กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 14 เรื่อง

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือคว้านเมล็ดลิ้นจี่

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเขตภาคเหนือ

3. โครงการวิจัยศึกษาการผลิตลิ้นจี่

4. ประสิทธิภาพแตนเบียนหนอนชอนใบลิ้นจี่ในการควบคุมประชากรหนอนชอนใบ Conopomorpha litchiella (Lepidoptera : Gracillariidae)ในสภาพธรรมชาติ

5. แผนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับลิ้นจี่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

6. โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้สำหรับอบแห้งเนื้อลิ้นจี่และผลไม้ตามฤดูกาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

7. โครงการศึกษาการผลิตลิ้นจี่

8. การประเมินความเสียหายที่เกิดจากหนอนเจาะผลลิ้นจี่ Conopomropha sinensis (Lepidoptera: Gracillariidae) และบทบาทของแตนเบียนหนอนเจาะผล

9. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาลิ้นจี่

10. โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่เฉพาะพื้นที่

11. ศึกษาความต้องการธาตุอาหารของลิ้นจี่โดยการวิเคราะห์พืช

12. โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่

13. ผลวิเคราะห์ะธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของต้นลิ้นจี่โดยการวิเคราะห์พืช

14. อิทธิพลของแสงและอุณหภูมิต่อการงอกของละอองเรณูลิ้นจี่

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts