สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 98 เรื่อง

1. การศึกษาหาช่วงเวลาปลูกมะละกอในรอบปี

2. การศึกษาการใช้น้ำยางมะละกอปรับปรุงคุณภาพเนื้อกระบือ

3. การศึกษาการให้น้ำแบบน้ำหยดและฝนเทียมขนาดเล็ก (น้ำเหวี่ยง) กับการปลูกมะละกอ

4. การศึกษา และปรับปรุงพันธุ์มะละกอ เพื่อการค้า

5. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยางมะละกอและน้ำสับปะรดในการปรับปรุงคุณภาพของเนื้อโค

6. ผลของฮอร์โมนต่อการขยายพันธุ์ของส่วนต่างๆ ของลำต้นมะละกอ

7. การศึกษาวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมกับมะละกอสำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. ผลกระทบของระดับน้ำใต้ดินต่อการเจริญเติบโตของมะละกอ

9. การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งมะละกอแช่อิ่ม

10. การผลิตและกำหนดมาตรฐาน อุตสาหกรรมปาเปน จากยางมะละกอ

11. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในต้นมะละกอกับการเกิดโรคใบด่าง

12. วิธีการป้องกันโรคใบด่างมะละกอโดยใช้เทคนิคการควบคุมธาตุอาหารพืช

13. การศึกษาการผลิตเพกตินและเยื่อใยที่รับประทานได้จากมะละกอที่เหลือหลังจากการกรีดยางทำปาเปน

14. การวิเคราะห์หาปริมาณ Carotenoids ชนิดต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหารของวิตามินเอในมะละกอสุกพันธุ์ต่าง ๆ

15. การเสริมปลาป่นในข้าวเกรียบมะละกอ

16. ผลกระทบของการใช้หญ้าแฝกควบคุมการพังทลายของดินบนร่องปลูกร่วมกับการใช้ปูนระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะละกอ

17. การศึกษาลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของมะละกอ

18. การเปรียบเทียบสายพันธุ์มะละกอลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับผลสดและอุตสาหกรรมในเขตแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19. การใช้น้ำยางมะละกอปรับปรุงคุณภาพเนื้อโคเพื่อการผลิตเนื้อโคขึ้นรูป

20. การให้ปุ๋ยเสริมทางใบเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะละกอ

21. การศึกษาอิทธิพลของปูนและโบรอนต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะละกอ

22. การเจริญเติบโตและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะละกอพันธุ์การค้าบางพันธุ์

23. ผลตอบสนองของมะละกอต่อความเค็มในระดับต่างๆ

24. การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวผลมะละกอและวิธีการยืดอายุเก็บรักษาผลมะละกอ

25. การสร้าง Infectious transcript ของไวรัสจุดวงแหวนในมะละกอ เพื่อใช้ศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคของไวรัส

26. การศึกษาความต้านทานของพันธุ์มะละกอต่อแมลงศัตรูและศัตรูธรรมชาติในสภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27. การศึกษาอิทธิพลของปูนและปุ๋ยคอกต่อผลผลิตมะละกอที่ปลูกในดินกรด

28. การศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมและปูนโดโอไมท์ในการเพิ่มผลผลิตมะละกอ

29. ผลการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตต่อการดูดใช้ฟอสฟอรัสและผลผลิตของมะละกอ

30. การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ

31. การออกแบบและสร้างเครื่องขูดมะละกอ

32. การแปรรูปมะละกอสุกพร้อมบริโภค

33. เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะละกอ

34. การพัฒนาแยมมะละกอเพื่อการค้า

35. การสังเคราะห์เชื้อเพลิงไบโอดีเซลโดยไลเปสจากยางมะละกอ

36. การป้องกันมะละกอจากโรคใบด่างจุดวงแหวนโดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม

37. การป้องกันมะละกอจากโรคใบด่างจุดวงแหวนโดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรมวิศวกรรม

38. ผลของน้ำสกัดชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะละกอ

39. การลอกกาวไหมด้วยยางมะละกอ

40. พัฒนาฐานความรู้ด้านดินและปุ๋ยเพื่อสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญในการผลิตมะละกอ

41. ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมะละกอ ในระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

42. ศึกษาสายพันธุ์ การผลิต และการตลาดของมะละกอในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร

43. การศึกษาระบบการผลิต และการตลาดมะละกอของเกษตรกรในจังหวัดตาก และกำแพงเพชร

44. การสำรวจสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอในจังหวัดฉะเชิงเทรา

45. การสำรวจพื้นที่ปลูก สายพันธุ์ การผลิต และการตลาดมะละกอในเขตจังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก

46. การศึกษาศักยภาพการผลิต และการตลาดมะละกอในจังหวัดนครราชสีมา

47. ระบบการผลิต และการตลาดมะละกอจังหวัดสุราษฎร์ธานี

48. สถานการณ์การผลิต การปลูก การตลาด และการแปรรูปของมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

49. การสำรวจการผลิตมะละกอในพื้นที่จังหวัดชุมพร

50. การสำรวจสายพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดของมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

51. การพัฒนามะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก

52. การศึกษาเบื้องต้นของกระบวนการผลิต และการตลาดของผู้ปลูกมะละกอในจังหวัดจันทบุรีและตราด

53. การดัดแปลงโครงสร้างน้ำมันปาล์มให้เป็นเนยโกโก้โดยใช้ไลเปสจากยางมะละกอ

54. การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ

55. การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

56. การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดของมะละกอ กรณีศึกษา : จังหวัดนครศรีธรรมราช

57. ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม

58. การดัดแปลงโครงสร้างน้ำมันปาล์มให้เป็นเนยโกโก้โดยใช้ไลเปสจากยางมะละกอ

59. การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี นครนายก และปราจีนบุรี

60. ผลของธาตุ Potassium ต่อปริมาณน้ำตาลและการสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อมะละกอ ที่ปลูกในวัสดุปลูก

61. ลักษณะทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอที่ปลูก โดยใช้วัสดุปลูก

62. การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดของมะละกอในจังหวัดกระบี่

63. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมมะละกอโดยการลดน้ำตาล

64. ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และการหลั่ง sAPPalpha

65. ผลของสารสกัดจากมะละกอ มะม่วง ส้มโอ และกล้วยในการต้านการอักเสบ และลดการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์

66. ประสิทธิภาพของเนื้อผลมะละกอและกล้วยในการป้องกันผิวหนังเสื่อมสภาพก่อนวัย เนื่องจากรังสี UVB: การศึกษาในสัตว์ทดลอง

67. การศึกษาชนิดของโรคพืชเพื่อการส่งออก (มะละกอ และมะพร้าวน้ำหอม) และพืชนำเข้า (ปาล์มน้ำมันและหัวพันธุ์ไม้ดอก)

68. สมบัติทางวิศวกรรมของเนื้อมะละกอตีป่นและการเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อมะละกอตีป่นด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบต่างๆ

69. การวิเคราะห์ด้านการผลิตและการตลาดมะละกอในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

70. การศึกษาชนิดแมลง/ไร/สัตว์ศัตรูพืชส่งออกได้แก่ มะละกอและมะพร้าวน้ำหอม พืชนำเข้า ได้แก่ ปาล์มน้ำมันและหัวพันธุ์ไม้ดอก

71. การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสีผิวผล การย่อยสลายของคลอโรฟิลล์ และ กิจกรรมของเอนไซม์คลอโรฟิลเลสในมะละกอพันธุ์แขกดำและพันธุ์ฮอลแลนด์

72. ผลบำรุงระบบประสาทของมะม่วง มะละกอ และน้ำมะพร้าวต่อความจำและสมรรถภาพทางกายในหนูแก่

73. การประยุกต์ใช้เทคนิคโอห์มมิกในกระบวนการแปรรูปมะละกอสุกแช่อิ่มอบแห้ง

74. โครงการการวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ คาโรทีนอยด์ และกรดฟีนอลิกในมะละกอสายพันธุ์ครั่งเนื้อแดงและครั่งเนื้อเหลือง

75. ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450

76. โครงการศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน

77. การคัดเลือกมะละกอสายพันธุ์ครั่งเนื้อเหลือง เพื่อบริโภคผลดิบและความทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

78. โครงการผลของฝรั่งและมะละกอต่อการดูดซึมธาตุเหล็กในหนูปกติและหนูที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

79. โครงการ เมตาบอลิซึมของผนังเซลล์ในผลมะละกอที่ทำให้เกิดการช้ำ

80. โครงการผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์ต่อการทำแห้งและ คุณภาพของมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง

81. การทดสอบระบบการผลิตมะละกออย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

82. โครงการฤทธิ์ลดการอักเสบและลดอนุมูลอิสระในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ชนิดโมโนไซด์ที่เหนี่ยวนำด้วยไลโปโปลีแซคคาไรด์ของสารสกัดจากมะละกอ ส้มโอ ฝรั่ง และทุเรียน

83. การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์

84. เทคโนโลยี 52 สัปดาห์ มะละกอ

85. ความหลากหลายของยีนในกระบวนการสร้างสีในมะละกอสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางการค้า

86. การยืดอายุการเก็บรักษามะละกอพันธุ์ ฮอลแลนด์

87. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้ดแปลงสภาพบรรยากาศสำหรับมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค

88. วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะละกอ

89. ผลของอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาต่อปริมาณแคโรทีนอยด์และกิจกรรมของ สารต้านอนุมูลอิสระในมะละกอพันธุ์แขกดำ

90. ทดสอบความชอบและสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม ที่มีต่อมะละกอ กล้วย มะม่วง และสัปปะรด ทีสุกงอม

91. ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาต่อการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคโคนเน่าของมะละกอที่ปลูกในพื้นที่ดินร่วนปนทราย กลุ่มชุดดินที่ 35

92. ประโยชน์ของมะละกอในหนูที่ถูกเหนี่ยวยำให้เกิดภาวะอ้วน ด้วยอาหารไขมันสูง

93. โครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง

94. โครงการ กลไกการต้านความเครียดออกซิเดชันและ การตายของเซลล์บุโพรงหลอดเลือดมนุษย์ ชนิด EA.hy926 จากผลมะละกอดิบ

95. การศึกษาความจำเพาะของเอนไซม์ปาเปนจากยางมะละกอ เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

96. ผลของกรดซาลิไซลิกร่วมกับความร้อนทางการค้าต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ระหว่างการเก็บรักษา

97. ผลของ 1-methylcyclopropene และรูปแบบการตัดแต่ง ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะละกอสุกพันธุ์เรดมาลาดอลและพันธุ์แขกดำ

98. โครงการ การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1)

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts