กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 16 เรื่อง

1. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มะละกอ

2. Corynespora cassiicol เชื้อราสาเหตุโรค target spot ของมะละกอ

3. การจำแนกพันธุ์และเพศมะละกอโดยใช้เทคนิค DNA Amplification Fingerprinting (DAF)

4. โครงการวิจัยการทดสอบพันธุ์มะละกอปลักไม้ลาย

5. ชีวประวัติและลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งมะละกอ

6. วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะละกอ

7. การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยในมะละกอ

8. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอแขกดำศรีสะเกษและการนำไปใช้ประโยชน์

9. การพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองสายพันธุ์มะละกอดัดแปรพันธุกรรม

10. ขอนแก่น 80 : มะละกอผลเล็กเพื่อกินสุกและส่งออก

11. การทดสอบความปลอดภัยจากการบริโภคมะละกอดัดแปรงพันธุกรรมของหนูนอร์เวย์ สายพันธุ์ Wistar

12. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมะละกอเพื่อการส่งออก

13. ผลการบริโภคมะละกอดัดแปรพันธุกรรมต่อเลือดของหนูนอร์เวย์; Rattus norvegicus

14. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงสำหรับกำจัดแมลงวันทองด้วยความร้อนในผลมะละกอเพื่อการส่งออก

15. การคัดเลือกสายพันธุ์มะละกอต้านทานไวรัสจุดวงแหวน Papaya ring spot virus สภาพเรือนทดลอง

16. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลมะละกอเพื่อการส่งออก

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts