สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 7 เรื่อง

1. การศึกษาการประมวลสัญญาณประสาทของสมองส่วน reward circuit ที่ถูกชักนำโดยสารสกัดจากพืชกระท่อม

2. การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์

3. การโคลนยีนและการศึกษาคุณสมบัติสตริ๊กโตซิดีนเบต้ากลูโคซิเดสจากพืชกระท่อมและการสร้างพืชต้นแบบเพื่อการศึกษาชีวสังเคราะห์สารมิตรากัยนีน

4. ชีวสังเคราะห์สารมัยตรากัยนีน: การศึกษาโครงสร้างคาร์บอนโดยเทคนิคป้อนสารไอโซโทป การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของ tryptophan decarboxylase จากต้นกระท่อม

5. การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตสิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม

6. ชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปีนอยด์อินโดลแอลคาลอยด์: โคลน ศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม

7. การศึกษา Sites of action และ Chronic effects ของ Mitragynine ที่สกัดจากใบกระท่อม ในสมองหนู

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts