สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 83 เรื่อง

1. โครงการวิจัยทางเคมีเรื่อง สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและความคงตัวของแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด; The Optimum Conditions for Extraction and Stability of Anthocyanin from Garcinia mangostana peel

2. ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด;Effect of Extraced from Mangosteen Leaves to Sex Differentiation in Betta splendens

3. การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มเข้มข้นเพื่อสุขภาพ

4. ผลของการเสริมน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุดต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากในไก่เนื้อ

5. คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร;The stability and antibacterial quality of mangosteen hull extracts on pork pathogens.

6. การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด; Study on quality sorting techniques of mangosteen (Gracinia mangostana L.) fruit

7. รายงานวิจัย การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุดเพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้ง และความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาคใต้ ;การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุด เพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาคใต้

8. รายงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์มังคุดโดยวิธีชักนำการกลายพันธุ์ในหลอดทดลอง; Improvement of Mangosteen by Induction Mutation In Vitro;การปรับปรุงพันธุ์มังคุดโดยวิธีชักนำการกลายพันธุ์ในหลอดทดลอง

9. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย;Development the methods of enhancing fruit quality of mangosteen in southern Thailand.

10. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การระบาดและความเสียหายของมังคุดที่เกิดจากเพลี้ยไฟในภาคใต้ของประเทศไทยและแนวทางการควบคุม;Thrip outbreaks and damage on mangosteen in southern Thailand and control measures

11. รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด;Research and development on improvement of postharvesting and processing qualities of mangosteen

12. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายมังคุดจันทบุรี ;The guidelines for potential development of Chanthaburi Mangosteen Cluster.

13. ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรังด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

14. การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;The study of durian-peeled and mangosteen-peeled microorganisms producing bioactive compounds

15. รายงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว;The effective of foliar application on physiology response of Mangosteen (Gaciniar managostana L.) and sweet orange (Citrus sinensis

16. รายงานการวิจัยเรื่องผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการเแปลงเพศปลานิล;The effect of flavonoids compound, extracted from mangosteen leaves, on sex-reversal in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.).

17. ผลของการเสริมน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุด ต่อสมรรถนะการผลิตในไก่พื้นเมือง;Effect of organic fermented water from mangosteen’ s peel supplementation on productive performance in native chicken

18. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดในชุมชนภาคใต้ตอนล่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก :รายงานฉบับสมบูรณ์;รายงานการวิจัย

19. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุงผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุง;Effect of climatic condition on dff-season mangosteen production in Phathalong province

20. การถนอมผลิตภัณฑ์ผลไม้ : มังคุดลอยแก้ว;Fruit Preservation : Mangosteen in Syrup

21. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการสร้างใบใหม่หลังการเก็บเกี่ยวและคุณภาพของผลผลิตมังคุด

22. การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมน้ำลูกหว้า;Development of mangosteen juice mix with jambolan juice

23. รายงานการวิจัย การพัฒนาเครื่องสกัดนํ้ามังคุดต้นแบบเพื่อการผลิตนํ้ามังคุดพร้อมดื่ม;Prototype Development of a Pulp Separator for Mangosteen Drinking

24. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลของการใช้สาร NAA และ GA3 ที่ระดับความเข้มข้น ที่แตกต่างกันต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของผลมังคุด

25. การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด;Development of mangosteen juice mixed with mangosteen rind

26. ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด;Potential energy of the fuel briquettes from mangosteen shell

27. การถนอมผลิตภัณฑ์ผลไม้ : มังคุดลอยแก้ว;Fruit preservation : mangosteen in syrup

28. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การสำรวจประชากรเพลี้ยไฟมังคุดเพื่อทำนาย การระบาดและการจัดการอย่างเหมาะสม โดย ทิพาวรรณ ทองเจือ และคณะ สาขา

29. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การใช้สาร Ethephon ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน ต่อการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อนมังคุด

30. การผลิตถ่านจากเปลือกมังคุด และผลมังคุดคัดทิ้ง เพื่อใช้เป็นถ่านกรองน้ำ และดูดซับความชื้นและกลิ่น;The Charcoal Production from Mangosteen Peen and Mangosteen Fruit for Charcoal of Water Filter and Moisture and Oder Sucker

31. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มังคุดผสมคาราจีแนนและผงบุก;Product development of mangosteen jelly containing carrageenan and konjac powder

32. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangostana L) ในช่วงการพัฒนาในรอบปีความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในช่วงการพัฒนาในรอบปี;Plant nutrient requirements for mangosteen (Garcinia mangostana L.

33. การประเมินประสิทธิภาพของตำรับยาพ่นคอ ที่เตรียมจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด ในการรักษาอาการเจ็บคอที่เกิดจาก Streptococcus pyogenes ในคลินิกวิจัยระยะที่ 3 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์;รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของตำรับยาพ่นคอ ที่เตรียมจากสา

34. การศึกษาการใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุดปีที่ 2;The use of compost fertilizer of oil palm straw mushroom production system for mangosteen in the 2nd year;การศึกษาการใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟาง

35. การศึกษาทดลองผลิตมังคุดอบแห้งด้วยเทคนิคการอบไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดชุมชนลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานการวิจัย;Experimental study of dried mangosteen production from a combination drying technique of hot-air an

36. รายงานการวิจัยฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา;Antibacterial activity of the pericarp of garcinia magostana against drug resistant bacteria

37. รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมน้ำลูกหว้าเพื่อวิสาหกิจชุมชน;Development of mangosteen juice mix with jambolan juice for SMEs

38. รายงานการวิจัยผลของแซนแทนกัมและทรีฮาโรสต่อคุณภาพของไอศกรีมมังคุด;The effects of xanthangum and trehalose to ice cream mangosteen quality

39. รายงานการวิจัยผลการเสริมสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในน้ำดื่มของนกกระทาไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต ภาวะเครียด ความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายปริมาณน้ำตาลในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดง

40. อิทธิพลของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ เอ็มซีเอฟ-7;The Effect of ethanolic extract from Garcinia mangostana hulls on antiproliferation of MCF-7, human breast cancer cells

41. การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืช สำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด;Printing paste preparation using seed gums as thickening agent for eco-friendly silk printing by natural dye from mangosteen rind

42. รายงานการวิจัยการเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไวน์มะเม่าด้วยเปลือกมังคุดและการยอมรับ;The Increase of the Free-radical Scavenging Property in Mao Berry Wine with Mangosteens pericarp and Tester’s Acceptance

43. การตรวจสอบรอยแตกของผลมังคุดด้วยการประมวลผลภาพ;Detect slit of mangosteen using image processing

44. การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดของมังคุดและการขาดเสถียรภาพทางด้านมูลค่า;Analysis of the mangosteen’ s marketing channels and the instability of the mangosteen’ s value

45. แนวทางของการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของมังคุดเพื่อการส่งออก ในเขตภาคตะวันออก;The trend of development of Value Chain of mangos teen for export In Thai Eastern Region.

46. การแปรรูปมังคุดอินทรีย์ในน้ำเชื่อมบรรจุถ้วยพลาสติกด้วยกระบวนการพาสเจอไรส์;Production of Organic Mangosteen in Syrup filled in Plastic cup by Pasteurization Process

47. การผลิตมังคุดผิวมันโดยใช้สารสกัดจากพืช;Waxy Peel of Mangosteen Production by Plant-Extract Spraying

48. การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย;Production of Powder Mangosteen Rind by Spray Dry.

49. Antinicrobial activities and efficacy on acne lesions of extracts from garcinia mangostana; รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพและการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกในการยับยั้งการอักเสบของสิวของสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

50. รายงานการวิจัย ศึกษาและพัฒนาการตรวจความผิดปกติของมังคุดโดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้า;Study and developing a defect detecting system for mangosteen based on its electrical properties

Recent Posts