สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 87 เรื่อง

1. การสังเคราะห์อัลคิลเอสเทอร์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากน้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหารโดยไลเปสจากยางมะละกอ;Synthesis of alkyl esters for adding value from frying oil by lipase from papaya latex

2. การสังเคราะห์เมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหารโดยไลเปสจากยางมะละกอ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล;Synthesis of methyl esters from frying oil by lipase from papaya latex for biodiesel fuel production

3. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลยับยั้งการเจริยของเชื้อรา Pythium aphanidermatumและphytopthora palmivora ในมะละกอ

4. การยืดอายุการเก็บรักษาเส้นมะละกอดิบ;Shelf life extension of shredded green papaya

5. การพัฒนากระบวนการผลิตส้มตำโคราชปลอดภัย;Safety processed development of Korat somtum

6. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารด้วยน้ำจุลินทรีย์ EM ที่ผลิตจากน้ำส้ม น้ำมะละกอ และน้ำสับปะรด (กรณีศึกษา : โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

7. การศึกษาริมาณกรดโฟลิกในพืชผักพื้นบ้านบางชนิดที่เป็นอาหารของคนภาคอีสาน โดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง(HPLC);The Stud on Quantitative of Folic acid in Local Plants at Northeastern by High Performance Liquid Chromatography.

8. การขยายพันธุ์มะละกอแขกดำโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;Clonal propagation of papaya (Carica papaya L.) by tissue culture

9. รายงานการวิจัยการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากน้ำผลไม้โดย Acetobacter xylinum ;Optimal condions for cellulose production by Acetobacter xylinum in fruit extract

10. การลอกกาวไหมด้วยยางมะละกอ;Silk degumming with carica papaya linn.’s latex

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนจากส่วนเหลือทิ้งของโรงงานผลไม้กระป๋อง ในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม;Development of fruit – confectionery products from the leftover from fruit – canning factories in small business industry

12. การศึกษาปริมาณเพ็คตินและค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมในการทำแยมมะละกอ;Study on appropriate quantity of pectin and optimum pH in making papaya jam

13. ผลิตภัณฑ์จากมะระหวาน;Product of Chayote

14. ประสิทธิภาพของกรดซิตริกต่อการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในผลไม้สดตัดแต่ง;Efficiency of Citric Acid on microbial reduction in fresh-cut fruits

15. การออกแบบและสร้างเครื่องขูดมะละกอ;Design and Built scrape papaya machine

16. รายงานการวิจัยผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืชตระกูลแตงบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตและการแสดงเพศของมะละกอ;Effects of liquid organic fertilizer from some Cucurbitaceae family on growth and sex expression of papaya (Carica papaya L.)

17. คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลไม้สดพร้อมบริโภค (มะละกอสุก ฝรั่ง และแคนตาลูป) : รายงานการวิจัย;รายงานการวิจัย เรื่อง คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลไม้สดพร้อมบริโภค (มะละกอสุก ฝรั่ง และแคนตาลูป);Quality and shelf life of some minimally processed fruits (Pap

18. การประเมินประสิทธิภาพของน้ำคั้นมะละกอดิบและน้ำคั้นสับปะรดในการย่อยเนื้อปลาเพื่อตรวจหาเมตาเซอร์คาเรีย;Evaluation the efficacy of raw papaya juice and pineapple juice to digest fish for Metacercarial detection

19. การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้เพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย

20. การใช้พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมักมูลฝอย;Usage of herbs to Increases the Efficiency of Solid Waste Decomposition

21. การเลี้ยงไส้เดือนแดง (Lumbricus rubella Hoffmeister ) โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเป็นอาหารของสัตว์น้ำ;Vermiculture of red worm (Lumbricus rubella Hoffmeister) with agricultural waste products for aquafeed

22. Vector-virus relationships of papaya mosaic;Vector-virus relationships of papaya mosaic

23. รายงานเบื้องต้นผลการใช้ยางมะละกอและแพนโทไซม์กับการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของสุกร

24. Preliminary study on the effect of dried papaya latex and synthetic enzymes (Pantozymes) on growth rate and feed conversion of early weaning pigs;Preliminary study on the effect of dried papaya latex and synthetic enzymes (Pantozymes) on growth rate

25. เพศ-ปัญหาสำคัญของมะละกอ;Sex-A great problem in papaya

26. เปรียบเทียบการใช้ยางมะละกอ แพนโทไซม์และเปปซิน เป็นอาหารเสริมสุกรเล็ก;Comparative study of dried papaya latex, pantozyme and pepsin in swine starter ration

27. รายงานโรคใบด่างของมะละกอ;Report of papaya ringspot in Thailand

28. การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของมะละกอ 4 พันธุ์;Study on some characters of 4 papaya (Carica papaya L.) varieties

29. การศึกษา Heterosis ในลักษณะต่าง ๆ ของมะละกอลูกผสม;Study on heterosis in various characters of hybrid papaya (Carica papaya L.)

30. การถ่ายทอดลักษณะบางประการของมะละกอสองพันธุ์;Inheritance of some characters in two cultivars of papaya (Carica papaya L.)

31. ปริมาณ Total nonstructural carbohydrate และ reducing sugar ในผลมะละกอพันธุ์โกโก้อายุต่าง ๆ กัน;Total nonstructural carbohydrate and reducing sugar contents during development of papaya fruits cv. cocoa

32. สัณฐานวิทยาของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของมะละกอและโครงสร้างจุลภาคในเซลพืชที่เป็นโรค;Morphology of papaya ringspot virus and ultrastructure of infected cells

33. การศึกษาเบื้องต้นโรคใบด่างมะละกอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Preliminary studies of papaya ringspot virus in the northeast of Thailand

34. การศึกษาพันธุศาสตร์ของเพศมะละกอ;Genetical study on sex expression of papaya

35. การศึกษาการป้องกันกำจัดโรคไวรัสมะละกอโดยวิธีถอนรากถอนโคน;Controlling papaya ringspot virus by eradication means

36. การเลี้ยงเนื้อเยื่อมะละกอ;Papaya tissue culture

37. การศึกษาลักษณะบางประการของอาการ cat face ในผลมะละกอ;Some characteristics of cat face in papaya fruit

38. โรคใบด่างมะละกอในพืชตระกูลแตงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Distribution of papaya ringspot virus in cucurbits growing in villages of northeast Thailand

39. ลักษณะของเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่ต้านทานต่อสารเคมีประเภทดูดซึม benzimidazole;Characteristic of Colletotrichum spp. resistant to benzimidazole systemic fungicide

40. ตำลึง: พืชอาศัยธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งของไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ;Ivy gourd: A new natural host of papaya ringspot virus

41. การตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอด้วยตัวติดตามที่ไม่ใช่สารรังสี;Use of non-radioactive probe for detection of papaya ringspot virus

42. การผลิตพันธุ์มะละกอในเชิงการค้าโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;In vitro production of papaya (Carica papaya) for commercial scale

43. การเลี้ยงไหมป่าอีรี่ด้วยพืชอาหารชนิดต่างๆ;Rearing of eri silkworm by different host plants

44. ความชื้นของเมล็ดและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำ;Papaya seed quality as affected by seed moisture content and storage conditions

45. ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของต้นมะละกอ และยับยั้งการเจริญเติบโตของไรแดงแอฟริกัน;Effectiveness of some botanical extracts on vegetative growth of papaya and egg hatching inhibition of african red spider mite (Eutetranychus africanus (Tucker

46. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมและปูนโดโลไมท์ในการเพิ่มผลผลิตมะละกอ;Effects of potassium fertilizer and dolomitic limestone on growth and yield of papaya (carica papaya. L)

47. รายงานการวิจัยการศึกษาอิทธิพลของปูนและโบรอนต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะละกอ;การศึกษาอิทธิพลของปูนและโบรอนต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะละกอ;Effect of Lime and Boron on yield and fruit quality of Papaya (Carica papaya. L.)

48. รายงานการวิจัยเรื่องผลการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตต่อการดูดใช้ฟอสฟอรัสและผลผลิตของมะละกอ ;ผลการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตต่อการดูดใช้ฟอสฟอรัสและผลผลิตของมะละกอ;Effects of combinations of rock phosphate and tr

49. รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณ carotenoids ชนิดต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหารของวิตามินเอในมะละกอสุกพันธุ์ต่าง ๆ;Determination of carotenoids content and vitamin A activity in different cultivo of ripe papaya;การวิเคราะห์หาปริมาณ carotenoide ชนิดต่าง

50. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในต้นมะละกอกับการเกิดโรคใบด่าง ;การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในต้นมะละกอกับการเกิดโรคใบด่าง

51. รายงานการวิจัยวิธีการป้องกันโรคใบด่างมะละกอโดยใช้เทคนิคการควบคุมธาตุอาหารพืช;วิธีการป้องกันโรคใบด่างมะละกอโดยใช้เทคนิคการควบคุมธาตุอาหารพืช

52. รายงานการวิจัยเรื่องผลตอบสนองของมะละกอต่อความเค็มในระดับต่าง ๆ;Responses of papaya (Carica papaya Linn.) to the different concentrations of salinity ;ผลตอบสนองของมะละกอต่อความเค็มในระดับต่าง ๆ

53. รายงานการวิจัยการศึกษาลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของมะละกอ;การศึกษาลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของมะละกอ

54. รายงานการวิจัยเรื่องภาวะการผลิตและการตลาดมะละกอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Production and marketing of papaya in Northeast Thailand ;ภาวะการผลิตและการตลาดมะละกอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55. รายงานวิจัยเรื่องผลของฮอร์โมนต่อการขยายพันธุ์ของส่วนต่าง ๆ ของลำต้นมะละกอ;Effect of hormones of the propagation of papaya stem parts;ผลของฮอร์โมนต่อการขยายพันธุ์ของส่วนต่าง ๆ ของลำต้นมะละกอ

56. รายงานการวิจัยการศึกษาการให้น้ำแบบน้ำหยดและฝนเทียมขนาดเล็ก (น้ำเหวี่ยง) กับการปลูกมะละกอ;Study on the dripping and small sprikling irrigation to the papaya plantation;การศึกษาการให้น้ำแบบน้ำหยดและฝนเทียมขนาดเล็ก (น้ำเหวี่ยง) กับการปลูกมะละกอ

57. งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบสายพันธุ์มะละกอลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับผลสดและอุตสาหกรรมในเขตแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Comparative study on the progeny of Papaya for production and quality of fresh fruit and industrial purposes in dry cond

58. การศึกษาหาช่วงเวลาปลูกมะละกอในรอบปี

59. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมและปูนโดโลไมท์ในการเพิ่มผลผลิตมะละกอ;Effects of potassium fertilizer and dolomitic limestone on growth and yield of papaya (carica papaya. L); การศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมและปูนโดโลไมท์ในการเพิ่มผลผลิตมะละกอ

60. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาอิทธิพลของปูนและปุ๋ยคอกต่อผลผลิตมะละกอที่ปลูกในดินกรด;Effect of lime and livestock manure on fruit production of papaya (Carica papaya. L) in an acid soil ; การศึกษาอิทธิพลของปูนและปุ๋ยคอกต่อผลผลิตมะละกอที่ปลูกในดินกรด

61. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้านทานของพันธุ์มะละกอต่อแมลงศัตรูและศัตรูธรรมชาติในสภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Study on the resistant cultivars of papaya to insect pests and theirs natural enemies in the dry condition of the North-East

62. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ:พัฒนาฐานความรู้ด้านดินและปุ๋ยเพื่อสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญในการผลิตมะละกอ; Development of soil and fertilizer knowledge base for structuring an expert system in papaya productio

63. การบังคับเพศของมะละกอโดยใช้ฮอร์โมน;Effect of hormones (Ethrel and Gibberellic acid) on sex expression of papaya (Carica papaya Linn.)

64. องค์ประกอบและการใช้ประโยชน์ของน้ำสกัดชีวภาพเพื่อการปลูกพืช : โครงการวิจัย เล่ม 1;ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตของเขียวหมื่นปี;ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะละกอ

65. รายงานการวิจัยเรื่องราวการผลิตและกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมปาเปนจากยางมะละกอ;Production and standard specification of papain from papya linn

66. รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตและกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมปาเปนจากยองมะละกอ;Production and standard specification of papain from papaya linn

67. ผลของการใช้ใบมะละกอ ใบขี้เหล็ก และเปลือกสะเดาในการกําจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะ

68. การ ศึกษาการผลิตเพกตินและเยื่อใยที่รับประทานได้จากผลมะละกอที่เหลือหลังจากการ กรีดยางทำปาเปน;A study on the production of pectin and edible fiber from papaya after Papain Tapping

69. การวิจัยและพัฒนาน้ำหมักชีวภาพสำหรับโคนมอินทรีย์;RESSEARCH AND DEVELOPMENT OF BIOLOGICALLY FERMENTED PRODUCTS FOR ORGNAIC DAIRY COWS

70. การวิจัยและพัฒนาสารสกัดธรรมชาติทดแทนสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูในการผลิตมะละกออิทรย์ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง; Research and development of natural extract for pest control in organic system papaya production in central part of Nor

71. การสังเคราะห์กลีเซอรอลโมโนลอเรทจากลีเซอรอลดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากยางมะละกอ

72. ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมเคอร์ไรซาต่อการดูดซึมธาตุอาหารหลักในการผลิตมะละกอ;Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on the up take Macronutrient in Papaya Production.

73. รายงานการวิจัยการผลิตโพลิ-3-ไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแหล่งคาร์บอนธรรมชาติราคาถูกที่สามารถทดแทนได้;การผลิตโพลิ-3-ไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแหล่งคาร์บอนธรรมชาติราคาถูกที่สามารถทดแทนได้;Production of poly-3-hydroxyalkanoate from cheap renewable carbon sources.

74. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอโยเกิร์ตผสมฟรุตสลัดด้วยเชื้อ Bifidobacterium;Bio-yoghurt mix fruit development from Bifidobacterium

75. อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ปริมาณความชื้นในดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจน และการโน้มต้นต่อการแสดงออกเพศดอกของมะละกอเรดเลดี้ต้นกระเทย;Influence of environmental factors, soil moisture content, leaf nitrogen conternt, and bending on sex expression of flower of ‘red lady

76. การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพของผลไม้ไทยโดยเทคโนโลยีแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเครื่องเนียร์อินฟาเรดแบบพกพา;Development of Thai fruits quality assessment by non-destructive techniques: portable NIR

77. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางของสารสกัดยางมะละกอ;Cosmetic bioactivity of Carica papaya latex extract;ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางของสารสกัดยางมะละกอ

78. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมมะละกอโดยการลดน้ำตาล;The product development of reduced-sugar banana-papaya jam

79. การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลมะละกอและวิธีการยืดอายุเก็บรักษาผล มะละกอStudies on the harvesting indices and prolonging storage life of papaya fruit

80. การพัฒนาตารับอาหารพื้นบ้านเสริมแคลเซียมสาหรับผู้สูงอายุไทย;Development of Calcium-supplemental Healthy Recipes for Thai Elderly People

81. การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยพืชมะละกอในงานบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิค;The study and development of glass and ceramic packing materials made from papaya stem fiber

82. การศึกษาและพัฒนาเส้นใยพืชมะละกอเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน;The study and development of papaya stem fiber for packaging design to increase the value of community product.

83. การพัฒนาไพร์เมอร์ที่เหมาะสมสำหรับการระบุเพศของมะละกอโดยเทคนิคพีซีอาร์

84. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยพืชมะละกอเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน

85. การพัฒนาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ผสมมะละกออบแห้ง

86. ผลของการอบแห้งไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดมะละกอ

87. การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันเมล็ดมะละกอด้วยเทคนิคไมโครเวฟและอัลตราโซนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts