กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 8 เรื่อง

1. ความสัมพันธ์ระหว่างมะนาวเป็นโรคทริสเตซากับการเกิดโรครากเน่า

2. การตรวจติดตามเชื้อไวรอยด์ในส้มที่นําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมะนาวจากประเทศกัมพูชา

3. การศึกษาทางสัณฐานและเซลล์วิทยาของมะนาว (Citrus aurantifolia Swingle) พอลิพลอยด์ที่ถูกชักนำด้วยสารโคลซิซิน

4. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว

5. การชักนำการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมในมะนาวฝรั่ง (Citrus limon (L.) Burm. f.) โดยใช้สารโคลซิซิน

6. การศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์เชิงแสงสำหรับนับผลมะนาว

7. การใช้แพคโคลบิวทราโซลและเทคนิคกรควั่นและรัดกิ่งต้นเพื่อควบคุมการผลิตมะนาวนอกฤดู

8. ความแตกต่างของลักษณะอาการของโรคทริสเทซ่าในมะนาวที่เกิดจาก isolate ที่ต่างกัน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts