มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 35 เรื่อง

1. รายงานการวิจัยเรื่องความเป็นไปได้ในการขยายแหล่งผลิตลองกองสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

2. ผลของสารป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการผลิตเอทิลีนและการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว

3. ผลของการใช้สารแคลเซียมคลอไรด์ NAA และ Carbendazim ต่อกระบวนการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว

4. การพัฒนาวิธีการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับลองกองเพื่อการส่งออกโดยทางเรือ

5. การปลิดผล ห่อผล ก่อการเก็บเกี่ยวละการใช้ ethyl formate กำจัดแมลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของลองกองหลังการเก็บเกี่ยว

6. ผลของการฉีดพ่นแคลเซียมคลอไรด์และ NAA ก่อนการเก็บเกี่ยวต่ออายุการเก็บรักษาลองกอง

7. กระบวนการหลุดร่วงของลองกองหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม

8. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวต่อการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว

9. ชีววิทยาของการเข้าทำลาย การเกิดโรค การควบคุมโรคปื้นดำและโรคผลเน่าของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) ในระยะก่อน

10. ผลของ 1-methylcyclopropene ต่อคุณภาพของลองกอง

11. การควบคุมโรคผลเน่าของลองกอง ภายหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้น้ำยางพาราสด

12. การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ 1-Methylcyclopropene ในลองกอง (Lansium domesticum Corr.)

13. โรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกองและการควบคุมโรคก่อนเก็บเกี่ยวด้วยสารเคมีและชีวภัณฑ์ควบคุมเชื้อรา

14. ผลของระดับธาตุอาหารในเครื่องปลูกทรายต่อการเจริญเติบโตและการสะสมธาตุอาหารของกล้าลองกอง

15. ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการยืดช่อดอกของลองกอง

16. ผลของเอ็นเอเอต่อการลดการหลุดร่วงของผลลองกอง

17. ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการลดการร่วงของผลลองกอง

18. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินและระบบธุรกิจการเกษตรในการทำ สวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอเขาสมิง จังหวัดต

19. ผลของ ba และ iaa ต่อการพัฒนาของ adventive embryo ลองกองในสภาพปลอดเชื้อ

20. การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกทุเรียนและลองกองในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนบน

21. การประเมินประสิทธิภาพของกับดักเหยื่อสำหรับสำรวจประชากรมดตัวห้ำของหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกองในสภาพแปลงปลูก

22. ผลของสภาวะเครียดน้ำ และสารไทโอยูเรียต่อการออกดอกของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.)

23. การวิเคราะห์แนวทางการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.)

24. การเพาะเลี้ยงลองกองในสภาพปลอดเชื้อ

25. ปัจจัยที่มีต่อการเกิดสีน้ำตาลของผลลองกอง

26. ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิคต่อการพัฒนาตาดอกและการเปลี่ยนแปลงทาง สรีรวิทยาของดอกและผลของลองกอง

27. การเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรต และไนโตรเจนในกิ่งลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.)

28. การศึกษาลักษณะช่อผลของลองกอง

29. ผลของ ethephon ที่มีต่อการเปลี่ยนสีของผลลองกอง

30. การเจริญเติบโตของผล ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลลองกอง

31. การเจริญเติบโตของผลลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.)

32. การเตรียมกิ่งลองกองเพื่อนำมาต่อบนต้นตอลางสาด

33. การวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการผลิตแบบวนเกษตรและระบบพืชเชิงเดี่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

34. การใช้สารไทโอยูเรียเร่งการเจริญเติบโตตาดอกลองกอง

35. ผลของสารไทโอยูเรียที่มีต่อการทำลายการพักตัวของตาดอกลองกอง

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts