สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 46 เรื่อง

1. กลไกการต้านความเครียดออกซิเดชันและการตายของเซลล์บุโพรงหลอดเลือดมนุษย์ชนิด EA.hy926 จากผลมะละกอดิบ

2. การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1)

3. ประโยชน์ของมะละกอในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง

5. ผลบำรุงระบบประสาทของมะม่วง มะละกอ และน้ำมะพร้าวต่อความจำและสมรรถภาพทางกายในหนู

6. ศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน

7. ฤทธิ์ลดการอักเสบและลดอนุมูลอิสระในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ชนิดโมโนไซด์ที่เหนี่ยวนำด้วยไลโปโปลีแซคคาไรด์ของสารสกัดจากมะละกอ ส้มโอ ฝรั่ง และทุเรียน

8. การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ คาโรทีนอยด์ และกรดฟีนอลิกในมะละกอสายพันธุ์ครั่งเนื้อแดงและครั่งเนื้อเหลือง

9. ผลของฝรั่งและมะละกอต่อการดูดซึมธาตุเหล็กในหนูที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

10. ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450

11. การคัดเลือกมะละกอสายพันธุ์ครั่งเนื้อเหลือง เพื่อบริโภคผลดิบและความทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

12. ผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์ต่อการทำแห้งและคุณภาพของมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง

13. การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์

14. ต้นแบบการจัดการการผลิตมะละกอแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร

15. การทดสอบระบบการผลิตมะละกออย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

16. เมตาบอริซึมของผนังเซลล์ในผลมะละกอที่เกิดการช้ำ

17. ผลของสารสกัดจากมะละกอ มะม่วง ส้มโอ และกล้วยในการต้านการอักเสบ และลดการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์

18. ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และการหลั่ง sAPP

19. ประสิทธิภาพของเนื้อผลมะละกอ และกล้วยในการป้องกันผิวหนังเสื่อมสภาพก่อนวัย เนื่องจากรังสี UVB: การศึกษาในสัตว์ทดลอง

20. การสำรวจพื้นที่ปลูก สายพันธุ์ การผลิต และการตลาดมะละกอในเขตจังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก

21. สมบัติทางวิศวกรรมของเนื้อมะละกอตีป่นและการเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อมะละกอตีป่นด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบต่าง ๆ

22. สถานการณ์การผลิต การปลูก การตลาด และการแปรรูปของมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

23. การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

24. การสำรวจสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอในจังหวัดฉะเชิงเทรา

25. การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วย และมะละกอ

26. ระบบการผลิต และการตลาดมะละกอจังหวัดสุราษฎร์ธานี

27. การสำรวจการผลิตมะละกอในพื้นที่จังหวัดชุมพร

28. การศึกษาระบบการผลิต และการตลาดมะละกอของเกษตรกรในจังหวัดตาก และกำแพงเพชร

29. การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดของมะละกอ กรณีศึกษา : จังหวัดนครศรีธรรมราช

30. การสำรวจสถานภาพของมะละกอในเขตจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม

31. การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี นครนายก และปราจีนบุรี

32. การสำรวจพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดมะละกอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

33. การสำรวจสายพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดของมะละกอที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

34. การสำรวจสายพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดของมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

35. การศึกษาศักยภาพการผลิต และการตลาดมะละกอในจังหวัดนครราชสีมา

36. การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดของมะละกอในจังหวัดกระบี่

37. การสำรวจศักยภาพการผลิตมะละกอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

38. ศึกษาสายพันธุ์ การผลิต และการตลาดของมะละกอในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร

39. ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม

40. การศึกษาเบื้องต้นของกระบวนการผลิต และการตลาดของผู้ปลูกมะละกอในจังหวัดจันทบุรีและตราด

41. การดัดแปลงโครงสร้างน้ำมันปาล์มให้เป็นเนยโกโก้โดยใช้ไลเปสจากยางมะละกอ

42. การพัฒนาฐานความรู้ด้านดินและปุ๋ยเพื่อสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญในการผลิตมะละกอ

43. เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะละกอ

44. การป้องกันมะละกอจากโรคใบด่างจุดวงแหวนโดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรม

45. การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ

46. การสร้าง Infectious transcript ของไวรัสจุดวงแหวนในมะละกอเพื่อใช้ศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคของไวรัส

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts