สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 69 เรื่อง

1. การดัดแปลงโครงสร้างน้ำมันปาล์มให้เป็นเนยโกโก้โดยใช้ไลเปสจากยางมะละกอ

2. การทดสอบระบบการผลิตมะละกออย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

3. การประยุกต์ใช้เทคนิคโอห์มมิกในกระบวนการแปรรูปมะละกอสุกแช่อิ่มอบแห้ง

4. การป้องกันมะละกอจากโรคใบด่างจุดวงแหวนโดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม

5. การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ

6. การผลิตและกำหนดมาตรฐาน อุตสาหกรรมปาเปน จากยางมะละกอ

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมมะละกอโดยการลดน้ำตาล

8. การพัฒนามะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก

9. การยืดอายุการเก็บรักษามะละกอพันธุ์ ฮอลแลนด์

10. การลอกกาวไหมด้วยยางมะละกอ

11. การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ

12. การวิเคราะห์หาปริมาณ Carotenoids ชนิดต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหารของวิตามินเอในมะละกอสุกพันธุ์ต่าง ๆ

13. การศึกษา และปรับปรุงพันธุ์มะละกอ เพื่อการค้า

14. การศึกษาการผลิตเพกตินและเยื่อใยที่รับประทานได้จากมะละกอที่เหลือหลังจากการกรีดยางทำปาเปน

15. การศึกษาการใช้น้ำยางมะละกอปรับปรุงคุณภาพเนื้อกระบือ

16. การศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมและปูนโดโอไมท์ในการเพิ่มผลผลิตมะละกอ

17. การศึกษาการให้น้ำแบบน้ำหยดและฝนเทียมขนาดเล็ก (น้ำเหวี่ยง) กับการปลูกมะละกอ

18. การศึกษาความต้านทานของพันธุ์มะละกอต่อแมลงศัตรูและศัตรูธรรมชาติในสภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในต้นมะละกอกับการเกิดโรคใบด่าง

20. การศึกษาชนิดของโรคพืชเพื่อการส่งออก (มะละกอ และมะพร้าวน้ำหอม) และพืชนำเข้า (ปาล์มน้ำมันและหัวพันธุ์ไม้ดอก)

21. การศึกษาชนิดแมลง/ไร/สัตว์ศัตรูพืชส่งออกได้แก่ มะละกอและมะพร้าวน้ำหอม พืชนำเข้า ได้แก่ ปาล์มน้ำมันและหัวพันธุ์ไม้ดอก

22. การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลมะละกอและวิธีการยืดอายุเก็บรักษาผลมะละกอ

23. การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งมะละกอแช่อิ่ม

24. การศึกษาลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของมะละกอ

25. การศึกษาวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมกับมะละกอสำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26. การศึกษาหาช่วงเวลาปลูกมะละกอในรอบปี

27. การศึกษาอิทธิพลของปูนและปุ๋ยคอกต่อผลผลิตมะละกอที่ปลูกในดินกรด

28. การศึกษาอิทธิพลของปูนและโบรอนต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะละกอ

29. การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสีผิวผล การย่อยสลายของคลอโรฟิลล์ และ กิจกรรมของเอนไซม์คลอโรฟิลเลสในมะละกอพันธุ์แขกดำและพันธุ์ฮอลแลนด์

30. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยางมะละกอและน้ำสับปะรดในการปรับปรุงคุณภาพของเนื้อโค

31. การสร้าง Infectious transcript ของไวรัสจุดวงแหวนในมะละกอ เพื่อใช้ศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคของไวรัส

32. การสังเคราะห์เชื้อเพลิงไบโอดีเซลโดยไลเปสจากยางมะละกอ

33. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้ดแปลงสภาพบรรยากาศสำหรับมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค

34. การออกแบบและสร้างเครื่องขูดมะละกอ

35. การเจริญเติบโตและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะละกอพันธุ์การค้าบางพันธุ์

36. การเปรียบเทียบสายพันธุ์มะละกอลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับผลสดและอุตสาหกรรมในเขตแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

37. การเสริมปลาป่นในข้าวเกรียบมะละกอ

38. การแปรรูปมะละกอสุกพร้อมบริโภค

39. การใช้น้ำยางมะละกอปรับปรุงคุณภาพเนื้อโคเพื่อการผลิตเนื้อโคขึ้นรูป

40. การให้ปุ๋ยเสริมทางใบเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะละกอ

41. ความหลากหลายของยีนในกระบวนการสร้างสีในมะละกอสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางการค้า

42. ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาต่อการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคโคนเน่าของมะละกอที่ปลูกในพื้นที่ดินร่วนปนทราย กลุ่มชุดดินที่ 35

43. ประโยชน์ของมะละกอในหนูที่ถูกเหนี่ยวยำให้เกิดภาวะอ้วน ด้วยอาหารไขมันสูง

44. ผลกระทบของระดับน้ำใต้ดินต่อการเจริญเติบโตของมะละกอ

45. ผลการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตต่อการดูดใช้ฟอสฟอรัสและผลผลิตของมะละกอ

46. ผลของกรดซาลิไซลิกร่วมกับความร้อนทางการค้าต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ระหว่างการเก็บรักษา

47. ผลของธาตุ Potassium ต่อปริมาณน้ำตาลและการสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อมะละกอ ที่ปลูกในวัสดุปลูก

48. ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะละกอ

49. ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมะละกอ ในระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

50. ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และการหลั่ง sAPPalpha

Recent Posts