สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 85 เรื่อง

1. การสังเคราะห์อัลคิลเอสเทอร์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากน้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหารโดยไลเปสจากยางมะละกอ;Synthesis of alkyl esters for adding value from frying oil by lipase from papaya latex

2. การสังเคราะห์เมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหารโดยไลเปสจากยางมะละกอ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล;Synthesis of methyl esters from frying oil by lipase from papaya latex for biodiesel fuel production

3. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลยับยั้งการเจริยของเชื้อรา Pythium aphanidermatumและphytopthora palmivora ในมะละกอ

4. การยืดอายุการเก็บรักษาเส้นมะละกอดิบ;Shelf life extension of shredded green papaya

5. การพัฒนากระบวนการผลิตส้มตำโคราชปลอดภัย;Safety processed development of Korat somtum

6. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารด้วยน้ำจุลินทรีย์ EM ที่ผลิตจากน้ำส้ม น้ำมะละกอ และน้ำสับปะรด (กรณีศึกษา : โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

7. การศึกษาริมาณกรดโฟลิกในพืชผักพื้นบ้านบางชนิดที่เป็นอาหารของคนภาคอีสาน โดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง(HPLC);The Stud on Quantitative of Folic acid in Local Plants at Northeastern by High Performance Liquid Chromatography.

8. การขยายพันธุ์มะละกอแขกดำโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;Clonal propagation of papaya (Carica papaya L.) by tissue culture

9. รายงานการวิจัยการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากน้ำผลไม้โดย Acetobacter xylinum ;Optimal condions for cellulose production by Acetobacter xylinum in fruit extract

10. การลอกกาวไหมด้วยยางมะละกอ;Silk degumming with carica papaya linn.’s latex

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนจากส่วนเหลือทิ้งของโรงงานผลไม้กระป๋อง ในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม;Development of fruit – confectionery products from the leftover from fruit – canning factories in small business industry

12. การศึกษาปริมาณเพ็คตินและค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมในการทำแยมมะละกอ;Study on appropriate quantity of pectin and optimum pH in making papaya jam

13. ผลิตภัณฑ์จากมะระหวาน;Product of Chayote

14. ประสิทธิภาพของกรดซิตริกต่อการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในผลไม้สดตัดแต่ง;Efficiency of Citric Acid on microbial reduction in fresh-cut fruits

15. การออกแบบและสร้างเครื่องขูดมะละกอ;Design and Built scrape papaya machine

16. รายงานการวิจัยผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืชตระกูลแตงบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตและการแสดงเพศของมะละกอ;Effects of liquid organic fertilizer from some Cucurbitaceae family on growth and sex expression of papaya (Carica papaya L.)

17. คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลไม้สดพร้อมบริโภค (มะละกอสุก ฝรั่ง และแคนตาลูป) : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัย เรื่อง คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลไม้สดพร้อมบริโภค (มะละกอสุก ฝรั่ง และแคนตาลูป);Quality and shelf life of some minimally processed fruits (Pap

18. การประเมินประสิทธิภาพของน้ำคั้นมะละกอดิบและน้ำคั้นสับปะรดในการย่อยเนื้อปลาเพื่อตรวจหาเมตาเซอร์คาเรีย;Evaluation the efficacy of raw papaya juice and pineapple juice to digest fish for Metacercarial detection

19. การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้เพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย

20. การใช้พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมักมูลฝอย;Usage of herbs to Increases the Efficiency of Solid Waste Decomposition

21. การเลี้ยงไส้เดือนแดง (Lumbricus rubella Hoffmeister ) โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเป็นอาหารของสัตว์น้ำ;Vermiculture of red worm (Lumbricus rubella Hoffmeister) with agricultural waste products for aquafeed

22. Vector-virus relationships of papaya mosaic;Vector-virus relationships of papaya mosaic

23. รายงานเบื้องต้นผลการใช้ยางมะละกอและแพนโทไซม์กับการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของสุกร

24. Preliminary study on the effect of dried papaya latex and synthetic enzymes (Pantozymes) on growth rate and feed conversion of early weaning pigs;Preliminary study on the effect of dried papaya latex and synthetic enzymes (Pantozymes) on growth rate

25. เพศ-ปัญหาสำคัญของมะละกอ;Sex-A great problem in papaya

26. เปรียบเทียบการใช้ยางมะละกอ แพนโทไซม์และเปปซิน เป็นอาหารเสริมสุกรเล็ก;Comparative study of dried papaya latex, pantozyme and pepsin in swine starter ration

27. รายงานโรคใบด่างของมะละกอ;Report of papaya ringspot in Thailand

28. การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของมะละกอ 4 พันธุ์;Study on some characters of 4 papaya (Carica papaya L.) varieties

29. การศึกษา Heterosis ในลักษณะต่าง ๆ ของมะละกอลูกผสม;Study on heterosis in various characters of hybrid papaya (Carica papaya L.)

30. การถ่ายทอดลักษณะบางประการของมะละกอสองพันธุ์;Inheritance of some characters in two cultivars of papaya (Carica papaya L.)

31. ปริมาณ Total nonstructural carbohydrate และ reducing sugar ในผลมะละกอพันธุ์โกโก้อายุต่าง ๆ กัน;Total nonstructural carbohydrate and reducing sugar contents during development of papaya fruits cv. cocoa

32. สัณฐานวิทยาของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของมะละกอและโครงสร้างจุลภาคในเซลพืชที่เป็นโรค;Morphology of papaya ringspot virus and ultrastructure of infected cells

33. การศึกษาเบื้องต้นโรคใบด่างมะละกอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Preliminary studies of papaya ringspot virus in the northeast of Thailand

34. การศึกษาพันธุศาสตร์ของเพศมะละกอ;Genetical study on sex expression of papaya

35. การศึกษาการป้องกันกำจัดโรคไวรัสมะละกอโดยวิธีถอนรากถอนโคน;Controlling papaya ringspot virus by eradication means

36. การเลี้ยงเนื้อเยื่อมะละกอ;Papaya tissue culture

37. การศึกษาลักษณะบางประการของอาการ cat face ในผลมะละกอ;Some characteristics of cat face in papaya fruit

38. โรคใบด่างมะละกอในพืชตระกูลแตงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Distribution of papaya ringspot virus in cucurbits growing in villages of northeast Thailand

39. ลักษณะของเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่ต้านทานต่อสารเคมีประเภทดูดซึม benzimidazole;Characteristic of Colletotrichum spp. resistant to benzimidazole systemic fungicide

40. ตำลึง: พืชอาศัยธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งของไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ;Ivy gourd: A new natural host of papaya ringspot virus

41. การตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอด้วยตัวติดตามที่ไม่ใช่สารรังสี;Use of non-radioactive probe for detection of papaya ringspot virus

42. การผลิตพันธุ์มะละกอในเชิงการค้าโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;In vitro production of papaya (Carica papaya) for commercial scale

43. การเลี้ยงไหมป่าอีรี่ด้วยพืชอาหารชนิดต่างๆ;Rearing of eri silkworm by different host plants

44. ความชื้นของเมล็ดและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำ;Papaya seed quality as affected by seed moisture content and storage conditions

45. ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของต้นมะละกอ และยับยั้งการเจริญเติบโตของไรแดงแอฟริกัน;Effectiveness of some botanical extracts on vegetative growth of papaya and egg hatching inhibition of african red spider mite (Eutetranychus africanus (Tucker

46. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมและปูนโดโลไมท์ในการเพิ่มผลผลิตมะละกอ;Effects of potassium fertilizer and dolomitic limestone on growth and yield of papaya (carica papaya. L)

47. รายงานการวิจัยการศึกษาอิทธิพลของปูนและโบรอนต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะละกอ;การศึกษาอิทธิพลของปูนและโบรอนต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะละกอ;Effect of Lime and Boron on yield and fruit quality of Papaya (Carica papaya. L.)

48. รายงานการวิจัยเรื่องผลการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตต่อการดูดใช้ฟอสฟอรัสและผลผลิตของมะละกอ ;ผลการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตต่อการดูดใช้ฟอสฟอรัสและผลผลิตของมะละกอ;Effects of combinations of rock phosphate and tr

49. รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณ carotenoids ชนิดต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหารของวิตามินเอในมะละกอสุกพันธุ์ต่าง ๆ;Determination of carotenoids content and vitamin A activity in different cultivo of ripe papaya;การวิเคราะห์หาปริมาณ carotenoide ชนิดต่าง

50. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในต้นมะละกอกับการเกิดโรคใบด่าง ;การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในต้นมะละกอกับการเกิดโรคใบด่าง

Recent Posts