กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 15 เรื่อง

1. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว

2. ความสัมพันธ์ระหว่างมะนาวเป็นโรคทริสเตซากับการเกิดโรครากเน่า

3. การศึกษาทางสัณฐานและเซลล์วิทยาของมะนาว (Citrus aurantifolia Swingle) พอลิพลอยด์ที่ถูกชักนำด้วยสารโคลซิซิน

4. ความแตกต่างของลักษณะอาการของโรคทริสเทซ่าในมะนาวที่เกิดจาก isolate ที่ต่างกัน

5. การศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์เชิงแสงสำหรับนับผลมะนาว

6. แผนงานวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

7. โครงการวิจัยศึกษาระดับการใช้ปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนต่อหน่วยในระบบการผลิตพืชสวน

8. การตรวจติดตามเชื้อไวรอยด์ในส้มที่นําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมะนาวจากประเทศกัมพูชา

9. การชักนำการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมในมะนาวฝรั่ง (Citrus limon (L.) Burm. f.) โดยใช้สารโคลซิซิน

10. การใช้แพคโคลบิวทราโซลและเทคนิคกรควั่นและรัดกิ่งต้นเพื่อควบคุมการผลิตมะนาวนอกฤดู

11. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชท้องถิ่นที่สำคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก

12. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

13. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานและความต้านทานการกลิ้งของผลไม้บางชนิด

14. โครงการศึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

15. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts