สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 24 เรื่อง

1. การวิเคราะห์กลไกตลาดและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการส่งออกกล้วยไม้ของไทยในตลาดประเทศจีน

2. นวัตกรรมใหม่ในการใช้ฟองก๊าซ 1-MCP ขนาดไมโครในการชะลอการเสื่อมสภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษาของดอกกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์ ‘บูรณะเจตน์’ เพื่อการส่งออก

3. การพัฒนาก้อนปลูกสำเร็จรูปสำหรับการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย

4. การออกแบบและพัฒนาระบบฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต

5. การผลิตกล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ในเชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2)

6. การประเมินศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายภายใต้โรงเรือนระบบกึ่งเปิด ควบคุมสภาพแวดล้อม

7. การเก็บรักษา ขยาย และทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยก่อโรคในหอยทาก ในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ควบคุมหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้

8. การผลิตกล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ในเชิงพาณิชย์

9. การใช้ฟองก๊าซ 1-MCP ขนาดไมโครและแผ่น 1-MCP ในการชะลอการเสื่อมสภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุปักแจกันดอกกล้วยไม้สกุลหวาย

10. การใช้ไส้เดือนฝอย Rhabditida เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพต่อหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้

11. การพัฒนาโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก

12. วิจัยและพัฒนาระบบโรงเรือน เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการตัดดอก

13. การพัฒนาราไมคอร์ไรซากล้วยไม้เป็นชีวภัณฑ์เพื่อการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้เชิงพาณิชย์

14. ศึกษาการควบคุมเพลี้ยไฟ Thrips palmi Karny โดยใช้เชื้อรา Paecilomyces fumosoroseus ในสวนกล้วยไม้สกุลหวาย

15. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและรอยพิมพ์ทีแอลซีของสารสกัดจากลำกล้วยไม้

16. ต้นแบบการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกปลอดโรคไวรัส

17. เทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบพันธุกรรม พัฒนาพันธุ์ และขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุล รองเท้านารี

18. การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้

19. พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส

20. การแยกเชื้อและการผลิตออร์คิดไมคอไรซ่าที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโต ของต้นอ่อนกล้วยไม้อิงอาศัย ฟ้ามุ่ย เอื้องเงินหลวง และรองเท้านารีอินทนนท์

21. โครงการการผลิตสารเร่งการเจริญและเพิ่มผลผลิตกล้วยไม้ไคโตรซาน 0-80 และกำหนดแผนการใช้ไคโตรซาน 0-80 ในกระบวนการผลิตกล้วยไม้ในประเทศไทยอย่างครบวงจร

22. โครงการการเพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพปลอดเชื้อ

23. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์การค้ากล้วยไม้หวายตัดดอกเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดอก

24. การพัฒนาภาชนะปลูกกล้วยไม้จากเศษเซรามิคเหลือทิ้งเพื่อทดแทนกาบมะพร้าว

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts