สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 34 เรื่อง

1. การศึกษาการเจริญเติบโตของผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

2. การศึกษาหาต้นตอที่เหมาะสมกับยอดพันธุ์ลำไยและลิ้นจี่พันธุ์ดี

3. การศึกษาชีววิทยาแมลง ที่ทำให้เกิดปม บนใบลิ้นจี่

4. การแปรรูปลิ้นจี่อบแห้ง ระดับหมู่บ้านเกษตรกร

5. การเปรียบเทียบคุณภาพไวน์จากลิ้นจี่พันธุ์ต่างๆ ของประเทศไทย

6. อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ที่มีต่อการออกดอกติดผลของลิ้นจี่

7. การผลิตไวน์และไวน์เติมแอลกอฮอล์กลั่นจากลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยและพันธุ์ไทย

8. อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ที่มีต่อการออกดอกติดผลของลิ้นจี่ ปีที่ 2

9. ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

10. การศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ลำไยโดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ I ผลของปริมาณรังสีแกมมาต่อการพัฒนาของเมล็ดและกิ่งตอน II การพัฒนาของต้นที่เกิดจากการเพาะเมล็ดที่ได้รับรังสีแกมมา III ผลของการใช้นิวตรอนพลังงานสูง การศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ลิ้นจี่ โดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ I การตอบสนองของเมล็ดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยต่อรังสีแกมมา

11. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายไซโตไคนินก่อนการออกดอกในยอดลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

12. การพัฒนาของแทนโทไซยานิน กลไกการควบคุมและเทคนิคในการปรับปรุงสีในลิ้นจี่

13. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอรเรลลิน เอทธิลีนในยอดลิ้นจี่ก่อนการออกดอก และการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตกับลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่และศึกษาอายุการเก็บรักษา

15. เครื่องคว้านเนื้อลิ้นจี่

16. การประเมินความต้องการและระดับธาตุอาหารของลิ้นจี่โดยการวิเคราะห์พืช

17. โรคและแมลงศัตรูลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง

18. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดผลและการควบคุมการร่วงของผลลิ้นจี่

19. การแก้ปัญหาการให้ผลเว้นปี และการปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลไม้นอกฤดูกาลในลิ้นจี่ ลำไย และมะม่วง

20. การยืดอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่ด้วยสัดส่วนของก๊าซ CO2 : O2 และสารดูดซับเอทธีลีนในถุงพลาสติก

21. การควบคุมโรคผลลิ้นจี่ ภายหลังการเก็บเกี่ยวโดยชีววิธี

22. การศึกษาการจับระหว่างสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่และกับเอช ไอ วี-1 โพรทีเอส

23. การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจ ซื้อลิ้นจี่สดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ของผู้ซื้อท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทย

24. การแปรรูปลิ้นจี่ผง โดยการอบแห้งแบบอินฟราเรดภายใต้สภาวะสุญญากาศ

25. การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โมนในช่วงก่อนการออกดอกนอกฤดูของลำไยและลิ้นจี่

26. การศึกษาการใช้ระบบชลประทานน้ำหยดและไมโครสปริงเกลอร์ ในแปลงปลูกลำไยและลิ้นจี่ (ปี 5)

27. การสกัดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่

28. สรีรวิทยาของไม้ผลและการพัฒนาต้นแบบการผลิตผลไม้นอกฤดู บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้เงื่อนไขระยะปลูกชิด : กรณีศึกษาลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง

29. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำลิ้นจี่อบแห้งของกลุ่มแปรรูปผลไม้ของสหกรณ์ผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ จำกัด จังหวัดพะเยา

30. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของลิ้นจี่

31. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลในระบบปลูกชิดบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาการผลิตลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง นอกฤดู

32. การพัฒนาเทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเขตภาคเหนือ

33. วิจัยและพัฒนาลิ้นจี่

34. วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับลิ้นจี่

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts