สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 8 เรื่อง

1. ผลของสารเคลือบผิวซิลเวอร์นาโนพาติเคิลผสมสารสกัดเปลือกลองกองต่อคุณภาพของผลลองกอง

2. ผลของไนตริกออกไซด์ต่อสารประกอบฟีนอล เอนไซม์ฟีนิลลาลานีนแอมโมเนียไลเอส เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส และเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสในเปลือกผลลองกอง

3. การจำแนกสารประกอบฟีนอลและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์ Polyphenol oxidase ในเปลือกผลลองกอง

4. ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านภูมิแพ้ของผลไม้ไทย

5. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางพันธุกรรมของลางสาด ลองกองและดูกูที่พบในประเทศไทย

6. กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการส่งออกและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

7. การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน

8. การตอบสนองต่อแสงในการสังเคราะห์แสงของใบลองกอง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts