มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 17 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

2. รายงานการวิจัยการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้วเพื่อการส่งออก

3. รายงานการวิจัยชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava seidenf. ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์

4. รายงานการวิจัยการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในแนวเทือกเขาบรรทัด

5. รายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ดินใบหมากเพื่อเป็นกล้วยไม้กระถาง

6. โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7. รายงานการวิจัยการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มนางอั้วเพื่อการส่งออก

8. การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม

9. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ

10. รายงานการวิจัยการตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

11. รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอพซิสและลูกผสม

12. รายงานการวิจัยศูนย์นำร่องวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ การจัดการผลิตกล้วยไม้กระถางเพื่อการส่งออก

13. รายงานการวิจัยการศึกษาควบคุมการสร้างและการทำงานของเอทิลีนที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้หวายเพื่อการส่ง

14. สกุลกล้วยไม้ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

15. รายงานการวิจัย การถ่ายโอนยีนในกล้วยไม้หวายบอม

16. รายงานการวิจัย การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้

17. รายงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์หวายลูกผสมและการขยายพันธุ์ด้วยการ เลี้ยงเนื้อเยื่อ

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts