สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 10 เรื่อง

1. คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ของผลไม้ตระกูลส้มในภาคใต้

2. ผลของกระบวนการผลิตต่อสารพฤกษเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ของผงใยอาหารสูงผลิตจากกากมะนาวหลังการคั้นน้ำ

3. การสำรวจสถานภาพของมะละกอในเขตจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม

4. การพัฒนาแผ่นฟิล์มบริโภคได้ร่วมกับสารสกัดจากพืชวงศ์ส้มเพื่อใช้ในส้มโอตัดแต่งสด

5. แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2475 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและเมืองกรุงเทพ

6. การพัฒนาวิธีการทางเซรุ่มวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรคทริสเตซาของส้มในประเทศไทย

7. โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

8. กลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารในพืช

9. การโคลนและการหาลำดับเบสของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์เอนไซม์ NADP+Specific Isocitrate Dehydrogenase ใน Aspergillus niger

10. การคัดเลือกพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม