สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 14 เรื่อง

1. การศึกษาการใช้สารการเจริญเติบโตต่อการออกดอกและติดผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย;A Study on Plant Growth Regulators on Flowering and Fruit Setting in Litchi cv. Hong Hoai

2. การศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการออกดอกและติดผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย;A Study on Plant Growth Regulators on Flowering and Fruit Setting in Litchi cv. Hong Hoai

3. รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตไวน์ลิ้นจี่;Factors Influencing the Production of Lychee Wine

4. การศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ลิ้นจี่โดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ : การตอบสนองของเมล็ดพันธุ์ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยต่อรังสีแกมม่า;The Studies on Litchi sinensis Sonn. improvement through induced mutation

5. การตอบสนองของการเจริญทางใบ และการติดดอกออกผลลิ้นจี่ต่อการตัดปลายกิ่ง และฮอร์โมน

6. การแก้ปัญหาการให้ผลเว้นปี และการปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลไม้นอกฤดูกาลในลิ้นจี่ ลำไย และมะม่วง;Reducing alternation and production of off-season fruit in lychee longan and mango

7. ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย;รายงานผลการวิจัยเรื่องผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย;Effect of monopotassium phosphate on flowering of litchi (Litchi Chinensis Sonn.) CV.

8. อิทธิพล ของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการออกดอกติดผลของลิ้นจี่ : รายงานผลงานวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้;Effect of plant growth regulators on lychee

9. การควบคุมโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวของลำไยและลิ้นจี่โดยชีววิธี;Biological control of postharvast disseases of Longan and Litchi

10. การพัฒนาคุณภาพผลลิ้นจี่โดยการห่อช่อผล;The development of litchi fruit quality enchancing by bagging

11. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเตรียมสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลลิ้นจี่เพื่อเป็นสารสำคัญในเครื่องสำอางลดเลือนริ้วรอย;Preparation of standardized Litchi peels extract as an active ingredient in anti-wrinkle cosmetics;การเตรียมสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลลิ้นจี่เพื่อเป็นสา

12. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การคัดแยกเชือยีสต์บนผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย (Litchi chinensis sonn.) ในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงราย;Isolation of yeasts from skin of litchi (Litchi chinensis sonn.) peel in Chiengrai region;การคัดแยกเชือยีสต์บนผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

13. การอบแห้งเนื้อผลลำไย ลิ้นจี่ และเงาะ ด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด

14. รายงานการวิจัยเรื่องวิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามวิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts