สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 7 เรื่อง

1. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม

2. การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตซิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม

3. การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม

4. โครงการชีวสังเคราะห์ของเทอร์ปีนอยด์อินโดลแอลคาลอยด์: โคลน ศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของยีน dxs และ dxr จากกระท่อม

5. ประสิทธิผลการดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติดประเภทพืชกระท่อม กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

6. การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม

7. การศึกษาแนวทางการพัฒนานโยบายและการยกเลิกพืชกระท่อมออกจาก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts