สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 90 เรื่อง

1. โครงการวิจัยทางเคมีเรื่อง สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและความคงตัวของแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด; The Optimum Conditions for Extraction and Stability of Anthocyanin from Garcinia mangostana peel

2. ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด;Effect of Extraced from Mangosteen Leaves to Sex Differentiation in Betta splendens

3. การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มเข้มข้นเพื่อสุขภาพ

4. ผลของการเสริมน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุดต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากในไก่เนื้อ

5. คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร;The stability and antibacterial quality of mangosteen hull extracts on pork pathogens.

6. การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด; Study on quality sorting techniques of mangosteen (Gracinia mangostana L.) fruit

7. รายงานวิจัย การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุดเพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้ง และความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาคใต้ ;การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุด เพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาคใต้

8. รายงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์มังคุดโดยวิธีชักนำการกลายพันธุ์ในหลอดทดลอง; Improvement of Mangosteen by Induction Mutation In Vitro;การปรับปรุงพันธุ์มังคุดโดยวิธีชักนำการกลายพันธุ์ในหลอดทดลอง

9. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย;Development the methods of enhancing fruit quality of mangosteen in southern Thailand.

10. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การระบาดและความเสียหายของมังคุดที่เกิดจากเพลี้ยไฟในภาคใต้ของประเทศไทยและแนวทางการควบคุม;Thrip outbreaks and damage on mangosteen in southern Thailand and control measures

11. รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด;Research and development on improvement of postharvesting and processing qualities of mangosteen

12. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายมังคุดจันทบุรี ;The guidelines for potential development of Chanthaburi Mangosteen Cluster.

13. ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรังด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

14. การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;The study of durian-peeled and mangosteen-peeled microorganisms producing bioactive compounds

15. รายงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว;The effective of foliar application on physiology response of Mangosteen (Gaciniar managostana L.) and sweet orange (Citrus sinensis

16. รายงานการวิจัยเรื่องผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการเแปลงเพศปลานิล;The effect of flavonoids compound, extracted from mangosteen leaves, on sex-reversal in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.).

17. ผลของการเสริมน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุด ต่อสมรรถนะการผลิตในไก่พื้นเมือง;Effect of organic fermented water from mangosteen’ s peel supplementation on productive performance in native chicken

18. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดในชุมชนภาคใต้ตอนล่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก :รายงานฉบับสมบูรณ์;รายงานการวิจัย

19. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุงผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุง;Effect of climatic condition on dff-season mangosteen production in Phathalong province

20. การถนอมผลิตภัณฑ์ผลไม้ : มังคุดลอยแก้ว;Fruit Preservation : Mangosteen in Syrup

21. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการสร้างใบใหม่หลังการเก็บเกี่ยวและคุณภาพของผลผลิตมังคุด

22. การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมน้ำลูกหว้า;Development of mangosteen juice mix with jambolan juice

23. รายงานการวิจัย การพัฒนาเครื่องสกัดนํ้ามังคุดต้นแบบเพื่อการผลิตนํ้ามังคุดพร้อมดื่ม;Prototype Development of a Pulp Separator for Mangosteen Drinking

24. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลของการใช้สาร NAA และ GA3 ที่ระดับความเข้มข้น ที่แตกต่างกันต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของผลมังคุด

25. การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด;Development of mangosteen juice mixed with mangosteen rind

26. ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด;Potential energy of the fuel briquettes from mangosteen shell

27. การถนอมผลิตภัณฑ์ผลไม้ : มังคุดลอยแก้ว;Fruit preservation : mangosteen in syrup

28. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การสำรวจประชากรเพลี้ยไฟมังคุดเพื่อทำนาย การระบาดและการจัดการอย่างเหมาะสม โดย ทิพาวรรณ ทองเจือ และคณะ สาขา

29. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การใช้สาร Ethephon ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน ต่อการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อนมังคุด

30. การผลิตถ่านจากเปลือกมังคุด และผลมังคุดคัดทิ้ง เพื่อใช้เป็นถ่านกรองน้ำ และดูดซับความชื้นและกลิ่น;The Charcoal Production from Mangosteen Peen and Mangosteen Fruit for Charcoal of Water Filter and Moisture and Oder Sucker

31. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มังคุดผสมคาราจีแนนและผงบุก;Product development of mangosteen jelly containing carrageenan and konjac powder

32. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangostana L) ในช่วงการพัฒนาในรอบปีความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในช่วงการพัฒนาในรอบปี;Plant nutrient requirements for mangosteen (Garcinia mangostana L.

33. การประเมินประสิทธิภาพของตำรับยาพ่นคอ ที่เตรียมจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด ในการรักษาอาการเจ็บคอที่เกิดจาก Streptococcus pyogenes ในคลินิกวิจัยระยะที่ 3 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์;รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของตำรับยาพ่นคอ ที่เตรียมจากสา

34. การศึกษาการใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุดปีที่ 2;The use of compost fertilizer of oil palm straw mushroom production system for mangosteen in the 2nd year;การศึกษาการใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟาง

35. การศึกษาทดลองผลิตมังคุดอบแห้งด้วยเทคนิคการอบไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดชุมชนลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานการวิจัย;Experimental study of dried mangosteen production from a combination drying technique of hot-air an

36. รายงานการวิจัยฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา;Antibacterial activity of the pericarp of garcinia magostana against drug resistant bacteria

37. รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมน้ำลูกหว้าเพื่อวิสาหกิจชุมชน;Development of mangosteen juice mix with jambolan juice for SMEs

38. รายงานการวิจัยผลของแซนแทนกัมและทรีฮาโรสต่อคุณภาพของไอศกรีมมังคุด;The effects of xanthangum and trehalose to ice cream mangosteen quality

39. รายงานการวิจัยผลการเสริมสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในน้ำดื่มของนกกระทาไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต ภาวะเครียด ความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายปริมาณน้ำตาลในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดง

40. อิทธิพลของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ เอ็มซีเอฟ-7;The Effect of ethanolic extract from Garcinia mangostana hulls on antiproliferation of MCF-7, human breast cancer cells

41. การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืช สำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด;Printing paste preparation using seed gums as thickening agent for eco-friendly silk printing by natural dye from mangosteen rind

42. รายงานการวิจัยการเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไวน์มะเม่าด้วยเปลือกมังคุดและการยอมรับ;The Increase of the Free-radical Scavenging Property in Mao Berry Wine with Mangosteens pericarp and Tester’s Acceptance

43. การตรวจสอบรอยแตกของผลมังคุดด้วยการประมวลผลภาพ;Detect slit of mangosteen using image processing

44. การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดของมังคุดและการขาดเสถียรภาพทางด้านมูลค่า;Analysis of the mangosteen’ s marketing channels and the instability of the mangosteen’ s value

45. แนวทางของการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของมังคุดเพื่อการส่งออก ในเขตภาคตะวันออก;The trend of development of Value Chain of mangos teen for export In Thai Eastern Region.

46. การแปรรูปมังคุดอินทรีย์ในน้ำเชื่อมบรรจุถ้วยพลาสติกด้วยกระบวนการพาสเจอไรส์;Production of Organic Mangosteen in Syrup filled in Plastic cup by Pasteurization Process

47. การผลิตมังคุดผิวมันโดยใช้สารสกัดจากพืช;Waxy Peel of Mangosteen Production by Plant-Extract Spraying

48. การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย;Production of Powder Mangosteen Rind by Spray Dry.

49. Antinicrobial activities and efficacy on acne lesions of extracts from garcinia mangostana; รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพและการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกในการยับยั้งการอักเสบของสิวของสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง

50. รายงานการวิจัย ศึกษาและพัฒนาการตรวจความผิดปกติของมังคุดโดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้า;Study and developing a defect detecting system for mangosteen based on its electrical properties
51. Acute and subchronic oral toxicity (3 months) in rat fed with xanthones extracted from pericarp of garcinia mangosatana Linn;รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยศึกษาผลความเป็นพิษระยะเฉียบพลันและกึ่งระยะยาวในหนูที่กิน Xanthone ซึ่งสกัดมาจากเปลือกมังคุดในประเทศไ

52. การผลิตมังคุดผิวมันโดยใช้สารสกัดจากพืช;Waxy peel mangosteen production by plant-extract spraying

53. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบเปลือกมังคุดและฟักข้าวสำหรับใช้บนผ้าพิมพ์;Anti-bacterial activity from mangosteen rind and gac crude extract for printing textile.

54. รายงานการวิจัยสีธรรมชาติจากเปลือกมังคุด

55. Acute and subchronic oral toxicity (3 months) in rat fed with xanthones extracted from pericarp of garcinia mangosatana Linn.;รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยศึกษาผลความเป็นพิษระยะเฉียบพลันและกึ่งระยะยาวในหนูที่กิน Xanthone ซึ่งสกัดมาจากเปลือกมังคุดในประเทศ

56. การใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana Linn) ในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias garniepinus) ด้วยระบบน้ําหมุนเวียนโดยผ่านการบําบัดน้ําด้วยผักบุ้งจีนไฮโดรโพนิกส์Application of mangosteen (Garcinia mangostana, Linn.) peels

57. โซ่อุปทานและการตลาดของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป : กรณีศึกษามังคุดแปรรูปในพื้นที่จังหวัดระยอง : รายงานการวิจัย;Supply chain and marketing of processed fruit : Processed mangosteen in Rayong Province

58. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปใหม่ คล้ายของสดด้วยการเตรียมขั้นต้นวิธีออสโมซิสในสภาวะสุญญากาศ: กรณีศึกษาน้อยหน่า ลองกอง และมังคุด;Value-added, Fresh-like Restructured Thai Fruit Products Prepared by Vacuum Osmotic Dehydration

59. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในช่วงการพัฒนาในรอบปี/ สุรชาติ เพชรแก้ว และสายัณห์ สดุดี

60. ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก

61. การผลิตมังคุดในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง

62. การปรับปรุงพันธุ์มังคุด (Garcinia mangostana L) โดยใช้สิ่งก่อกลายพันธุ์ในหลอดทดลอง

63. การศึกษาวิธีการวัดเพื่อตรวจจับการเกิดยางและเนื้อแก้วขึ้นในผลมังคุด

64. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นมังคุดแช่เยือกแข็งโดยวิธีไอคิวเอฟ

65. อิทธิพลของน้ำต่อการเกิดเนื้อแก้วในผลมังคุด

66. การปรับปรุงเทคนิคการแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์จากใบอ่อนมังคุด (Garcinia mangostana L.)

67. ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกถ่ายยีนให้กับมังคุด

68. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นมังคุดแช่เยือกแข็งโดยวิธีไอคิวเอฟ

69. อิทธิพลของน้ำต่อการเกิดเนื้อแก้วในผลมังคุด

70. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้สารเมทิลไซโคลโพรฟีนและจิบเบอเรลลิค แอซิดก่อนและหลังเก็บเกี่ยวต่อการสุก คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุด

71. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มังคุดกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิส

72. การศึกษาการเก็บรักษาผลมังคุดโดยการดัดแปลงบรรยากาศ

73. การคัดเลือกเชื้อกลุ่มแอคติโนมัยซีทส์จากดินในจังหวัดจันทบุรีและตราด เพื่อการยับยั้งโรคเชื้อราที่เกิดจาก Pestalotiopsis sp. ในมังคุดและเงาะ

74. ระบบพลาสมาโอโซไนเซอร์สำหรับการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่ก่อให้เกิดโรคเน่าของผลมังคุด

75. การผลิตนํ้ามังคุดหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก

76. แนวทางการลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของผลไม้ไทย กรณีศึกษามังคุดในภาคตะวันออก

77. ผลของการห่อหุ้มเซลล์ต่อคุณสมบัติของโพรไบโอติกในระบบทางเดินอาหารจําลองในนํ้า มังคุด

78. การผลิตน้ำมังคุดเข้มข้นพร้อมดื่มโดยเทคนิคการระเหยภายใต้สุญญากาศ

79. ศึกษาและพัฒนาการตรวจความปกติของมังคุดโดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้า

80. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเสริมสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อไก่

81. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากเปลือกมังคุดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่ไข่และได้ผลผลิตไข่ที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ

82. รายงานการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพสารเสริมจากเปลือกมังคุดต่อผลผลิตไข่ที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ และการส่งเสริมสุขภาพแม่ไก่ภายใต้สภาวะการเลี้ยงแบบโรงเรือนเปิด

83. รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาความคงตัวของสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับเป็นสารเสริมในไก่ไข่

84. การประยุกต์ใช้นาโนไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ผสมกับปูดเบญกานีและเปลือกมังคุด เพื่อเป็นเป็นวัสดุสมานแผลฮาลาล

85. การพัฒนาเครื่องจำแนกคุณภาพมังคุดโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบไม่ทำลาย

86. การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตมังคุดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลบ้านท่าข้ามสู่ความยั่งยืน

87. การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมังคุดเข้มข้นโดยวิธีการระเหยภายใต้สภาวะสุญญากาศ

88. การพัฒนาเจลไวต่ออุณหภูมิที่บรรจุสารสกัดจากเปลือกมังคุด สำหรับแผลในปาก

89. เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ได้กระบวนการบริหารจัดการ และการประเมินผลนโยบาย : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดแปลงใหญ่ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

90. การตรวจจับภาพมังคุดด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts