สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 35 เรื่อง

1. การห่อหุ้มวิตามินดีในอิมัลชันชนิด Pickering ด้วยเซลลูโลสไมโครไฟบริลที่สกัดจากเปลือกมังคุด และการศึกษาถึงการย่อยแบบจำลองภายนอกร่างกาย

2. การใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อเป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียในยางธรรมชาติ

3. ปริมาณสารพฤกษเคมีในทุเรียน มังคุด และสับปะรดแช่เยือกแข็ง

4. ผลป้องกันของสารแซนโทนจากมังคุด ?- mangontin ต่อการเกิดพิษในเซลล์ประสาทโดปามีน SH-SY5Y ที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสาร 6-hydroxydopamine (6-OHDA)

5. การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดมังคุดเพื่อใช้รักษาแผล

6. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้

7. ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450

8. บทบาทของเอทิลีนต่อการพัฒนา การสุก และรูปแบบไคลแมคเทอริกของผลมังคุดก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพผลหลังการเก็บเกี่ยว

9. การควบคุมประชากรเพลี้ยไฟมังคุดโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อผลิตมังคุดอินทรีย์ในจังหวัดตราด

10. การใช้ 1-MCP ภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลมังคุดเพื่อการส่งออก

11. ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เจลาติเนสในเซลล์มะเร็งช่องปากชนิดแควมัส

12. ศึกษาการออกดอกของมังคุดเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสภาวะเครียดน้ำ

13. การเกิดโรคและสาเหตุการเข้าทำลายในระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่ก่อให้เกิดโรคผลเน่าของมังคุด

14. การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำแห้งเปลือกมังคุดเพื่ออนุรักษ์ปริมาณแซนโทน

15. การสำรวจสายต้นพันธุ์มังคุดที่มีความแตกต่างของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

16. การพัฒนามาตรฐานสารสกัดจากมังคุด และการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริม

17. การใช้ Ethyl formate เพื่อการกำจัดแมลงที่ผิวของมังคุด

18. การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล

19. การศึกษาประชากรเพลี้ยไฟมังคุด หนอนกัดกินใบ ศัตรูธรรมชาติ และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช

20. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล) ของภาคใต้

21. การจัดการธาตุอาหารเพื่อลดปัญหาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุด

22. การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร

23. การผลิตพิวเรมังคุด พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพิงเรมังคุดและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

24. การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด

25. การวิเคราะห์เศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา “ไวน์มังคุด” ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

26. การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ยในมังคุด

27. การวิจัยพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก

28. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน

29. การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด

30. การวิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพือ่การส่งออก

31. การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุด

32. การศีกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ

33. การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1)

34. การร่วมมือลดระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้น้ำในการผลิตมังคุดผลสดของวิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี

35. การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts