มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 199 เรื่อง

1. ผลของการใช้สารละลายฟอสเฟสต่อผลผลิตและคุณภาพของกุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็ง

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่คัดแยกได้จากทางเดินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone

4. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งโอคักชนิด Metapenaeus affinis (H.Milne Edwards, 1837) และกุ้งตะกาดรีจุด (M. ensis (De H

5. การวิเคราะห์ฟลูออโรควิโนโลนในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamai) โดย Ultra High Performance Liquid Chromatograp

6. คู่มือการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับการอนุบาลลูกกุ้งวัยอ่อน

7. รายงานฉบับสมบูรณ์การเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยการจัดองค์กรสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง

8. คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva Rigida) และการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenae

9. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย

10. ก้าวต่อไปของกุ้งไทย : หลังวิกฤตโรคตายด่วน

11. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลของประเทศ

12. สภาวะและความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์เตตร้าซัยคลิน ออกซีเตตร้าซัยคลินและคลอเตตร้าซัยคลินในกุ้งโดยเทคนิค HPLC

13. ชีววิทยากุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus De Haan, 1844) ทางฝั่งทะเลอันดามัน

14. การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญากับไม่มีสัญญา

15. ความรุนแรงของการติดเชื้อโรค Hepatopancreatic Parvovirus (HPV) ในลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon fabricius,179

16. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

17. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edward,1837) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

18. ผลการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1

19. ผลของระดับกากน้ำตาล จุลินทรีย์บาซิลลัส และวิบริโอ ต่อคุณภาพน้ำ และอัตรารอดของลูกกุ้งขาวแวนาไมระยะวัยอ่อน

20. ชนิดและปริมาณสารคงตัวที่เหมาะสมสำหรับเตรียมตัวอย่าง Escherichia coli ในกุ้งที่ใช้เพื่อการทดสอบความสามารถระหว่างห้องปฏิบ

21. รายงานการวิจัย โครงการงานวิจัยเพื่อการควบคุมและลดความสูญเสียจากกุ้งตายด่วน

22. การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

23. การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ในระบบน้ำหมุนเวียนเปรียบเทียบกับระบบปิดที่มีการบำบัดเลนพ

24. ชีววิทยาของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) ในบริเวณอ่าวพังงา

25. ความทนทานของกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) และกุ้งขาววานาไม (Litopenaeus vannamei) ต่อการทดสอบด้วย

26. การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน

27. การประมงอวนลอยกุ้งสามชั้นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

28. การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus De Haan, 1844) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

29. การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปกุ้งขาวแวนาไม

30. การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)ในกระชังด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดจมน้ำและชนิดเม็ดลอยน้ำ

31. การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 17

32. การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารสำเร็จรูปของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (

33. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis (De Haan, 1844)) บริเวณอ่าวไทยตอนใน

34. ชีววิทยาของกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis H. Milne Edwards, 1837) บริเวณเกาะสมุยถึงเกาะกระ

35. สภาวะทรัพยากรกุ้งทรายชนิด Trachypenaeus fulvus Dall, 1957 บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

36. สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis (H.Milne Edwards, 1837) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

37. อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันจำเป็น n-3/n-6 ในอาหารที่เหมาะสมต่อการ เจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabriciu

38. การเลี้ยงเพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878) ด้วยอาหารกุ้งและสาหร่ายทะเล 3 ชนิด

39. ชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) บริเวณคลองสรรพสามิต

40. การประเมินผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่ได้จากการทำฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบสงขลา

41. ประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อ แบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 179

42. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติและพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่

43. ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาและกุ้งวัยอ่อนบริเวณเกาะสมุยถึงเกาะกระ

44. ชนิดและการแพร่กระจายของปลาและกุ้งวัยอ่อนบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช

45. อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)

46. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมกุ้งแช่เยือกแข็ง

47. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากบ่อดินเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการสำหรับการเลี้ยงหอยหวานขนา

48. การพัฒนาเครื่องชูรสจากหัวและเปลือกกุ้ง

49. ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสตูล ปี 2550

50. รายงานการวิจัยเรื่องโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล

51. ผลของการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus spp. ต่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน

52. ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์ในการควบคุมปริมาณแบคทีเรีย และแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanna)

53. ผลการใช้เทคนิคบำบัดเลนต่อสุขภาพกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อดิน

54. ผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone, 1931)

55. การแลกเปลี่ยนสารอาหารผ่านแนวพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำและตะกอนดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone,

56. การตรวจสอบกากถั่วเหลืองจีเอ็มโอในอาหารกุ้งทะเลที่ผลิตทางการค้าโดยเทคนิค Nested PCR

57. แหล่งและรูปแบบของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)

58. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้จุลินทรีย์ร่วมปม.1,2 กับจุลินทรีย์ Effective Microorganisms (EM) ต่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

59. การศึกษาการเจริญเติบโตและการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) เพื่อการคัดเลือกแบบหมู่

60. การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่จับจากทะเลสาบสงขลาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อคอนกรีต

61. การประมงอวนจมกุ้งสามชั้นบริเวณอ่าวพังงา พ.ศ. 2540-2549

62. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา : จังหวัดฉะเชิงเทรา

63. การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล กรณีศึกษา : อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

64. การพัฒนากระบวนการใช้ซ้ำน้ำทิ้งจากโรงเพาะฟักกุ้งทะเล

65. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) อบด้วยคลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ

66. การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุ้งขาวแช่เย็น

67. การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากกุ้งกุลาดำ

68. การศึกษาการแพร่กระจายของไวรัสในกุ้งทะเลที่เลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างปี พ.ศ. 2548-2549

69. การศึกษาการเจริญเติบโตและการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon fabricius, 1798) เพื่อการคัดเลือกแบบหมู่

70. การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon fabricius, 1798) โดยใช้น้ำที่เตรียมจากน้ำทะเลผงธรรมชาติ

71. การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ด้วยอาหารสำเร็จรูปในระบบน้ำแบบหมุนเวียน

72. การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่าง ๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon F

73. การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ไนเตรท ในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fab

74. การเลี้ยงกุ้งมังกรเลน Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ

75. การใช้เทคนิคอิเลคโทรไลซิสในการบำบัดน้ำในการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมระบบปิด

76. ประสิทธิผลของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผสมผสานกับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon

77. ผลของวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารกุ้งต่อองค์ประกอบเลือด การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus

78. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (ปีที่ 3)

79. รายงานการวิจัยเรื่องโครงการต้นแบบการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดิน/บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลิกกิจการแล้ว และการสร้างหน่วยธุรกิจ

80. วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabrici

81. การศึกษาคุณภาพน้ำโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

82. การติดตามคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำใช้สำหรับโรงเพาะฟักกุ้งทะเล บริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

83. การเลี้ยงกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone) ในบ่อซีเมนต์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน

84. การสำรวจระยะไกลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และจัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

85. การประมงกุ้งทะเลจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

86. การศึกษาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon FABRICIUS) โพสต์ลาวา 15 และโพสต์ลาวา 30 ในบ่อดิน

87. การเจริญเติบโตและการผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำรุ่นที่ 2 (F1) จากกุ้ง 2 สายพันธุ์

88. การเลี้ยงขุนกุ้งแชบ๊วยเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินโดยเสริมด้วยอาหารเม็ด ผสมวิตามินอีและอาหารสด

89. การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ด้วยระบบสมดุลนิเวศ

90. ปรสิต และแบคทีเรีย Vibrio spp. ในแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) จากธรรมชาติบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

91. ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภคกุ้งก้ามกราม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

92. ผลของไนเตรทในตะกอนดินต่อปริมาณซัลไฟด์ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) แบบพัฒนาในบ่อดิน

93. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์บำบัดของเสีย จากการเลี้ยงกุ้งทะเล

94. เปรียบเทียบผลการเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยจากแม่กุ้ง ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด

95. ผลของไคตินไฮโดรไลเสทสกัดจากเปลือกกุ้งต่อการรักษาคุณภาพของเนื้อปลาบดแช่แข็ง

96. การตรวจหาแบคทีเรียบาซิลลัสและแลคโตบาซิลลัสในดิน น้ำ และเนื้อกุ้ง ของบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดตราด

97. การทดลองใช้สาหร่ายหนาม (Najas indica (WILD) CHANE) กำจัดสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนั้าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

98. การศึกษาการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำในบ่อดิน

99. การเลี้ยงกุ้งกุลาดำให้ได้ขนาดพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินจังหวัดนราธิวาส

100. การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ที่ความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน

Recent Posts