สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 15 เรื่อง

1. การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเปลือกต้นกระท้อน ต้นขอบชะนาง ต้นขันทองพยาบาท รากมะขามป้อม

2. การใช้สื่อละครเพื่อการพัฒนาชุมชน ของกลุ่มละครมะขามป้อม : กรณีศึกษาจากพื้นที่ทำงานที่มีบริบทแตกต่างกัน 4 พื้นที่

3. ผลของวิธีและสภาวะการอบแห้งต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของเกล็ดมะขามป้อม

4. การศึกษาผลของสารสกัดจากผลมะม่วงหัวแมงวันและผลมะขามป้อมในการยับยั้งเชื้อ Fusarium solani

5. การพัฒนาแผ่นเส้นใยพอลิเมอร์ระดับนาโน จากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตที่ประกอบด้วยสารสกัดหยาบมะขามป้อมในการต้านเชื้อแบคทีเรีย

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม

7. ฤทธิ์ของน้ำคั้นมะขามป้อมสดในการกระตุ้นการสมานแผลของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดและการสร้างหลอดเลือดใหม่

8. การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9. การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ ในกระเพาะหมักของโคและผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม

10. ผลของกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อปริมาณวิตามินซี สารประกอบฟีนอลิก และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในน้ำมะขามป้อม

11. การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้า บนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน

12. การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรกรภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

13. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในมังคุดและมะขามป้อมด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้

14. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามป้อมอย่างมีคุณภาพ

15. การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณวิตามินซีในชามะขามป้อม

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts