สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 189 เรื่อง

1. รายงานการวิจัย การศึกษาความต้องการบริโภคออกซิเจนของกุ้งขาวแปซิฟิก

2. รายงานการวิจัย ผลของผงสมุนไพรต่อการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodon)

3. การใช้จุลินทรีย์ บาซิลลัส ซับไทลิส ในการอนุบาลกุ้งขาววัยอ่อน;Use of Bacillus subtilis in Whiteleg Shrimp hatchery

4. การเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกัน;The Study of Black Tiger Prawn (Penaeus monodon fabrius) Cultured in Different Salinity Leal.

5. พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกกุ้งขาว;Acute Toxicity of Formalin on White Shirmp.

6. วิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาการแพร่กระจายของความเค็มที่เกิดจากโซเดียม บริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำสาริกาฟาร์ม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

7. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักด้วยไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้งกุลาดำและเปลือกกุ้งก้ามกาม;The Study of Adsorptional Efficiency of Pb , Hg , Mn , amd Cr by Chitosan Extract. from a Penaeopsis Monoceron Shell and Large Variety of Prawn

8. รายงานการวิจัย ความแปรผันทางพันธุกรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอ บ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว;Genetic variation and DNA marker selection as indicator of growth in white shrimp (Litopenaeus vannamai)

9. การศึกษาบทบาทของเอนไซม์ไคโตไบเอสในกุ้งกุลาดำ;Studies on The Role of Chitobiase in Giant Tiger Prawn (Penaeus monodon)

10. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและอัตราการแลกเนื้อของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมบอระเพ็ดและขมิ้นชัน;A Comparative of the Growth, Survival and Feed Conversion Rate in Giant Tiger Prawn (Penaeus monodon Fabricius) with two differrent feedings Tino

11. การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำโดยวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์;Genetic Improvement on Giant Tjger Prawn (Penaeus monodon) by Intraspecific Cross Breeding

12. การจัดการฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำบริเวณจังหวัดตรัง;Black Tiger Prawn (Penaeus monodon) Hatchery and Nursery Management in Trang Province

13. การศึกษาแบบแผนไอโซไซม์ของกุ้งกุลาดำจากการผสมข้ามพันธุ์;Study on Isozyme Patterns of Giant Tiger Prawn (Penaeus monodon) by Intraspecific Cross Breeding

14. การเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยกับกุ้งขาวแวนนาไม;Comparision on Cost Return of Banana Shrimp (Penaeus merguiensis) and White Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) Culture.

15. การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่โรงเพาะฟักไม่ใช้งานแล้ว;Research and Development on Utilization of Unused Giant Tiger Prawn (Penaeus monodon) Broodstock from Shrimp Hatchery

16. การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลูกกุ้งกุลาดำ;Research and Development on Increase of Efficiency in Giant Tiger Prawn (Penaeus monodon) Production

17. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบหนาแน่นสูงโดยใช้โปรไบโอติกร่วมกับระบบการให้อากาศ;Research and development on highly intensive system of White Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) culture with probiotics using and aeration system

18. ประสิทธิภาพสารสกัดสบู่ดำในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงในกุ้งกุลาดำ;Efficience of Physic Nut (Jatropha curcas) on inhibition of luminous bacteria (Vibrio harveyi) in black tiger prown (Penaeus monodon Fabricious)

19. การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมโดยการเปรียบเทียบวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนาหนาแน่นสูงที่แตกต่างกัน 2 วิธี;Research and development on white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) culture by comparision on two different methods of super intensive system

20. การศึกษาโครโมโซมของกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วยที่พบในประเทศไทย;A Chromosome study on two species of shrimps Penaeus monodon Fabricius and Penaeus merguiensis de Man from Thailand.

21. การสำรวจการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและประเมินประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งเบื้องต้น

22. โรคติดเชื้อที่สำคัญในกุ้งขาว

23. น้ำเสียจากอาหารกุ้งทะเลและแนวโน้มในการบำบัดด้วยระบบตัวกรองภายใน;Wastewater Generated from Marine Shrimp Feed and Its Treatment Potential by Internal Filter System.

24. รายงานการวิจัยเรื่อง หอยเชอรี่ป่นเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารกุ้งขาว (Penaeus vannamei);Applications of apple snail meal as alternative protein source in white shrimp (Penaeus vannamei) feed.

25. รายงานการวิจัย โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเลี้ยงกุ้งกุลาดำโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ชายฝั่งอ่าวปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

26. การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของไมโครแซเทลไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์;Characterization of microsatellite sequences in the black tiger prawn (Penaeus monodon) genome, polymorphism tests and thei

27. การศึกษาความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุ้งกุลาดำ โดยการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยตัวตรวจสอบที่มีลำดับเบสซ้ำแบบง่าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

28. การเสริมโพรไบโอติก Bacillus สายพันธุ์ S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระดับบ่อดิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย;Supplemental of probiotic-Bacillus strain S11 in black tiger shrimp, Penaeus monodon culture at the earthern pond level

29. การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะม่วงต่อเชื้อไวรัสหัวเหลือง และเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ;The virucidal of Mangifera indica Linn. extracts against Yellow-head virus and systemic ectodermal and mesodermal Baculovirus on black tiger shrimp (Penaeus mon

30. ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรควิบริโอซีสชนิดเชื้อตาย ต่ออัตรารอดของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่อายุต่างๆ กัน;The efficacy of vibriosis bacterin to survival rate of Penaeus monodon of different stage

31. ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสารเคมีของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงระบบพัฒนา;Effects of Minerals supplementation in diet to physiochemical changes in the intensive pond-reared Penaeus monodon.

32. ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon fabricius (ปัจจัยทางกายภาพ); Penaeus monodon fabricius

33. ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon fabricius (ปัจจัยทางชีวภาพ);Some Ecologgical Factors Effect on the Growth of Giant Tiger Prawn, Penaeus monodon Fabricius ( Biological Factors)

34. รายงานการศึกษาผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการทำนาข้าวเป็นการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในเขตพื้นที่ทะเลหลวงสาขา 4 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

35. มลสารที่ปล่อยออกจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา

36. ความสัมพันธ์ของขนาดและการเจริญพันธุ์ของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis de Man) ในอ่าวไทยตอนล่าง = Relation of size and maturity of Penaeus merguiensis de Man in the Southern Gulf of Thailand

37. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา : กรณีศึกษาของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

38. สหสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรคุณภาพน้ำกับข้อมูลการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาในเขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

39. ผลของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำต่อประชากรแพลงค์ตอนในบ่อเลี้ยง ของการจัดการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา 2 ระบบ

40. การยอมรับเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำวัยอ่อน

41. สภาวะแวดล้อมชายฝั่งบริเวณบ้านปากระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ก่อนการสร้างระบบระบายน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

42. การตรวจและติดตามคุณภาพน้ำ และดินจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดปัตตานี

43. การตกค้างของยาปฏิชีวนะออกซีเตทตร้าชัยคลินในกุ้งกุลาดำและตะกอนดินจากฟาร์มขนาดต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

44. การศึกษาเบื้องต้นในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตพื้นที่ดินพรุ

45. สรีรวิทยาการสืบพันธุ์, ระยะห่างของการลอกคราบและการผสมเทียมพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon จากทะเลอันดามัน = Reproductive Performance, Moulting Interval and Artificial Insemination of Penaeus monodon from Andaman Sea

46. ปริมาณแบคทีเรียรวม และวิบริโอรวมในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาและในคลองธรรมชาติจังหวัดสตูล

47. คุณภาพตะกอนดินในแหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

48. การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำ : รายงานการวิจัย

49. การตรวจติดตามคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี;Water quality monitoring in intensive tiger shrimp ponds in Suratthani Province

50. การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะฟักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต;Study on effluent quality from marine shrimp hatcheries in Phuket province

51. การจำแนกเชื้อวิบริโอในตับและตับอ่อนของกุ้งกุลาดำปกติและกุ้งป่วยจากบ่อเลี้ยงในจังหวัดสงขลา ทวี;Isolation of vibrio in hepancreas of healthy and infected black tiger shrimp from culture ponds in Songkhla province

52. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อและการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อไวรัสและการสร้างตัวไวรัสในเซลล์ ;Cell culture and hemocyte culture of black tiger shrimp (Penaeus monodon) for virus detection and the study of

53. รายงานการวิจัยการศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำ;Studies of pathogenesis virulence of vibrio harveyi in black tiger shrimp (Penaeus monodon)

54. การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์น้ำจากฟาร์มกุ้งกุลาดำ ก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต ;Analysis of water in ponds used for raising Tiger Prawn before being released into environment in Phuket

55. ผลของ Nitrite-Nitrogen และ Ammonia-Nitrogen ต่ออัตราการตายของลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อน Penaeus monodon และลูกปลากระพงขาววัยอ่อน Lates calcarifer;Effect of nitrite-nitrogen and ammonia-nitrogen on the larvae of Tiger shrimp, Penaeus monodon and sea bass, Lates

56. การติดตามและตรวจสอบสารปฎิชีวนะตกค้างจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง;Monitoring of antibiotic residues of intensive tiger shrimp farms in Satul and Trang province

57. การติดตามและตรวจสอบสารปฎิชีวนะตกค้างในกุ้งกุลาดำ และตะกอนดินจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งในจังหวัดสตูล ;Monitor of antibiotic residues in tiger shrimp, penaeus monodon and sediment of shrimp farms in Satul province

58. รายงานผลการวิจัยเรื่องการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลา ;Economic, social and environmental impacts of shrimp farming in Songkhla province : re-assessment

59. วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : จังหวัดภูเก็ต;Research and development of the database and geographical information system for managing shrimp farming : Phuket province.

60. โครงการศึกษาการจัดเขตและการจัดทำฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเล;Study on shrimp farm zoning and database development covering 4 coastal provinces

61. รายงานการวิจัยเรื่องการแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง ;Isolation of bacteria producing degrading enzymes of organic matters in prawn pound.

62. บทบาทของแบคทีเรียต่อวัฏจักรไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาเพื่อการเพาะเลี้ยงแบบยั่งยืน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์;Role of bacteria on n-cycle of intensive culture of black tiger prawn for sustainable cultivation

63. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและการแสดงออกของโปรตีนในเนื้อเยื่อผิวหนังตลอดวงจรการลอกคราบของกุ้งกุลา;Characterization of changes in the epidermal structure and protein expression throughout the molting cycle of the black tiger s

64. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตแซนที่เตรียมจากหัวกุ้งกุลาดำ;Improvement and development of antimicrobial property of chitosan prepared from black tiger shrimp head

65. Screening of syntenin binding protein in black tiger prawn (Penaeus monodon);รายงานผลการวิจัยเรื่องการสุ่มหาโปรตีนจับซินทินินในกุ้งกุลาดำ

66. รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon);Study on environmental factors and physiological parameters related to disease occurrence in black tiger shrimp (Penaeus monodon).

67. รายงานโครงการวิจัยผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาว ;Effects of natural pigments on body color and stress tolerance in white shrimp (Penaeus vannamai).

68. Taxonomic studies on deep water lobsters from the Andaman sea of Thailand.;การศึกษาอนุกรมวิธานของกุ้งมังกรน้ำลึกบริเวณฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

69. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การแยก การคัดเลือก และการผลิตยีสต์จากทะเลเพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ;Isolation, screening and production of marine yeasts used as probiotics in black tiger shrimp (Penaeus momodom) cultivation

70. การศึกษาการผลิตพ่อแม่พนธุ์กุ้งกุลาดำในบ่อดิน;Study on cultured of tiger prawn (Penaeus monodon) broodstock in earthen ponds

71. ชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งเคยสกุล Acetes บริเวณแหล่งหญ้าทะเลและคลองป่าชายเลน ฝั่งทะเลอันดามัน;Species and distribution of Acetes shrimps in seagrass beds and mangrove canals in the Andaman sea

72. รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของแกลบกุ้งและขี้แพะ ต่อสมบัติของดินและผลผลิตของคะน้า เปรียบเทียบกับขี้วัว;Effects of dried shrimp by product and goat manure on soil properties and yield of the chinese kale (Brassica alboglabra) in comparison with cow manure

73. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งกุลาดำร้างเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปลูกป่าชายเลน;Reclamation of adandoned shrimp farm areas for agriculture and mangrove reforestation

74. รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของการทำนากุ้งต่อทรัพยากรดินและการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่นากุ้งเสื่อมโทรมรวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือเพื่อการเพาะปลูก

75. รายงานการวิจัยเรื่องการโคลนและหาลำดับเบสของตัวบ่งชี้ระดับโมเลกุลชนิดไมโครแซทเทลไลทจากกุ้งแชบ๊วย;Cloning and sequencing of microsatellite marker from banana prawn

76. การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ;The use of chemicals and knowledge of farmers in Black Tiger shrimp culture

77. รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์การจำแนกชนิดกุ้งแชบ๊วยด้วยเทคนิค RAPD;Genotypic identification of banana prawn by using RAPD

78. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการสกัดและการแยกให้บริสุทธิ์เอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส และไฮยาลูโรนิเดส จาก hepatopancreas ของกุ้งกุลา (Penaues monodon);Extraction and purification of Alkaline phosphatase and Hyaluronidase from Hepatopancreas of black ti

79. Effect of magnesium on the development of fertilized eggs of the black tiger shrimp penaeus monodon;รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของแมกนีเซียมต่อการพัฒนาของไข่ที่ได้รับการผสมแล้วในกุ้งกุลาดำ

80. รายงานผลการวิจัยทุนทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง ผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร;Return on shrimp cultivation in Samutsakhon province

81. กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศไทย : กรณีศึกษากุ้งกุลาดำ;Strategic development of supply-chain management of Thailand’s industries : a case study of tiger-shrimp

82. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาวด้วยความร้อน

83. กระบวนการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์กุ้งแก้ว;Processing and packaging of fried prawn

84. การทดลองใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ย่อยได้ในอาหารต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม;The experiment on food and various contain of palm kernel cake as feed containing digestible energy levels

85. ความแปรผันทางพันธุกรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอบ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว;Genetic variation and DNA marker selection as indicator of growth in white (Litopenaeus vannamai)

86. การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกรามในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด;Mineral Supplementary in Macrobrahium rosenbergii in Closed Recirculatary System Nursery Tank

87. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก;Development of ready-to-eat battered shrimp burge with low fat uptake for export

88. ผลการใช้มันสำปะหลังหมักในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และ ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาหมอไทย ปลานิล และกุ้งก้ามกราม;The Effect of Using Fermented Cassava Chips is Feed on Growth Rate, Survival Rate, Production and Economic Returns of Climbing Per

89. การเปรียบเทียบความยั่งยืนด้านเศรษฐศาสตร์ของการผลิต ปลานิลและกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์;A Comparison on Economic Sustainability between Tilapia and Giant Fresh Water Prawn Production in Kalasin

90. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประสิทธิภาพการดูดซับแอมโมเนีย จากการเลี้ยงกุ้งขาวในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ เปลือกหอยนางรมและสาหร่ายผมนาง;Adsorption efficiency of ammonia from whiteleg shrimp (litopenaeus vannamei) in closed cycle circulating wate

91. ผลของระบบการเลี้ยงและคุณภาพน้ำต่อผลผลิตกุ้งฝอย;The Effects of Green Water System, Water Quality and Stocking Density on the Production of Lanchester’ Freshwater Prawn (Macrobrachium lanchesteri de Man)

92. ระดับที่เหมาะสมของน้ำนึ่งปลาและกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม;Optimum level of fish boiling water and palm kernel cake in diet for white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)

93. การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด;Nursing of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in closed recirculating system

94. การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกุ้งผ่าหลังแบบผีเสื้ออัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์;Development of the automated butterfly shrimp sorter by computer vision system

95. ผลของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันในอาหารกุ้งก้ามกราม;The effects of palm kernel cake supplementation in giant freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) diets

96. การแทนที่นํ้ามันปลาและนํ้ามันพืชในอาหารกุ้งก้ามกรามด้วยทรอสโทไคตริดส์ ในสัดส่วนโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 ต่างกัน;Replacement of fish oil and plant oil in giant freshwater prawn macrobrachium rosenbergii De Man diets with thraustochyrids using different ratio

97. การเสริมกุ้งก้ามกรามในระบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น;รายงานผลการวิจัยเรื่องการเสริมกุ้งก้ามกรามในระบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น;Giant fershwater prawn (Macrobrachuim rosen

98. ผลของการเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ทนเค็มร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อปูพื้นพลาสติก;รายงานผลการวิจัยเรื่องผลของการเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ทนเค็มร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อปูพื้นพลาสติก;Effect of nile tilapia’s salinity tolerance culture and white shrimp (penaeus vanam

99. การเลี้ยงกุ้งฝอยในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเลี้ยงร่วมกับปลาและพรรณไม้น้ำบางชนิด;Riceland prawn (Macrobrachium lanchesteri, de man) culture in eco friendly system with some fish and aquatic plants;การเลี้ยงกุ้งฝอยในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเล

100. รายงานการวิจัยการศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนของการผลิตเนื้อปลากะพงขาวและเนื้อกุ้งขาวจากการทำฟาร์มประมงโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง ประเทศไทย;The study of carbon emission of giant perch (lates calcarifer) and pacific white shrimp (litopenaeu

Recent Posts