สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 42 เรื่อง

1. การสำรวจสภาวะสังคม-เศรษฐกิจหมู่บ้านคลองมะนาว จังหวัดตราด

2. การผลิตกรดมะนาว โดยวิธี Submerged fermentation จากมันสำปะหลัง โดยใช้เชื้อรา

3. การปรับปรุงสายพันธุ์ aspergillus niger ในการผลิตกรดมะนาว

4. การทำชาสมุนไพรจากตะไคร้เปลือกมะนาวและใบโหระพา

5. การผลิตกรดมะนาวจากกากมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักแบบกึ่งแข็งด้วย mutants ของเชื้อ Aspergillus niger ที่ถูกคัดเลือก

6. การใช้เปลือกมะนาว เป็นสารทดแทนไขมัน ในน้ำสลัดครีม

7. ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ และการควบคุมสภาพบรรยากาศ ต่อการยืดอายุการเก็บ

8. การผลิตกรดมะนาวจากวัสดุการเกษตรโดยเชื้อรา Aspergillus niger

9. การผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นบรรจุซองพลาสติก

10. การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารโครงการชุมชนสีขาว : ศึกษากรณีบ้านคลองมะนาว อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

11. การศึกษาสภาวะแปรรูปน้ำมะนาวเป็นมะนาวผงด้วยวิธีอบแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Drying) เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตน้ำมะนาวเชิงพาณิชย์

12. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะนาวผงโดยวิธี Spray drying ให้โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม

13. การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาว

14. การผลิตกรดมะนาวด้วยเชื้อรา Aspergillus niger จากกระดาษที่เหลือใช้

15. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมดื่ม

16. การศึกษามะนาวเพื่อผลิตเป็นน้ำมะนาวพร้อมปรุงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

17. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมปรุง

18. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากมะนาว

19. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมปรุงและพร้อมดื่ม การวิจัยและทดลองตลาดผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน

20. การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยเรซินและแลกเปลี่ยนไอออน

21. การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้

22. กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยการอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ

23. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว เพื่อชะลอการเปลี่ยนสีผิวเปลือก และคุณภาพของผลมะนาว

24. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้ม และเปลือกมะนาว โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา

25. ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวไทยต่อความเครียด

26. ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของผงใยอาหารสูงผลิตจากกากมะนาวหลังการคั้นน้ำ

27. การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพร และผลผลิตทางการเกษตรเป็นน้ำมันหอมระเหย กรณีตะไคร้หอม มะนาว ส้ม มะกรูด และขิง

28. การใช้กระบวนการแช่แข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตเกษตรในพื้นที่จังหัดสมุทรสาครกรณีศึกษา น้ำมะพร้าวและน้ำมะนาวแช่แข็ง

29. เครื่องดื่มน้ำมะนาวผสมใยอาหารแบบพาสเจอร์ไรส์

30. เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูในกระถาง

31. การพัฒนาเครื่องคัดแยกสีมะนาว

32. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งน้ำมะนาวด้วยวิธีพ่นฝอย.

33. การวิจัยและพัฒนายาจากมะนาวผงของไทยเพื่อการรักษาโรคนิ่วไต

34. โครงการผลของกระบวนการผลิตต่อสารพฤกษเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ ของผงใยอาหารสูงผลิตจากกากมะนาวหลังการคั้นน้ำ

35. การศึกษาความเป็นพิษ และฤทธิ์ในการไล่ของนํ้ามันหอมระเหยจากกุหลาบ มะกรูด มะนาว ส้มจีน และยูคาลิปตัส ต่อเหามนุษย์ (Pediculus humanus capitis De Geer)

36. การหาเครื่องหมายโมเลกุลบ่งชี้ทางพันธุกรรมที่สมัพันธ์กับความต้านทานโรคแคงเกอร์ในมะนาวสายพันธุ์พิจิตร (M33)

37. การพัฒนาสารเคลือบผิวจากไขผึ้งสาหรับยืดอายุการเก็บรักษามะนาว

38. การตอบสนองของผลผลิตมะนาวต่อการจัดการดิน ด้วยปุ๋ยหมักและโดโลไมท์

39. การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว

40. การทำบริสุทธิ์เอนไซม์ Pheophytinase และ Chlorophyllase ที่มีผลต่อการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ในมะนาวหลังการเก็บเกี่ยว

41. การคัดแยกพันธุ์และคุณภาพของผลมะนาวโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพ การดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟราเรดความละเอียดสูง

42. การแยกเชื้อแบคเทอริโอฟาจที่จำเพาะต่อเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts