สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 111 เรื่อง

1. การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุดเพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาคใต้

2. การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง

3. การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด

4. ผลของ IBA และ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณรากของกล้ามังคุด

5. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง

6. การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว

7. ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก

8. การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการจำแนกและรับรองพันธุ์มะม่วง และมังคุด

9. การศึกษาการผลิตมังคุดกระป๋อง

10. อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาการให้สารพาโคลบิวทราโซล ที่มีผลตอบสนองต่อการออกดอก การติดผล คุณภาพของผล และผลผลิตของมังคุด

11. ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก

12. การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจสอบพันธุ์มังคุดและพืชในสกุล Garcinia บางชนิด

13. การวิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก

14. ผลของการใช้สารเคลือบผิวและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุดเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

15. การตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล โครงการนำร่อง phaseที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุดโดย X-ray computed tomography และ NMR imaging

16. การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด

17. การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด

18. การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย

19. การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ

20. การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด

21. การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1)

22. ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและสภาพบรรยากาศควบคุมต่ออายุการเก็บรักษาผลมังคุด

23. การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด

24. ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด

25. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน

26. การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมังคุดแช่เยือกแข็ง

27. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี

28. อิทธิพลของสารไคโตซานต่อสมบัติสีย้อมบนผ้าฝ้าย ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกมังคุด

29. การตรวจจับอาการเนื้อแก้วในมังคุดเพื่อการส่งออกด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า

30. การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางการใส่ปุ๋ยในมังคุด

31. การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด

32. การบริหารจัดการผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี

33. ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว

34. การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม

35. การศึกษาผลของ Superatmospheric oxygen, สารเคลือบผิว Sta-fresh 7055 และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด

36. การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด

37. การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด

38. อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว

39. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ สารสกัดเปลือกมังคุด เพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์

40. การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย

41. สีสกัดจากใบมังคุดเพื่อการมัดย้อมและบาติก

42. ผลของระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำ precooling ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามังคุด

43. เครื่องต้นแบบการคัดแยกขนาดผลมังคุดด้วยวิธีการประมวลผลภาพ

44. ผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการแปลงเพศปลานิล

45. การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ์

46. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด

47. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด

48. การพัฒนาสีผิวของผลมังคุดระหว่างการเจริญเติบโตและหลังการเก็บเกี่ยว

49. ความเสียหายเชิงกล ในการขนส่งมังคุดด้วยรถกระบะขนาด 1 ตัน ในจังหวัดชุมพร

50. ผลของระดับอุณหภูมิ ระยะเวลาการลดอุณหภูมิ และภาชนะบรรจุ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนและคุณภาพของมังคุด

51. การจัดการธาตุอาหารเพื่อลดปัญหาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุด

52. การสร้างโมเดลของน้ำมังคุดจากสเปกตราสะท้อนกลับความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด

53. การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร

54. การพัฒนามาตรฐานสารสกัดจากมังคุดและการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริม

55. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

56. การสร้างสภาวะเครียดน้ำเพื่อชักนำการออกดอกของมังคุดและลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล

57. เทคนิคการตรวจสอบเปลือกแข็งในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด

58. การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว

59. การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด

60. การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด

61. ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว

62. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

63. การจัดการแคลเซียมและโบรอนเพื่อลดอาการเนื้อแก้ว และยางไหลในมังคุด และความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมและโบรอนในผนังเซลล์กับอาการผิดปกติของผลมังคุด

64. ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรัง ด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุดและน้ำมันสมุนไพรร้อยแปด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

65. การศึกษาผลของสภาวะการแปรรูปน้ำมังคุดผงด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่มีผลต่อคุณภาพของมังคุดผงในระดับโรงงานต้นแบบ

66. ประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านเปลือกมังคุด และถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด

67. การศึกษาจุลินทรีย์จากเปลือกผลไม้ทุเรียนและมังคุดที่มีศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

68. การศึกษาประชากรเพลี้ยไฟมังคุด หนอนกัดกินใน ศัตรูธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช

69. คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร

70. การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ และผลในการยับยั้ง การอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารแซนโธน จากมังคุดไทยในเซลล์ไขมันของมนุษย์

71. การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจาก เงาะ มังคุด ลองกอง ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของ คะน้า ผักกาดหัวและถั่วฝักยาวพุ่ม

72. เทคนิคการตรวจสอบยางไหลภายในผลมังคุดแบบไม่ทำลาย โดยวิธีการวัดการดูดกลืนพลังงานแสง ในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงใกล้อินฟราเรด

73. การพัฒนาการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากมังคุด

74. การศึกษาการออกดอกของมังคุดเมื่อกระตุ้นด้วยสภาวะเครียดน้ำ

75. การเพิ่มมูลค่าผลไม้ ผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก : น้ำมังคุดสด

76. ประสิทธิภาพของสารกัดหยาบจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยน้ำและเมทิลลีนคลอไรด์ในการต้านเชื้อ Listeria monocytogenes

77. การพัฒนาแยมมังคุดพลังงานต่ำเสริมใยอาหารจากเปลือกมังคุด

78. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดผงชงดื่ม

79. การผลิตวัสดุปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับสารสกัด เปลือกมังคุดและศึกษาสมบัติของวัสดุปิดแผลที่ได้

80. การผลิตแผ่นหน้ากากอนามัยและแผ่นกรองอากาศ ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด

81. การใช้ Ethyl formate เพื่อกำจัดแมลงที่ผิวของมังคุด

82. ศักยภาพต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากใบมะรุมและเปลือกมังคุดบนฟิล์มเจลาติน จากปลา และการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทอด

83. การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุด

84. การทำนายระดับอาการเปลือกแข็งในผลมังคุดด้วยปริมาณลิกนินและสารประกอบฟีนอลิกโดยใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด

85. โครงการการจัดการโลจิสติกส ์และโซ่ อุปทานของการส ่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้

86. การผลิตสารให้สีแอนโธไซยานินจากเปลือกมังคุดโดยเทคนิคการห่อหุ้ม

87. การกำจัดไอออนทองแดง ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยสารแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด

88. การศึกษาความเป็นไปได้ของการดูดซับไอออนตะกั่วและไอออนสังกะสี ในน้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยเปลือกมังคุด

89. การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุดเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และการ รักษาภาวะพังผืดในตับ และภาวะตับแข็ง

90. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด

91. การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น

92. การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุด เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการรักษาภาวะพังผีดในตับ และภาวะตับแข็งในสัตว์ทดลอง

93. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา

94. การใช้น้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุดในการผลิตยางแผ่น

95. การตรวจสอบคุณภาพมังคุดด้วยเทคนิกการวิเคราะห์ภาพการดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟราเรด

96. การศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (กรณีศึกษาสบู่เปลือกมังคุดผสมคอลลาเจนกลุ่มสมุนไพร บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช)

97. การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืชสำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด

98. การทำนายความหนาแน่นของผลมังคุดโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพ

99. การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดมังคุดเพื่อใช้รักษาแผล

100. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในมังคุดและมะขามป้อมด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้

Recent Posts