มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 45 เรื่อง

1. การเลี้ยงเนื้อเยื่อมะละกอ

2. มะละกอลูกผสม ปากช่อง 2

3. การถ่ายยีนเข้าสู่มะละกอโดยเชื้ออะโกรแบคทีเรีย

4. การทดสอบความงอกของเมล็ดมะละกอ: ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

5. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดมะละกอ: ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

6. การศึกษาอิทธิพลของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) ต่อมะละกอ (Carica papaya L.)

7. การศึกษาโรคโคน และรากเน่าของมะละกอในประเทศไทย และการป้องกันกำจัด

8. การศึกษาเบื้องต้นในการปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อการค้า

9. การเสื่อมสภาพของเมล็ดมะละกอ: ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

10. การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์บางประการของมะละกอ 3 สายพันธุ์

11. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะละกอ: ปัญหาพิเศษปริญญาโท

12. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสีผิวกับคุณภาพของผลมะละกอพันธุ์แขกดำ : ปัญหาพิเศษปริญญาตรี ภาควิชาพืชสวน

13. การผลิตปาเปนจากน้ำยางมะละกอพันธุ์แขกดำ

14. การศึกษาคุณสมบัติบางประการของผลมะละกออายุต่างๆ ในผลจากดอกต่างเพศกัน: ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

15. การถ่ายทอดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารปาเปนในมะละกอสองพันธุ์

16. อิทธิพลของวัสดุเพาะที่มีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของมะละกอ: ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

17. การทดสอบความต้านทานต่อโรคโคนเน่าและรากเน่าของกล้ามะละกอบางพันธุ์ : ปัญหาพิเศษปริญญาโท สาขาพืชสวน

18. การศึกษาสมรรถนะการผสมและความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของมะละกอ 3 สายพันธุ์

19. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประจำพันธุ์บางประการของมะละกอ 4 พันธุ์: ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

20. พัฒนาการและสรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะละกอพันธุ์ปากช่อง 1

21. ผลของสารที่สกัดจากมะละกอพันธุ์แขกดำต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชอื่น

22. การพัฒนาแยมมะละกอเพื่อการค้า

23. การปรับปรุงวิธีการผลิตมะละกอสามรส

24. ผลของแสงและการถ่ายเทแก๊สต่อการเจริญของยอดมะละกอพันธุ์โกโก้ในสภาพปลอดเชื้อ

25. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประจำพันธุ์ทางใบและผลของมะละกอพันธุ์การค้า 4 พันธุ์: ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

26. การศึกษาเปรียบเทียบการเติบโตของมะละกอพันธุ์ ซันไรซ์ โซโล, ซันเซ็ท, ไวมะนาโล และคาโปโฮ โซโล: ปัญหาพิเศษปริญญาตรี

27. การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะบางประการของมะละกอสองพันธุ์

28. การศึกษาลักษณะเอสเทอเรสไอโซไซม์ในมะละกอ เพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างพันธุ์

29. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซาก และการใช้น้ำยางมะละกอสดเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อในโคนมลูกผสมเพศผู้ขุน

30. ผลของสภาพการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำ

31. การเจริญเติบโตและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะละกอพันธุ์การค้าบางพันธุ์

32. ประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดโรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอด้วยวิธี cross protection

33. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและความมีชีวิตของละอองเกสรในไม้ผลบางชนิด: ปัญหาพิเศษปริญญาโท

34. การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนใบมะละกอพันธุ์แขกดำ

35. ผลของระยะเวลาในการโน้มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของมะละกอพันธุ์เซกากิ

36. งานวิจัยไม้ผลในประเทศไทย พ.ศ. 2526-2537 เล่ม 4 บทคัดย่องานวิจัย ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลองกอง และมะละกอในประเทศไทย

37. ผลของกรดซาลิไซลิกต่อความงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำ

38. การปรับปรุงพันธุ์มะละกอผลเล็กเพื่อการค้า: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ 3025-0554 ทุนอุดหนุนวิจัย ประจําปี 2551-2552

39. โครงการการพัฒนาแยมมะละกอเพื่อการค้า: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2544

40. ผลของน้ำควันไม้ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำ

41. ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์: ปัญหาพิเศษ

42. ผลของวิธีการลดความชื้นเมล็ดในระหว่างการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี hydropriming ต่อคุณภาพเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ: ปัญหาพิเศษ

43. ผลของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกาแฟต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำ

44. การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มไม้กับผลผลิตไม้ผลส่งเสริมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามโครงการวิจัยที่ 3060-3508 งบประมาณปี 2548

45. การใช้น้ำสับปะรด และยางมะละกอ ปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรค์ที่แปรรูปจากแม่สุกรคัดทิ้ง: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2550 รหัสโครงการวิจัย ว-ถ 143.50

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts