สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 110 เรื่อง

1. การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุดเพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาคใต้

2. การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง

3. การศึกษาวิธีการคัดคุณภาพของผลมังคุด

4. ผลของ IBA และ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณรากของกล้ามังคุด

5. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มังคุดแช่เยือกแข็ง

6. การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว

7. ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก

8. การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการจำแนกและรับรองพันธุ์มะม่วง และมังคุด

9. การศึกษาการผลิตมังคุดกระป๋อง

10. อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาการให้สารพาโคลบิวทราโซล ที่มีผลตอบสนองต่อการออกดอก การติดผล คุณภาพของผล และผลผลิตของมังคุด

11. ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก

12. การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจสอบพันธุ์มังคุดและพืชในสกุล Garcinia บางชนิด

13. การวิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมังคุดเพื่อการส่งออก

14. ผลของการใช้สารเคลือบผิวและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมังคุดเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

15. การตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล โครงการนำร่อง phaseที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุดโดย X-ray computed tomography และ NMR imaging

16. การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุด

17. การพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด

18. การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย

19. การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ

20. การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุด

21. การตัดแต่งต้นมังคุด (ระยะที่ 1)

22. ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและสภาพบรรยากาศควบคุมต่ออายุการเก็บรักษาผลมังคุด

23. การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด

24. ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด

25. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน

26. การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมังคุดแช่เยือกแข็ง

27. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี

28. อิทธิพลของสารไคโตซานต่อสมบัติสีย้อมบนผ้าฝ้าย ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกมังคุด

29. การตรวจจับอาการเนื้อแก้วในมังคุดเพื่อการส่งออกด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า

30. การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางการใส่ปุ๋ยในมังคุด

31. การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด

32. การบริหารจัดการผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี

33. ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว

34. การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม

35. การศึกษาผลของ Superatmospheric oxygen, สารเคลือบผิว Sta-fresh 7055 และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด

36. การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด

37. การทดสอบฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์ และฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทตาย ของบาราคอลไฮโดรคลอไรด์ และสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด

38. อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางใบที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุดและส้มโชกุนที่ปลูกในดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว

39. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ สารสกัดเปลือกมังคุด เพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์

40. การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย

41. สีสกัดจากใบมังคุดเพื่อการมัดย้อมและบาติก

42. ผลของระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำ precooling ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามังคุด

43. เครื่องต้นแบบการคัดแยกขนาดผลมังคุดด้วยวิธีการประมวลผลภาพ

44. ผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการแปลงเพศปลานิล

45. การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ์

46. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด

47. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด

48. การพัฒนาสีผิวของผลมังคุดระหว่างการเจริญเติบโตและหลังการเก็บเกี่ยว

49. ความเสียหายเชิงกล ในการขนส่งมังคุดด้วยรถกระบะขนาด 1 ตัน ในจังหวัดชุมพร

50. ผลของระดับอุณหภูมิ ระยะเวลาการลดอุณหภูมิ และภาชนะบรรจุ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนและคุณภาพของมังคุด

Recent Posts