กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 23 เรื่อง

1. วิจัยพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของ สารละลายด้วยอุปกรณ์ควบคุมแสงอินฟราเรด

2. โครงการวิจัยเพื่อหาวิธีการเพิ่มปริมาณมังคุดคุณภาพโดยการจัดการเขตกรรมแบบผสมผสาน

3. โครงการวิจัยศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมังคุดหลังการเก็บเกี่ยวและแมลงศัตรูกักกัน

4. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแก้ปัญหาการเกิดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในผลมังคุด

5. แผนงานวิจัยและพัฒนามังคุด

6. การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำมังคุด

7. คววมมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์มังคุดที่เก็บรักษาในสภาพชื้นและแห้ง

8. โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายแบบต่อเนื่องด้วยอุปกรณ์ควบคุมอัลตร้าโซนิค

9. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพมังคุดโดยความถ่วงจำเพาะ

10. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงของมังคุดและแนวทางแก้ไข

11. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนามังคุด

12. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุด

13. การจัดการเพลี้ยแป้งในมังคุด

14. ผลของ 2-chloroethanlphosphonic acid (เอทิฟอน) และแคลเซียมคาร์ไบด์ต่อการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว

15. วิจัยพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของ สารละลายด้วยอุปกรณ์ควบคุมแสงอินฟราเรด

16. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลภายในผลมังคุด

17. โครงการวิจัยศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งเนื้อมังคุดด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน

18. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมังคุดหลังการเก็บเกี่ยวและแมลงศัตรูกักกัน

19. โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมังคุดผลสดและกระบวนการผลิตมังคุด และผลไม้อื่นๆ ตัดแต่งพร้อมรับประทาน

20. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงของมังคุดและแนวทางแก้ไข

21. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ

22. โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้จากมังคุด

23. สูตรส่วนผสมและการเก็บรักษาเครื่องดื่มวุ้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) พร้อมดื่ม

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts