตกระดาษจากใบสับปะรด ในระบบธุรกิจชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

37. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ ประเภทที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล

38. ศึกษาคุณภาพสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต และลูกผสมชั่วที่ 1 ในจังหวัดลำปาง

39. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากแกนสับปะรด

40. สภาพการผลิตสับปะรดของเกษตรกร จังหวัดหนองคาย

41. ผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบสับปะรด

42. สารสกัดจากเปลือกสับปะรด เพื่อใช้ในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล เนื่องจากเอนไซม์

43. การเก็บรักษาผลสับปะรดในบรรยากาศที่ควบคุมได้

44. เครือข่าย และกระบวนการทำข่าว ของสำนักข่าวเด็กและเยาวชน “ขบวนการตาสับปะรด”

45. ต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของใบสับปะรด เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ

46. การศึกษาใบมีดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องปอกเปลือกเหง้าสับปะรด

47. การทดสอบความต้านทานสารกำจัดวัชพืช Glufosinate ในสภาพไร่ : ลักษณะทางเขตกรรมและคุณภาพของผลสับปะรดแปลงพันธุ์

48. การศึกษาพฤติกรรมการวัลคาไนซ์ และสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทแบบผสมยางธรรมชาติเสริมแรง ด้วยเส้นใยสับปะรด และมะพร้าว

49. ผลของการลดความชื้นด้วยแรงดันออสโมติก และอัตราการแช่แข็งต่อคุณภาพของสับปะรดแช่แข็งทอดภายใต้สุญญากาศ

50. การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล [ระยะที่ 2]

Recent Posts