มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 12 เรื่อง

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ผลของธาตุ potassium ต่อปริมาณน้ำตาลและการสะสม ธาตุอาหารในเนื้อเยื่อมะละกอที่ปลูกในวัสดุปลูก

2. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการ เจริญเติบโตและผลผลิตของมะละกอในระบบการปลูกพืชไม่ใช้ด

3. พัฒนาเทคนิค capillary electrophoresis เพื่อวิเคราะห์ชนิดและปริมาณน้ำตาลของมะละกอที่ปลูกในวัสดุปลูก

4. รายงานฉบับสมบูรณ์ลักษณะทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอที่ปลูกโดยใช้วัสดุปลูก

5. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาแยมมะละกอเพื่อการค้า

6. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะละกอ

7. รายงานการวิจัย การศึกษาลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของมะละกอ

8. การเพาะเลี้ยงตาดอกมะละกอเพื่อศึกษาการแสดงเพศของดอกมะละกอ

9. รายงานการวิจัยเรื่องภาวะการผลิตและการตลาดมะละกอในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

10. การศึกษาปัจจัยภายในต้นที่เกี่ยวข้องกับการเกิดดอกเพศต่าง ๆ ในมะละกอ

11. การศึกษาปริมาณคาร์โบไฮเดรทในใบและก้านใบมะละกอที่มีอายุและ ตำแหน่งบนต้นต่างกัน

12. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมมะละกอโดย การลดน้ำตาล

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts