มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 3 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยงเพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. รายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการการถ่ายทอดกระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากมะขามป้อมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน

3. การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยงเพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts