สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 17 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยการปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารของลองกอง

2. รายงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองภาคใต้ของประเทศไทย;Enhancing the Efficiency of Longkong Production in Southern Thailand;การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองภาคใต้ของประเทศไทย

3. รายงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาผลแตกของลองกองในภาคใต้ของประเทศไทย;Alleviating the fruit-crack of Longkong in Southern Thailand.

4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกอง;Tree size control and using narrow spacing in longkong production.

5. รายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ์)การประเมินคุณภาพผลผลิตเพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกอง;Fruit qualities assessment of Longkong (Aglaia dookoo) for grading criterion.

6. รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาวะการออกดอกติดผล และคุณภาพผลของลองกองบางพันธุ์ในภาคใต้ ประจำปี 2520-22;A studies on flowering, fruit setting, and frnit quality of certain cultivars of Longong (Lansium domestioum) in south Thailand

7. รายงานวิจัยการศึกษาจำนวนโครโมโซม การแยกพันธุ์โดยเทคนิค RAPD และความเป็นไปได้ในการผสมข้ามระหว่างลองกอง ลางสาด และดูกู

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการปลูกลองกอง;Improvement of Longkong planting system

9. รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลประสิทธิภาพการช่วยเหลือเยียวยาและการประชาสัมพันธ์ในการให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ตามโครงการลองกองใต้ผลไม้แห่งมิตรภาพ

10. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาอิทธิพลของเขตกรรมและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสรีรวิทยาการออกดอกเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตลองกองนอกฤดูการศึกษาอิทธิพลของเขตกรรมและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสรีรวิทยาการออกดอกเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตลองกองนอกฤดู;The effect of c

11. ระบบต้านอนุมูลอิสระและความเสียหายออกซิเดชันของเมมเบรนระหว่างการเก็บรักษาผลลองกอง

12. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปใหม่ คล้ายของสดด้วยการเตรียมขั้นต้นวิธีออสโมซิสในสภาวะสุญญากาศ: กรณีศึกษาน้อยหน่า ลองกอง และมังคุด;Value-added, Fresh-like Restructured Thai Fruit Products Prepared by Vacuum Osmotic Dehydration

13. การควบคุมโรคราปื้นดำลองกองในพื้้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้สารเคมีและสารชีวภาพ

14. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพของผลลองกองที่เกี่ยวข้องกับอาการสะท้านหนาว

15. ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลองกองกวนชนิดแผ่น

16. รายงานการวิจัย การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของต้นกล้าลองกอง (Lansium domesticum Corr) ที่ได้จากการเพาะเมล็ดโดยใช้เทคนิค RAPD (Random amplified polymorphic DNA)

17. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาเนื้อลองกองอบแห้งแบบระเหิด

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts