สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 14 เรื่อง

1. ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี;Diversity of Medicinal plants and Sustainable used with Local wisdom in Ubon Ratchathani province.

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะขามป้อม กรณีศึกษา : องค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราและยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนส

3. การทดสอบเบื้องต้นเพื่อหาประเภทของสารเคมีในพืช;Phytochemical Screening Tests

4. การหาปริมาณเมทานอล และ เอธานอลในไวน์องุ่นป่า, มะเม่า และมะขามป้อม ในศูนย์ OTOP จังหวัดมหาสารคาม;Determination of Methanol and Ethanol in three kinds of wines : Vitis califiornica Benth wine, Antidesma mantanum Bl and phyllanthus emblica Linn from One Tamb

5. รายงานการวิจัยการพัฒนาแผ่นเส้นใยพอลิเมอร์ระดับนาโนจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตที่ประกอบด้วยสารสกัดหยาบมะขามป้อมในการต้านเชื้อแบคทีเรีย;Development of electrospun polymeric nanofiber mats containing Phyllanthus emblica linn. Crude extracts of antibacterial acti

6. รายงานการวิจัยการศึกษาการยับยั้งจุนทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ในกระเพาะหมักของโคและผลต่อผลผลิตโคนมโดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม;Study of inhibition of unwanted microorganisms in tthe rumen and effects on performance of lactating dairy cows using amla leaves and b

7. การศึกษาคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสมุนไพรไทยในกลุ่มยา อายุวัฒนะ

8. รายงานการวิจัยการศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ในกระเพาะหมักของโคและผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม;Study of inhibition of unwanted microorganisms in the rumen and effects on performance of lactating dairy cows using amla leaves and

9. รายงานการวิจัยการศึกษาแผ่นตกแต่งแผลต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำจากแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันเซลลูโลสอะซิเตทซึ่งประกอบด้วยสารสกัดหยาบมะขามป้อม;Study on antibacterial wound dressing made from electrospun cellulose acetate fiber mats containing Phyllanthus emblica L

10. ศึกษาวิธีการสกัดและทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดมะขามป้อม;Study of extraction method and anti-oxidant activity from phyllanthus emblica linn extracted

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะขามป้อมเสริมใยอาหาร;Development of dietary-fiber emblic juice

12. ศึกษาวิธีการสกัดและทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดมะขามป้อม;Study of extraction method and anti-oxidant activity from Phyllanthus emblica Linn extracted

13. องค์ประกอบของโพลีฟีนอล และคุณสมบัติเพื่อสุขภาพของผลไม้ พื้นเมืองในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด;Polyphenol constituents and health enhancing properties of wild edible fruits grown in Roi Et province

14. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย ฤทธิ์ต้านมะเร็งและผลต่อ cell signaling transduction pathways ของสารสกัดสมุนไพรไทย

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts