มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 11 เรื่อง

1. การศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์มังคุดผลสดบรรจุกล่องของวิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัด

2. รายงานการวิจัยชื่อแผนงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุดเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และการรักษาภาวะพังผืดในตับ และภ

3. อัตราไหลของน้ำกับการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด

4. การพัฒนากระบวนการอบแห้งมังคุดโดยใช้การอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ

5. การพัฒนาเครื่องคัดขนาดผลมังคุดจากเครื่องต้นแบบเพื่อบริการชุมชนท้องถิ่น

6. การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ์

7. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด

8. รายงานการวิจัยการศึกษาผลตอบสนองของสาร GA3 ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามังคุด

9. รายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่องเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุด ส่งออก

10. รายงานการวิจัยเรื่อง กลไกการผ่ามังคุดด้วยเครื่องมือกล

11. รายงานวิจัยเรื่อง กลไกตั้งขั้วมังคุดสำหรับการคัดขนาดด้วยเส้นรอบวง

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts