กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 24 เรื่อง

1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมังคุดหลังการเก็บเกี่ยวและแมลงศัตรูกักกัน

2. โครงการวิจัยศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมังคุดหลังการเก็บเกี่ยวและแมลงศัตรูกักกัน

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลภายในผลมังคุด

4. โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้จากมังคุด

5. โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายแบบต่อเนื่องด้วยอุปกรณ์ควบคุมอัลตร้าโซนิค

6. ผลของ 2-chloroethanlphosphonic acid (เอทิฟอน) และแคลเซียมคาร์ไบด์ต่อการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว

7. สูตรส่วนผสมและการเก็บรักษาเครื่องดื่มวุ้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) พร้อมดื่ม

8. โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมังคุดผลสดและกระบวนการผลิตมังคุด และผลไม้อื่นๆ ตัดแต่งพร้อมรับประทาน

9. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ

10. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงของมังคุดและแนวทางแก้ไข

11. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแก้ปัญหาการเกิดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในผลมังคุด

12. การพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลไม้

13. คววมมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์มังคุดที่เก็บรักษาในสภาพชื้นและแห้ง

14. การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำมังคุด

15. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพมังคุดโดยความถ่วงจำเพาะ

16. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนามังคุด

17. โครงการวิจัยศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งเนื้อมังคุดด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน

18. วิจัยพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของ สารละลายด้วยอุปกรณ์ควบคุมแสงอินฟราเรด

19. แผนงานวิจัยและพัฒนามังคุด

20. โครงการวิจัยเพื่อหาวิธีการเพิ่มปริมาณมังคุดคุณภาพโดยการจัดการเขตกรรมแบบผสมผสาน

21. โครงการวิจัยการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

22. โครงการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน

23. การจัดการเพลี้ยแป้งในมังคุด

24. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุด

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts