สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 33 เรื่อง

1. การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลลองกอง

2. ผลของจิบเบอเรลลิน ต่อผลผลิตและคุณภาพของผลลองกอง

3. การใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อปรับปรุงการติดผลของลองกอง

4. การผลิตและการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae ในการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี

5. ความเป็นไปได้ในการขยายแหล่งผลิตลองกองสู่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองภาคใต้ของประเทศไทย

7. ผลของปุ๋ยใบโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตและเอทธิฟอนต่อการออกดอกติดผลลองกอง

8. ผลของอายุเก็บเกี่ยวต่อการเก็บรักษาผลลองกอง

9. การศึกษาจำนวนโครโมโซม การแยกพันธุ์โดยเทคนิค RAPD และความเป็นไปได้ในการผสมข้ามระหว่าง ลองกอง ลางสาดและดูกู

10. การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกอง

11. การศึกษาและพัฒนาการปรับเปลี่ยนลางสาดเป็นลองกองในเขตภาคเหนือตอนล่าง

12. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อการส่งออกลองกอง

13. การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง

14. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลองกอง

15. การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง

16. ผลของสารเคลือบผิวไคโตแซน และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลองกอง

17. การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของต้นกล้า ลางสาด ลองกอง ดูกู เพื่อเป็นต้นตอภายใต้สภาพน้ำท่วมขัง

18. การประเมินคุณภาพผลผลิต เพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกอง

19. การตอบสนองต่อแสงในการสังเคราะห์แสงของใบลองกอง

20. การลดการหลุดร่วงของผลลองกอง หลังการเก็บเกี่ยวด้วยกรดจิบเบอเรลลิค

21. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และลักษณะทางพันธุกรรม ของลางสาด ลองกอง และดูกูที่พบในประเทศไทย

22. การลดการเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผลลองกองด้วยสารแอนตี้บราวนิ่ง

23. การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจาก เงาะ มังคุด ลองกอง ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของ คะน้า ผักกาดหัวและถั่วฝักยาวพุ่ม

24. การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

25. ผลของไนตริกออกไซด์ต่อสารประกอบฟีนอล เอนไซม์ฟีนิลลาลานีน แอมโมเนียไลเอส เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสและเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส ในเปลือกผลลองกอง

26. การศึกษาอิทธิพลของเขตกรรมและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสรีรวิทยาการออกดอกเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตลองกองนอกฤดู

27. การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ระยะที่ 2

28. ผลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตลองกอง

29. การพัฒนากระบวนการแปรรูปลองกองครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

30. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากลองกอง

31. ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดใบลองกอง

32. การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตลองกองที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

33. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปใหม่ คล้ายของสดด้วยการเตรียมขั้นต้นวิธีออสโมซิสในสภาวะสุญญากาศ: กรณีศึกษาน้อยหน่า ลองกอง และมังคุด

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts